เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 42
วันที่
ชื่อผลงาน
เจ้าของ
16 พฤษภาคม 2561
24 มกราคม 2561
12 มกราคม 2561
28 พฤศจิกายน 2560
10 ตุลาคม 2560
1. (บทคัดย่อ) แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ จากสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ
รายงานวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


2. ( รายละเอียด คำชี้แจง ) แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ จากสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ
รายงานวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท21102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

5 มิถุนายน 2560
23 กันยายน 2558
5 สิงหาคม 2558
31 มีนาคม 2558
11 มีนาคม 2558
6 พฤศจิกายน 2557
9 กันยายน 2557
นางสาวศรีภาวรรณ ไสโสภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม

21 ตุลาคม 2556
นางสุวิมล สีคง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์
3 กันยายน 2556
นางพุทธวรรณ รัตนพรหม
ครูชำนาญการ
โรงเรียน หัวดงราชพรหมาภรณ์
29 มิถุนายน 2554
13 มิถุนายน 2554
นายเจตน์ วิหกโต
ครูชำนาญการ
โรงเรียน ชุมแสงชนูทิศ สพม.42
30 พฤษภาคม 2554
นางสาวรังสิมา ภู่แปลง
นิติกร ชำนาญการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 42
8 มีนาคม 2554
นางสาวรังสิมา ภู่แปลง
นิติกร ชำนาญการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 42
8 มีนาคม 2554
นางสาวรังสิมา ภู่แปลง
นิติกร ชำนาญการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 42
25 กุมภาพันธ์ 2554
นางสาวรังสิมา ภู่แปลง
นิติกร ชำนาญการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 42
10 มกราคม 2554
นางสาวรังสิมา ภู่แปลง
นิติกร ชำนาญการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 42
18 มิถุนายน 2553

นางเกศแก้ว ปานพรม
ครูชำนาญการ
โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์

14 มิถุนายน 2553
นางอัญชลี ศรีพยัคฆ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทราราษฎร์
11 พฤษภาคม 2553
นายราเชนทร์ เทพานุพัฒน์
ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดสังฆวิถี
18 มีนาคม 2553

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา บริหารโดย การจัดการเรียนรวม
รูปแบบไตรภาคีพัฒนา ของโรงเรียนบ้านย่านมัทรี

นางสาวจงกล เดชปั้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านมัทรี
15 มีนาคม 2553

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีพฤติกรรม ใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน
โรงเรียนบ้านคลองม่วง อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

นายปราโมทย์ เจริญเกษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกรุด
8 มีนาคม 2553
นางสาววรรณภา หวลหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางสวรรค์
5 มีนาคม 2553
นายอนุชาติ หมู่พยัคฆ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนงาม
9 มีนาคม 2553
นายรุ่งรดิศ พระอัมพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิกรี

15กุมภาพันธ์ 2553

นายสมชาย ทับทวี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังม้า
(ชนประสิทธิ์วิทยา)
10กุมภาพันธ์ 2553
นางสาวไพรัช หงษ์ไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังดินดาด
21 มกราคม 2553
นายสมพงษ์  นิยมลักษณ์
ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ
11 มกราคม 2553
นางสาวกานต์สิริ ภาโรจนวิเชียร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปราะ
หมายเหตุ --ต้องการส่งผลผลงานเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเวปไซท์ ของ สพม. 42
--- ให้ทำหนังสือแจ้งได้ที่ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สพม.42