ภาพกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
วันที่ 1 ตุลาคม 2562
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ช่วยปฏิบัติราชการเป็นการประจำที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42