วันที่ 31 มกราคม 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานเปิดการประชุมขี้แจงการดำเนินการจัดสอบ O-NET นักเรียนชั้น ม.3
ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมศักดิเดชท์ ศูนย์วิทยบริการ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีหัวหน้าสนามสอบ ตัวแทนสนามสอบ ตัวแทนศูนย์สอบ รวม
196 คน ในสังกัดพื้นที่ สพม.42 เข้าร่วมประชุม การนี้คณะศึกษานิเทศก์ จาก กลุ่ม
นิเทศติดตามและประเมินผล ของ สพม.42 อำนวยการประชุมดังกล่าว

 

วันที่ 19 มกราคม 2561
นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ได้เป็นประธานในการประชุมการจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถาน
ศึกษา ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมชี้แจงการดำเนินตามนโยบาย
การนี้ นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 พร้อมด้วยผู้บริหารและครูผู้ดูและระบบของโรงเรียนขนาดใหญ่เข้าร่วมประชุม
และ มีการถ่ายทอดสัญญานการประชุมไปทุกสำนุกงานเขตพื้นที่ก่ีศึกษาทั่วประเทศ
........ ...ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 ได้เป็นประธานในการจัดประชุมรับชมการประชุมทางไกล ผ่านระบบ
วีดีโอคอนเฟอเร้นท์ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42 เพื่อรับฟังนโยบายดังกล่าว
โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ ครูผูู้ดูแลระบบจากโรงเรียนขนาด
กลาง และขนาดเล็กในสังกัด เข้าร่วมรับฟังนโยบ่ายโดยพร้อมเพรียง

 

วันที่ 16 มกราคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้จัดพิธีวันครูประจำ ปี 2561
ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์ อ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนาย บรรลือ
สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี , นายบุญชอบ โตคำ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ,ผู้อำนวยการกลุ่ม, เจ้าหน้าที่ , ผู้บริหารสถานศึกษา , ขัาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก
โรงเรียนต่างๆ ในสังกัด สพม.42 ,ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี

 

วันที่ 10 มกราคม 2561
นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ และ นายศักดิ์ดา แสงทอง ศึกษาธิการ
จังหวัด อุทัยธานี ได้เข้าตรวจเยี่ยมการใช้อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา ณ โรงเรียน
หนองฉางวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยมี
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา ได้นำท่านรัฐมนตรี
ไปเยี่ยมชมห้อง server ของโรงเรียนและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตใน
สถานศึกษา ในทุกๆด้าน โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ชื่นชมกับ
ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนหนองฉางวิทยา ว่าใช้ได้ดี และขอให้คงความดีต่อไป

 

วันที่ 29 ธันวาคม 2560
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 , ผู้อำนวยการกลุ่ม , ศึกษานิเทศก์,เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัด ของ สมพ.42 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Confereceจากกระทรวง
ศึกษาธิการ รับฟังนโยบายและของขวัญปีใหม่ 2561ให้แก่นักเรียนโดย นพ.ธีระเกียรติ
เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

 

วันที่ 22 ธันวาคม 2560
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เป็นประธานเปิดงาน งานวันวานสายสัมพันธ์สามัญศึกษา ครั้งที่ 3 ณ. สนามแข่งขัน
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ประกอบด้วย สหวิทยาเขต วิมานลอย. อัจฉราลัย. ร่มเกล้า-
นวมินทร์ ทุ่งหินเทิน ตากฟ้า-ตาคลี และ สพม.42 การนี้ มี นายพันศักดิ์. ศรีทอง ผอ.รร.
นครสวรรค์ ประธานเครือข่าย ฯ และ นายกมล. วงศ์สุทธิสารผอ.รร.ตาคลีประชาสรรค์
ประธานสหวิทยาเขตตากฟ้า-ตาคลี กล่าววัตถุประสงค์ และกล่าวรายงาน การจัดงาน

 

วันที่ 13 ธันวาคม 2560
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 , ผู้อำนวยการกลุ่ม , ศึกษานิเทศก์,เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัด ของ สมพ.42 เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมการศึกษา เปิดโลกกว้างฯ
และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ. ลานอนุรักษ์วัฒนธรรม
สิริจิตอุทยาน และหอประชุมฑีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร จังหวัด
กำแพงเพชร โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด

 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ร่วมกับสหวิทยาเขต / เครือข่ายฯ
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกันให้การต้อนรับ
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี) ณ ห้องทับทิม
สยาม โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อ.เมือง จ.นครสวรรค์ การนี้มีคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการ
โรงเรียน เจ้าหน้าที่และผู้มีเกียรติในแวดวงการศึกษา ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี

 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที
สพม.42 อ.เมืองนครสวรรค์ โดยมี นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
, ผู้อำนวยการกลุ่ม , เจ้าหน้าที่
ของ สมพ.42 และผู้บริหารสถานศึกษาจากทุกโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุม

 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ให้เกียรติร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู และ นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน จาก
โรงเรียน SMA Negeri 6 Malang ประเทศอินโดนีเซียจำนวน 65 คน
ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานและในการเเลกเปลี่ยนนักเรียน
ณ โรงเรียนหนองบัว
อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42
ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่ฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา อ.หนองฉาง
จ.อุทัยธานี โดยมีนายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด.อุทัยธานี เป็น
ประธาน / นายจิณณาวัฒน์ โคมบัว ประธานเครือข่ายฯ จังหวัดอุทัยธานี และคณะ
กล่าวรายงานฯ
และให้การต้อนรับ การนี้ สพม.42 ได้แบ่งจัดการแข่งขันในเขตพื้นที่ เป็นสองจังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดนครสวรรค์

 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เป็นประธานในพิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครี่งที่67 ระดับเขตพื้นที่ ฯ
ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
โดยมีศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่ม จาก สพม.42 และคณะผู้บริหารโรงเรียน
นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด สพม.42 เข้าร่วมพิธีเปิด งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่
10 -11 พฤศจิกายน 2560 มีโรงเรียนในสังกัดได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันต่างๆตามข้อกำหนดของงานศิลปหัตถกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง

 

วันที่ 26 ตุลาคม 2560
นายบุญชอบ โตคำ และ นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์
และ คณะเจ้าหน้าที่ของ สพม.42 ได้เข้าร่วม พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ที่พานเบื้องหน้า
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ เมรุมาศ
จำลอง บริเวณสนาม หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

 

วันที่ 30 กันยายน 2560
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
มัธยมศึกษา เขต 42 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.42 เดินทาง
ไปร่วมการประชุมยกระดับคุณภาพมัธยมศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (โดยสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษา
ตอนปลาย) ณ ห้องประชุมวัชระ-นารี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จ.กำแพงเพชร
โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นประธาน จากนั้น ได้ร่วมงานแถลงข่าว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ
ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 13-5 ธัันวาคม 2560 นี้

 

วันที่ 30 กันยายน 2560
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
มัธยมศึกษา เขต 42ได้มอบหมายให้ นางสาวทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม
นิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 เป็นประธาน เปิดการอบรม ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อการสื่อสาร
สำหรับนักเรียน 16 จังหวัดภาคเหนือ ณ โรงแรมเบเวอรี่ฮิลล์ปาร์ค จ.นครสวรรค์
ดำเนินการโดย ศูนย์ภาษาจีนโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม.42 โดยได้รับความ
อนุเคราะห์งบประมาณจาก สถาบันภาษาจีน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

 

วันที่ 30 กันยายน 2560
โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝันและโรงเรียนดีตำบล นำโดย นายไพศาล. ขนะกุล
โรงเรียนเม็งรายมหาราช และ นายเริงฤทธิ์ แก้วยศ ผอ.โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม
พร้อมคณะวิทยากรผู้ชี่ยวชาญ การนี้ ได้รับความอนุเคราห์จาก น.ส.สุดสวาท ยังแจ่ม
ผ.อ.โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พร้อมคณะครูและบุคลากรในเรื่องสถานที่ อุปกรณ์

 

วันที่ 28 กันยายน 2560
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
มัธยม ศึกษา เขต 42 ได้
เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำ
การใช้สื่อ เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนด้วย Office 365 Education
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT ปีงบประมาณ 2560ในวันที่ 28-29 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม
ราชสิทธิเวที สพม.42 โดยได้รับความอนุเคราะห์์จากสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาจารย์ นวลพรรณ
พูลศรีสวัสดิ์ และ บริษัทไมโครซอฟท์แห่งประเทศไทย จำกัด คุณตรีเทพ รัตนภิภพ
โดยมี ข้าราชการครูที่รับผิดชอบงาน DLIT จากทุกโรงเรียน ในสังกัด จำนวน 58 โรงเรียนเข้ารับการอบรม

 

วันที่ 28 กันยายน 2560
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
มัธยมศึกษา เขต42
เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนนครสวรรค์ โดยมี พระครูนิวาสธรรมวงศ์
เจ้าอาวาส วัดเขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ได้ให้ข้อคิดชีวิตมีสุขในวัยเกษียณ
จากนั้น ประธานสหวิทยาเขตทั้ง 8 สหวิทยาเขต คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู
ในสังกัด สพม.42 ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิต ให้กับ ท่านผู้บริหารสถานศึกษา และครู
ในสังกัดที่เกษียณอายุราชการ ปี 2560 ณ หอประชุม โรงเรียนนครสวรรค์

 

วันที่ 24 กันยายน 2560
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 ได้จัดอบรม CEFR สู่การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่
ตามกรอบอ้างอิงความสามารถของสหภาพยุโรป ระดับมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุม
ชั้น 8 โรงแรม เดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซด์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
การนี้มี ข้าราชครู
ูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนต่างๆ ในสังกัด สพม.42 เข้าร่วมอบรม

 

วันที่ 19 กันยายน 2560
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
มัธยมศึกษา เขต 42 ได้
เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูต้นแบบที่ดีด้านการวิจัย
และพัฒนาสื่อประกอบการเรียน การสอน บุคคลที่บกพร่องการเรียนรู้ การอ่าน
การเขียน และคิดคำนวณ ณห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42 โดยมี รศ.ดร.ดารณี
ศักดิ์ศิริผล เป็นวิทยากรให้ความรู้ การนี้มี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จากโรงเรียนต่างๆ ในสังกัด สพม.42 เข้าร่วมอบรม

 

วันที่ 19 กันยายน 2560
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
มัธยมศึกษา เขต 42 ได้
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครู
สู่ความเป็นมืออาชีพในประชาคมอาเซียนและ บุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่
ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ประจำปี 2560 โดยมี
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ช่วยจากโรงเรียนต่างๆ ในสังกัด
สพม.42 เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมครั้งนี้

 

วันที่ 16 กันยายน 2560
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
มัธยมศึกษา เขต 42 ได้
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการนำกระบวนการ PLC
(Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษา สำหรับครู กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ และ สังคมศึกษา ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมือง ฯ
จังหวัดนครสวรรค การนี้มี ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร และครู จากโรงเรียนต่างๆ
ในสังกัด สพม.42 เข้าร่วมกิจกรรมอบรม

 

วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที ห้องประชุมกลุ่มบริหารงาน
บุคคล และห้องประชุมสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
จัดโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลทางการศึกษา การนี้ มีคณะครูพานักเรียน
จากโรงเรียนต่างๆ ในเขตการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

 

วันที่ 18 สิงหาคม 2560
นายบุญชอบ โตคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ มัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้ร่วมเป็นเกียรติในงาน “สถาปนา 57 ปี สร้างสรรค์คนดี หนองบัว 4.0” ณ โรงเรียน
หนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พลโทโกศล ประทุมชาติ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ในพิธีเปิด การนี้ มี
นางสาวจงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดงาน
งานนี้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนการมอบรางวัลเกียรติยศ รวมทั้ง
กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

วันที่ 12 สิงหาคม 2560
นายบุญชอบ โตคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ มัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เดินทางไปร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
12 สิงหาคม 2560) ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ และร่วมพิธี
ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบามสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ส่วนในภาคค่ำได้ร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะ และ
ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร

 

วันที่ 11 สิงหาคม 2560
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 ได้
เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสภาครัฐ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที โดยมีวิทยากรจาก สำนักงาน
ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครสวรรค์ และศึกษานิเทศก์ของ สพม.42 ร่วมบรรยาย การนี้
มีผู้บริหารและครูผู้แทนจากโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุม

 

วันที่ 11 สิงหาคม 2560
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 ได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า
การจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับทุก
โรงเรียน ณ โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซน์ อำเภอ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์
การนี้ มีผู้บริหาร ครูตัวแทนจากโรงเรียนในสังกัด สพม.42 เข้าร่วมประชุม

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2560
นายบุญชอบ โตคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ มัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เดินทางไปร่วมกิจกรรม "ตามรอยพ่อ" ปลูกต้นไม้ตามพระราชปณิธาน(เนื่องในวันแม่
แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560) ภายใต้โครงการขับเคลื่อน และ ขยายผลโครงการ
อันเนื่อง มาจากพระราชดำริ ของจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2560
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี

 

วันที่ 5 สิงหาคม 2560
นายบุญชอบ โตคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ มัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ครูภาษาไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ณ
มีวิทยากรให้ความรู้ นำโดย ดร.สันติวัฒน์ จันทร์ใด และคณะ จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จัดขึ้นโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา ของ สพม. 42
การนี้มีครูภาษาไทยจากโรงเรียนในสังกัด สมพ.42 เข้าร่วมอบรม

 

วันที่ 4 สิงหาคม 2560
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 ได้
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลผู้บริหาร ณ สนาม
กีฬาโรงเรียนลานสักวิทยา ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของ นายธนกฤต นิโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนลานสักวิทยา นายภานุพงศ์ มั่นพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน
ร่องตาทีวิทยา และผู้บริหารโรงเรียนในเขตออุทัยธานี การนี้การดำเนินกิจกรรม
การแข่งขันกีฬา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยบรรยากาศสามัคคี และ อบอุ่น

 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
นายบุญชอบ โตคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ มัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปี
งบประมาณ 2560 โดยคณะวิทยากร ดร.กิตติเชษฐ์ อักษร ,ศน. เมตตา ถวิลไทย,
ศน.สัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 การนี้มีคณะครู จากโรงเรียนในสังกัด สมพ.42 เข้าร่วมอบรม

 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
ศูนย์ภาษาจีน ร.ร.หนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี ในสังกัด สพม.42 โดย ผอ.วิเชียร วิเชียร นินเกษม ประธานศูนย์ภาษาจีน ฯ และได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณอุทัยวรรณ
เฉลิมชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันภาษาจีนสพฐ. จัดสรรงบประมาณ ดำเนินการจัดค่าย
พัฒนา ศักยภาพ และทักษะภาษาจีนให้กับนักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่บริการ
จำนวน 17 โรงเรียน นักเรียนจำนวน 80 คนจาก อุทัยธานี ชัยนาท อ่างทอง และสิงห์บุรี ระหว่าง วันที่ 27-29 ก.ค.60 ณ แฟนตาซีรีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยนาท
โดยมีวิทยากร จาก สพฐ. และโรงเรียนหนองฉางวิทยาและ ครูชาวจีน ร่วมบรรยาย

 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
นายบุญชอบ โตคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ มัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนว เรื่อง การพัฒนา
ความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา "เส้นทางการศึกษาเพื่อ
การมีงานทำ" ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยี
ีเพื่อการศึกษา โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยมี คณะวิทยากรได้แก่ อ.ภานุพงษ์ คงจันทร์ และ
ผศ.ดร.มงคล ศัยยกุล สาขาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
และ ศึกษานิเทศก์ สัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ของ สพม. 42
การนี้มีคณะครู จากโรงเรียนในสังกัด สมพ.42 เข้าร่วมอบรม

 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
นายบุญชอบ โตคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ มัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการนอบรมเชิงปฏิบัติการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 วิทยากรโดย อ.พิมพา ตามี ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงรายเขต 1
และ อ.วิไล พรหมขัติแก้ว ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม.เขต 36 การนี้มีคณะครู จากโรงเรียนในสังกัด สมพ.42 เข้าร่วมอบรม

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
นายบุญชอบ โตคำ และ นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 และ ประธานสหวิทยาเขตในสังกัด ได้เดินทางไปร่วม
บันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 8 รอบ 12สิงหา 2560
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก

....................................... ( คลิก เพื่อชมคลิป ถวายพระพร)


 
ต้องการชมภาพกิจกรรม สพม42 ย้อนหลัง (ให้คลิ๊กเลือกเดือนที่ต้องการ)
..ธันวาคม 2553 / ..มกราคม 2554 ./ กุมภาพันธ์ 2554 / .มีนาคม 2554 /
เมษายน 2554 /
พฤษภาคม 2554 / มิถุนายน 2554 / กรกฎาคม 2554 /
สิงหาคม2554 /.
กันยายน2554 / ตุลาคม2554 / พฤศจิกายน2554 /
ธันวาคม2554 - กุมภาพันธ์2555 / มีนาคม2555 - กรกฎาคม2555
สิงหาคม2555 - กันยายน 2555 / ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2556 /
มกราคม- เมษายน 2556
/ พฤษภาคม 2556 / มิถุนายน-ตุลาคม 2556 /
พฤศจิกายน 2556-ธันวาคม2556 / มกราคม2557- มิถุนายน 2557 /
กรกฏาคม2557-พฤศจิกายน 2557 / ตุลาคม2557-ธันวาคม2557 /
มกราคม2558 - มิถุนายน2558 / มิถุนายน2558-พฤศจิกายน2558 /
ธันวาคม2558-ตุลาคม2559 / ตุลาคม2559 - มิถุนายน60/