ภาพกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

วันที่ 13 ตุลาคม 2562
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่ สพม.42 ร่วมพิธี / กิจกรรม ในพิธีรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9
ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์