บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง                 การศึกษาการคงสภาพการพัฒนาโรงเรียนในฝัน โรงเรียนบ้านปางสวรรค์

                                ในรูปแบบการกำหนดผลสำเร็จอย่างสมดุลรอบด้าน (Balanced Scorecard)

ชื่อผู้วิจัย                นางสาว วรรณนภา หวลหอม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางสวรรค์

หน่วยงาน              โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

ปีที่วิจัย                   ปีการศึกษา  2552
วันที่เผยแพร่ .........8 มีนาคม 2553
 

 


                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาการคงสภาพการพัฒนาโรงเรียนในฝัน โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ โดยพิจารณาจากกลยุทธ์สู่การปฏิบัติในรูปแบบการกำหนดผลสำเร็จอย่างสมดุลรอบด้าน (Balanced Scorecard) และเพื่อการศึกษาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในฝันโรงเรียนบ้านปางสวรรค์ให้เกิดศักยภาพและความยั่งยืน

                การดำเนินการวิจัย มี 2 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาการคงสภาพการพัฒนาโรงเรียนในฝัน โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ในรูปแบบการกำหนดผลสำเร็จอย่างสมดุลรอบด้าน (Balanced Scorecard) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอน 19 คน คณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 11 คน  รวมทั้งสิ้น 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีความเชื่อมั่น 0.95 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) การนำเสนอรูปแบบแนวทางในการพัฒนาการคงสภาพการพัฒนาโรงเรียนในฝันโรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ให้เกิดศักยภาพและความยั่งยืน โดยการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชายจำนวน 7 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์การวิเคราะห์เนื้อหา

                ผลการวิจัยพบว่า

                                1.  การศึกษาการคงสภาพการพัฒนาโรงเรียนในฝัน โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ในรูปแบบการกำหนดผลสำเร็จอย่างสมดุลรอบด้าน (Balanced Scorecard)  โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า รายการ การคงสภาพการพัฒนาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา  รองลงมา ด้านงบประมาณและทรัพยากร ด้านกระบวนการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนอยู่ในระดับมาก และต่ำสุด ได้แก่ด้านคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับมาก

                                2.  รูปแบบแนวทางในการพัฒนาการคงสภาพการพัฒนาโรงเรียนในฝันโรงเรียนบ้านปางสวรรค์ให้เกิดศักยภาพและความยั่งยืน  ประกอบด้วย 4 ด้าน 10 รูปแบบ  1) ด้านคุณภาพผู้เรียนนักเรียนรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง นักเรียนได้เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษและการค้นคว้านักเรียนสามารถใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีคุณภาพ นักเรียนมีทักษะการสร้างงานวิชาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน นักเรียนมีพฤติกรรมแสดงออกอย่างเหมาะสม 2) ด้านกระบวนการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการ มีเอกลักษณ์โดดเด่น โรงเรียนมีองค์ประกอบหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 3) ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ครูสามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4) ด้านงบประมาณและทรัพยากร พัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าในแต่ละรูปแบบประกอบด้วย 2 ด้าน ซึ่งมีความแตกต่างกันเฉพาะด้านและมีคุณลักษณะเฉพาะตามบริบทของโรงเรียนบ้านปางสวรรค์โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA ควบคุมทุกขั้นตอน

               

การคงสภาพ การพัฒนาโรงเรียนบ้านปางสวรรค