ภาพกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ร่วมกับ MAC Education และ National Geographic Learning จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Brush up your Language Teaching through Active Learning ให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาในสังกัด โดยมีนายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และ ขอขอบคุณท่าน ดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรยายพิเศษ เรื่องนโยบายกระทรวงศึกษา 2563 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR

ติดตามกิจกรรม สพม.42 ทางเพจ