ภาพกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
รักษราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เข้าร่วมประชุมสภาการแฟ จ.นครสวรรค์ การนี้ สพม.42 เป็นเจ้าภาพร่วม ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจ.นครสวรรค์
โดยมีนาย อรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค ์เป็นประธาน และมี ส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมสภากาแฟ