ภาพกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
วันที่ 31 มีนาคม 2563
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 มอบหมายให้
นายอภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42
และส.ต.ท.จง นาคตระกูล นิติกร ชำนาญการ ร่วมกิจกรรมในการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับวันที่ 31 มีนาคม 2330 ด้วยความสำนึกในพระเมตตาธิคุณ
และพระมหากรุณาธิคุณ อันมีเป็นอเนกประการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2535
กำหนดให้วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี เป็น "วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"
หรือ "วันเจษฎา" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน ด้วยการวางพานพุ่มถวายบังคมพระบรมรูปของพระองค์
ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

ติดตามกิจกรรม สพม.42 ทางเพจ