ภาพกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
วันที่ 21 ธันวาคม 2562
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เจ้าหน้า ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เดินทางไปร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2562