ภาพกิจกรรม ท่าน ผอ. สมภูมิ บ่ายเที่ยง   ผอ.สพม. เขต 42
ในวาระโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ณ สพม. เขต 42 ( 15 ต.ค .2555 )
โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ของสพม.42 ให้การต้อนรับ
 
 
   
 
ยเหล

สพม. 42 จัดงานเกษียณอายุราชการปี 2555 ที่ โรงเรียนนครสวรรค์
วันที่29 กันยายน 2555 สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42 ได้จัดงานเลี้ยงอำลาเกษียณอายุราชการ
ให้แก่ คณะผู้บริหารและข้าราชการของ สพม.42 ซึ่งเกษียณอายุราชการในปีนี้ ซึ่งมีจำนวน 6 ท่าน ได้แก่
ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รองกัญญรัตน์ จันทรมณี รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รองตรีพัฒน์ เงินบำรุง รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
นายเกษม เป้าศรีวงษ์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ
,นายธีระนันท์ สินาคม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
และนายสุมาตร แก้วขำ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์ โดยมีข้าราชการ
ชั้นผู้ใหญ่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู จากโรงเรียนในสังกัด และคณะเจ้าหน้าที่ของ สพม.42 เข้าร่วมงาน
ซึ่งการนี้ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานและมอบของที่ระลึก พร้อมทั้งให้โอวาส แก่ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น

   
ยเหล
 
 
 

สพม.42 จัดโครงการสัมนาเพื่อเตรียมตัวเกษียณอายุราชการ
วันที่ 9 กันยายน 2555 ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ได้เป็นประธานเปิดการโครงการสัมนาเพื่อเตรียมเกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี
2555 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสวนกุหลาบ (จิรประวัติ)
นครสวรรค์ โดยจัดให้มีการรับฟังเทศนาธรรมะในกิจกรรมภาคเช้า และภาคเที่ยงมีการรับทานอาหารร่วมกัน
ซึ่งการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานและมอบของที่ระลึก พร้อมทั้ง
ให้โอวาส แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้

     
 
ยเหล

ผอ.สพม.42เปิดการประชุมการแสดงผลงานที่ดีฯ( Best Practice)
วันที่8กันยายน 2555ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมการแสดงผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ดี
(Best Practice ) ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่วัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่ ของ สพม.42
ณ ห้องประชุม 72 พรรษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ และมีการมอบเกียรติบัตร
แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู ที่ผ่านการศึกษาพัฒนาตนเองด้วยระบบ UTQ การนี้มีผู้บริหารสถานศึกษา ครู จากโรงเรียน ต่างๆ ในสังกัด สพม.42 เข้าร่วมงาน

 
 
   
ยเหล  

สพม.42 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส์
วันที่28 - 29 สิงหาคม 2555 กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จัดโครง
การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส์ (E-Office) ให้แก่โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด
ของสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42 จ.นครสวรรค์ เพื่อพัฒนาความรู้
ความเข้าใจในการใช้งานระบบสื่อสารทางราชการด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต
การนี้มี ครูผู้ดูแลระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส์ จากโรงเรียนต่างๆ ในสังกัด สพม.42 เข้าร่วมประชุม

     
   
ยเหล  

สพม.42 พานักเรียนร่วมโครงการ"หนึ่งใจ..... ติวให้น้อง"
วันที่ 5 กันยายน 2555 รองฯกัญญรัตน์ จันทรมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
พร้อมด้วยนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในสังกัด สพม.42 เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการ"หนึ่งใจ .. ติวให้น้อง"
จัดโดย มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี การนี้
ได้มอบหมายผู้แทนพระองค์ นายธนา ไชยประสิทธิ์ ้เป็นประธานในพิธีเปิด ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
จ.นครสวรรค์์การนี้มีข้าราชการ ชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดนครสวรรค์ รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน
จากโรงเรียน ต่างๆ ในสังกัด สพม.42 เข้าร่วมในพิธีเปิด

     
   
ยเหล  

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ |สพม.42 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ในสังกัด สพม.42 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ และรับมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินจำนวน 15,000 บาท
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร.
... ( คลิ๊กชมรายละเอียดเพิ่มเติม )

     
   
ยเหล  

สพม.42 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 3 กันยายน 2555 รองฯกัญญรัตน์ จันทรมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษา เพื่อการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงประจำปี 2555 ณ ห้องประชุม โรงแรมเบเวอรี่ฮิลล์
จ.นครสวรรค์ การนี้มีผู้บริหารสถานศึกษา ครู จากโรงเรียนต่างๆ ในสังกัด สพม.42 จำนวน 14 โรงเรียน
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม่สู่มาตรฐานสากล
วันที่25สิงหาคม 2555ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม่สู่มาตรฐานสากล "การศึกษาค้น
คว้าด้วยตนเอง" ( Indypendent Study: IS ) ณ ห้องประชุม โรงแรมเบเวอรี่ฮิลล์ปาร์ค จ.นครสวรรค์
การนี้มีผู้บริหารสถานศึกษา ครู จากโรงเรียนต่างๆ ในสังกัด สพม.42 เข้าร่วมพัฒนาคุณภาพตามโครงการฯ

     
   
ยเหล  

สพม.42จัดสัมนายกระดับคุณภาพสนับสนุนลูกจ้างประจำแกนนำสถานศึกษา
วันที่25 สิงหาคม2555 สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42 ได้จัดโครงการสัมนายกระดับคุณภาพ
สนับสนุนการพัฒนาลูกจ้างประจำแกนนำระดับสถานศึกษา ณห้องประชุม โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
อำเภอท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ซึงจัดโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.42 การนี้ มีลูกจ้างประจำจากโรงเรียน
ในสังกัด สพม.42 เข้าร่วมสัมนา

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 เปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูพลศึกษา สพฐ.
วันที่24สิงหาคม 2555ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูพลศึกษา ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง การนี้ มีครูพลศึกษา ของโรงเรียนต่างๆ จากจังหวัด
นครสวรรค์ อุทัยธานี อ่างทอง และ ลพบุรีเข้าร่วมโครงการ

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 ประชุมผู้บริหารประจำเดือน สิงหาคม 2555
วันที่23สิงหาคม 2555ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ได้เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ประจำเดือน สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมของ
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา อหนองฉาง จ.อุทัยธานี โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
,ผู้อำนวยการกลุ่ม ของ สพม.4 และ ผู้บริหารโรงเเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 เปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา,การศึกษา และย้ายสังกัด
วันที่21สิงหาคม 2555ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา,ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารย้ายสังกัด
ประจำปี พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุม โรงแรมเอเซีย จ.นครสวรรค์ การนี้มีผู้บริหารสถานศึกษา , ผู้บริหาร
การศึกษาและผู้บริหารย้ายสังกัดจากโรงเรียนต่างๆในสังกัด สพม.42 เข้าร่วมรับการพัฒนาตามโครงการ ฯ

     
   
ยเหล  

สพม.42จัดโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของ สำนักงานเขตพื้นที่ฯ
วันที่ 17-19 สิงหาคม2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ได้จัดโครงการอบรมพัฒนา
บุคลากร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ณ ห้องประชุม ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวิทยกร ดร.นิเวศน์ กันไทยราษฎร์ เป็นผู้ดำเนินการอบรมในหัวข้อ "หลายหัวดีกว่า
หัวเดียว" และ "เคล็ดลับการทำงานอย่างไรให้อยู่ในหัวใจคน" การนี้มีข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เข้าร่วมโครงการ

     
   
ยเหล  

สพม.42จัดโครงการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมวินัยข้าราชการ
วันที่15 สิงหาคม2555 สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42 ได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และส่่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงแรมห้วยชาแข้งเชษฐ์ศิลป์ อำเภอเมืองฯ
จังหวัดอุทัยธานี ซึงจัดโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.42 การนี้ มีข้าราชการครู จากโรงเรียนใน สังกัด
เข้าร่วมโครงการ

     
   
ยเหล  

สพม.42 ร่วมให้การต้อนรับผู้ตรวจการกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่14สิงหาคม2555รองฯกัญญรัตน์ จันทรมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ได้และคณะ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดสพม.เขต 42 ได้ร่วมให้การต้อนรับ นายปัญญา แก้วกียูร ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 18 ในโอกาสที่ได้เดินทางมาตรวจราชการปกติแบบบูรณาการณ์
เพื่อมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.นครสวรรค์

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 พาคณะ ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
16 กรกฎาคม2555 ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ,ผู้อำนวยการกลุ่มฯ, และเจ้าหน้าที่ ของ สพม. 42 ได้เดินทาง
ไปบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องบันทึกรายการโทรทัศน์
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 นี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ซึ่งทาง สทท. จ.พิษณุโลก จะนำเทปบันทึกการถวายพระพรนี้ เผยแพร่ออกอากาศ ทางรายการของสถานี
โทรทัศน์ ช่อง 11 ต่อไป

     
 

ดก