ภาพกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2563
นายอภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้รับเกียรติให้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการ ประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น
ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS)
ในระดับภาคเหนือ ณ โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย

ติดตามกิจกรรม สพม.42 ทางเพจ