ภาพกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
วันที่ 4 ธันวาคม 2562
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 และคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่
ร่วมกิจกรรม 5 ส. และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคมเป็นวันพ่อแห่งชาติ