สถิติผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้ง
เข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วยตามความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ว/ด/ป
ที่รับสมัคร
กลุ่มวิชา
รวม
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
ชีววิทยา
พลศึกษา
คหกรรม
15 ก.พ.59  
2
   
2
 
4
16ก.พ.59  
2
       
2
17ก.พ.59
1
1
   
1
 
3
18ก.พ.59      
1
2
2
5
19ก.พ.59
1
2
2
5
20ก.พ.59  
4
5
6
15
21ก.พ.59  
4
8
2
14
รวมทั้งสิ้น
1
14
1
20
12
48