ดาวน์โหลด วีดีทัศน์
การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม (ว.21 / 2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง


1.มาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ และหลักเกณฑ์การประเมิน (คลิก เพื่อเปิดดาวน์โหลด)

2. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คลิก เพื่อเปิดดาวน์โหลด)

3.การใช้งาน Logbook ในการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คลิก เพื่อเปิดดาวน์โหลด)