สพม.42 งาน ปัจฉิมนิเทศก์ ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำก่อนเกษียณ ปี2554
วันที่ 29 กันยายน 2554 ผอ.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิด และ บรรยายพิเศษในงานปัจฉิมนิเทศก์ ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณ
อายุราชการ และ ที่ขอเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี 2554 ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 ณ ห้องประชุมโรงเรียนประชานุเคราะห์ จังหวัดนครสวรรค์ การนี้มีู้ผู้บริหาร ครู และ
ลูกจ้างประจำ จากโรงเรียนต่างๆ ในสังกัด เข้าร่วมงาน
อย่างอบอุ่น

     
   
 

 

ผอ.สพม.42 ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนกลยุทธ์
วันที่ 22 กันยายน 2554ผอ.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนกลยุทธ์ จาก สพฐ. 3 ท่าน
ที่ได้เดินทาง
มาติดตามประเมินผลการขับเ้คลื่อนกลยุทธ์ด้านต่างๆ ของ สพม.42 ที่ได้ดำเนินการแ้ล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ศึกษานิเทศก์ ์ผู้อำนวยการกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ที้่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินการขับเคลื่อนกลยุทธ์ในด้านต่างๆ การนี้
ได้รับความร่วมมือจาก โรงเรียนต่างๆในสังกัด ได้นำผลงานดีเด่นด้านต่างๆ ของนักเรียนมาจัดนิทรรศการ
นำเสนอผลงานให้ชม ซึ่งได้รับความสนใจจาก "ท่านผู้อำนวยการเขตฯ , คณะกรรมการติดตามประเมินฯ"
รวมถึงบุคคลทั่วไป ได้เดินเยี่ยมชมผลงานต่างๆตังกล่าวของโรงเรียนอย่างชื่นชม

     
   
 

 

ผอ.สพม.42 เปิดงาน ปฐมนิเทศก์ "ครูบรรจุใหม่"
วันที่ 20 กันยายน 2554ผอ.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิด และ บรรยายพิเศษในงานปฐมนิเทศก์ ครููบรรจุใหม ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 ณ ห้องประชุมโรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มบริหารงาน
บุคคล ของ สพม.42 การนี้มีู้ครูบรรจุใหมู่้ในปี 2554 จากโรงเรียนต่างๆ ในสังกัดเข้าร่วมรับการปฐมนิเทศก์

     
     
  

สพม.42 ประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักเกณฑ์ทำผลงานวิชาการ"สู่มืออาชีพ"
วันที่17 กันยายน2554 รองฯ ตรีพัฒน์ เงินบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และวิธีการทำผลงานแนวใหม่
สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและการจัดทำสื่อประเภทเอกสารประกอบการเรียนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ
ตามโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูสู่เส้นทางมืออาชีพ ณ ห้องประชุมโรง
แรมเบเวอรี่ฮิลล์ปาร์ค จ.นครสวรรค์
โดยมี ศน.ดร.เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้มี ผู้บริหาร และคร ูจาก โรงเรียนต่างๆ
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 เข้าร่วมประชุม
...................................................

     
     
 

 

สพม.42 จัดโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
วันที่13 กันยายน2554 รองฯ กัญญรัตน์ จันทรมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ ในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากร
ทางลูกเสือ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยมี ศน.บุญธรรม มากมีี เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้มีครูผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จากโรงเรียนต่างๆ ในสังกัด เข้าร่วมประชุม