ภาพกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
จัดให้มีการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ให้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัล IQA Award
ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยมี
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เป็นประธานในการประเมิน