ภาพกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธาน ในการประชุมผู้บริหารฯ ของสพม.42 ประจำเดือนพฤศจิกายน2562 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42
การนี้มีผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุม