ภาพกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
วันที่ 1 เมษายน 2563
... นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
.. นายอภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42
พร้อมด้วย
คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ และศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่
ในสังกัด สพม.42 ร่วมรับชม “รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 13/2563” ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเร้นท์
เพื่อได้รับทราบนโยบายการจัดการศึกษา สำหรับการป้องกันและเฝ้าระวังโรค Covid 19 ของ สพฐ.
แนวทางการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ สำหรับการทำงานในยุคโรคระบาด และกำหนดแนวทางในการทำงาน
Work form home ให้เป็นรูปธรรม และประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการประเมินมาตรฐานเขตพื้นที่
สำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563

ติดตามกิจกรรม สพม.42 ทางเพจ