ภาพกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) สังกัด สพม.42 ออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยง
รณรงค์เฝ้าระวังพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ในวันลอยกระทง บริเวณ พื้นที่มีการจัดงานลอยกระทงในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์
ได้แก่ วัดฉิมพลียางโทน / วัดเขื่อนแดง / วัดปากน้ำโพเหนือ