ภาพกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
... นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เป็นผู้แทนรับมอบสนามหญ้าเทียม
ตามโครงการ 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย ภายใต้ King Power Thai Power พลังคนไทย ส่งมอบ
โดย ดร.พงษ์เทพ นามศิริ ผู้อำนวยการส่วนงานบริหารวิศวกรรมและสาธารณูปโภค กลุ่มบริษัท King Power
ณ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

ติดตามกิจกรรม สพม.42 ทางเพจ