เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ
นางสาวกานต์สิรี ภาโรจนวิเชียร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปราะ สพท.นครสวรรค์ เขต 2
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2553

หัวข้องานวิจัย การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนบ้านเปราะ

ผู้วิจัย กานต์สิรี ภาโรจนวิเชียร

ปีการศึกษา 2552

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านเปราะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2 โดยมีจุดมุ่งหมายการประเมินดังนี้ ( 1 ) เพื่อประเมินบริบทของโครงการ ( 2 ) เพื่อประเมินปัจจัยการดำเนินโครงการ( 3 ) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินโครงการ ( 4 ) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ กลุ่มประชากรคือ นักเรียน จำนวน 30 คน ผู้ปกครอง จำนวน 30 คน ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 72 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบตรวจสอบรายการและแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า
จำนวน 3 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า  

1 . ด้านบริบทของโครงการ

1 . 1 ผลการประเมินของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการด้านบริบทภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และต่ำสุดคือวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

2 . ด้านปัจจัยการดำเนินโครงการ

2 . 1 ผลการประเมินของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการด้านปัจจัยการดำเนินโครงการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ครูผู้รับผิดชอบมีความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ มีวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินโครงการอย่างเพียงพอ และต่ำสุดคือ ครูมีจำนวนเพียงพอ ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

3 . ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ

3 . 1 ผลการประเมินของนักเรียนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการด้านกระบวนการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ดำเนินกิจกรรมด้านความสะอาดได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือนักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ และต่ำสุดคือปประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมตามโครงการได้หลากหลายรูปแบบ

3 . 2 ผลการประเมินของครู และคณะกรรมการสถานศึกษา เกี่ยวกับการดำเนินโครงการด้านกระบวนการดำเนินโครงการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ มีการวางแผนการดำเนินงานสู่การปฏิบัติอย่างเหมาะสมและต่ำสุดคือขณะดำเนินกิจกรรมตามโครงการมีการแก้ไขปรับปรุงวิธีการดำเนินโครงการเมื่อพบข้อบกพร่องอย่างเหมาะสม

4 . ด้านผลผลิตของโครงการ

4 . 1 ผลการประเมินของนักเรียนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ด้านผลผลิตของโครงการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนชื่อฟังคำสั่งของครู/ ผู้ปกครอง สุภาพ อ่อนโยนและแสดงความมีสัมมาคารวะสม่ำเสมอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ นักเรียนใช้จ่ายอย่างประหยัด และเก็บออมเงินเสมอและต่ำสุดคือนักเรียนจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว อย่างเป็นระเบียบทุกครั้งหลังใช้งาน

4 . 2 ผลการประเมินของผู้ปกครองเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ด้านผลผลิตของโครงการภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนแสดงความเคารพต่อผู้ปกครองก่อนไปโรงเรียนและกลับถึงบ้านสม่ำเสมอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือนักเรียนช่วยเหลืองานบ้านและงานอื่นของผู้ปกครองเสมอ ๆ โดยไม่ต้องร้องขอ และต่ำสุดคือนักเรียนทำผิดแล้ว ยอมรับผิด และพูดแต่ความจริงเสมอ

4 . 3 ผลการประเมินของครู และคณะกรรมการสถานศึกษา เกี่ยวกับการดำเนินโครงการด้านผลผลิตของโครงการภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนเชื่อฟังคร ู/ ผู้ปกครองและมีสัมมาคารวะอย่างสม่ำเสมอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือนักเรียนช่วยเหลืองานครู และงานของโรงเรียนสม่ำเสมอ และต่ำสุดคือนักเรียนทำการบ้านและ ทำงานที่ได้ รับมอบหมาย ส่งครูได้ตรงตามกำหนดเวลา

.(ดูภาพประกอบ คลิ๊ก)