วันที่ 9 มกราคม 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพม.42 จำนวน 5 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียน
พระบางวิทยา, บรรพตพิสัยพิทยาคม, รัฐราษฎร์อนุสรณ์, หนองกรดพิทยาคม, และ
บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและครูทั้ง 5 โรงเรียนให้การต้อนรับ

 

วันที่ 12 มกราคม 2558 .
นายวินัย โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด.42 ได้เข้าร่วมประชุม
ทางวีดีโอคอนเฟอเร้นท์ทางไกล กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42 เรื่อง ประกาศนโยบาย "ปี 2558 ปีแห่งการปลอด
นักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้" โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม
นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานการประชุม

 

วันที่ 7 มกราคม 2558 .
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
และนายสัญชัย พวงมาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก สพม.42 ได้เดินทางไปมอบกระเช้าของขวัญและกล่าว
อวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ให้แก่ข้าราชการระดับสูง ณ กระทรวงศึกษาธิการ
ได้แก่ นายวัชรินทร์ จำปี รองปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ , นายกมล รอดคล้าย เลขา
ธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, รองเลขาธิการ กพฐ.สามท่านได้แก่
นางรัตนา ศรีเหรัญ,นายรังสรรค์ มณีเล็ก,นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ,นายสมเกียรติ บุญรอด
ผู้ช่วยเลขา กพฐ. และนายสมยศ ศิริบรรณ ผอ.สำนักระบบบริหารงานบุคคลฯ

 

วันที่ 6 มกราคม 2558 .
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
และเจ้าหน้าที่จาก สพม.42ได้เดินทางไปมอบกระเช้าของขวัญและกล่าวอวยพร
เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ให้แก ่นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
และรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสามท่่านได้แก่ นายเบญจพล เปรมปรีดา, นายสุรศักดิ์
เจริญศิริโชค และ นายพินิจ เธียรธวัช ... ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

 

วันที่ 28 ธันวาคม 2557 .
นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น่ที่่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 ได้เดินทางไปเป็นประธานใน พิธีปิดการแข่งขันกีฬากลุ่ม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ณ สนามโรงเรียนกาญนาภิเษกวิทยาลัย จ.อุทัยธานี
และได้ส่งมอบธงกีฬาให้แก่โรงเรียนกาญจนาภิเษก จ.กาฬสินธ์ ที่จะเป็นเป็นเจ้าภาพ
ในการจัดการแข่งขันครั้งต่อไป

 

วันที่ 22 ธันวาคม 2557 13.30 น.
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพม.42 จำนวน 3 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียน
ตาคลีประชาสรรค์ โรงเรียนพยุพะพิทยาคม และโรงเรียนเขาทองพิทยาคม การนี้
ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูทั้ง 3 โรงเรียนให้การต้อนรับ

 

วันที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น.
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมวางแผนการประเมินและพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
ประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2557 ณ ศูนย์ประสานงานฯ ห้องประชุม สพป.สิงห์บุรี

 

วันที่ 20 ธันวาคม 2557
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ
ณ สนามสอบ โรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ และโรงเรียนอุทัย-
วิทยาคม โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะุกรรมการคุมสอบแต่ละสนามให้การต้อนรับ

 

วันที่ 17 ธันวาคม 2557
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
และคณะเจ้าหน้าที่ สพม.42 ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและ
กลุ่มประเทศ GMS จ.แพร่ โดยมี พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี มี นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน และ นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่า
ราชการจังหวัดแพร่ กล่าวต้อนรับ การนี้ มี ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา จาก 17 จังหวัด
ภาคเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติร่วมเปิดงาน

 

วันที่ 13 ธันวาคม 2557
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้นำผ้าห่มกันหนาว เสื้อผ้า อาหารแห้ง เงิน สิ่งของเครื่องใช้ ที่ได้รับริจาคมา
ร่วมเดินทางในโครงการ รินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว ของ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ. ) ไปบริจาคมอบให้แก่โรงเรียน
บ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

วันที่ 12 ธันวาคม 2557
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ฯ และผู้บริหารสถาน
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42 การนี้ มีรองผู้อำนวย
การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ,ผู้อำนวยการกลุ่มฯ,ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพรียง

 

วันที่ 9 ธันวาคม 2557
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน หนองฉางเกมส์
ณ โรงเรียน หนองฉางวิทยา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2557
การนี้มีคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธืเปิด และร่วมกิจกรรม

 

วันที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น.
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเชตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
และคณะเจ้าหน้าที่ สพม.42 ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
ตน เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมี นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ พุทธอุทยาน
จังหวัดนครสวรรค์

 

วันที่ 1 ธันวาคม 2557
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพม.42ได้เดินทางเข้าร่วมโครงการประชุม
สัมมนาวิชาการประจำปีงบประมาณ 2558 เรื่องการจัดทำแผนกลยุทธการพัฒนา
สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสู่นิติบุคคลที่สมบูรณ์
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 4 ธ.ค. 2557 ณ เมาเทนพาร์ค สวิตเซอรืแลนด์รีสอร์ท
อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ...... ( ปิยณัฐ จันทร์เกิด ภาพ : ข่าว )

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ของ สพม.42 ได้เดินทางเข้าร่วมเข้าเฝ้า
รับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อ.เมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์( ปิยณัฐ จันทร์เกิด ภาพ:ข่าว )

 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 น.
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เดินทางเข้าร่วมชมงานมหกรรมดนตรีมัธยมศึกษา เฉลิมพระเกียรติิพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ( โดยอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ )ณ หอประชุมกองทัพเรือกทม.
การนี้มีพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน
ในพิธีเปิดและมีนายกมล รอดคล้ายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ ...... ( ปิยณัฐ จันทร์เกิด ภาพ : ข่าว )

 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น.
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้
ร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เรื่องการ พิจารณา
ย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.42

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น.
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เดินทางรับตำแหน่งใหม่ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

การนี้มีคณะผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสพม.38
ร่วมเดินทางมาส่ง โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา
ของสพม.42 จัดพิธีการต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42

 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
ศาลจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการ เผยแพร่ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
และสมานฉันท์สู่สถานศึกษา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เข้าร่วมโครงการ

 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557
นายวินัย โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานเปิดการอบรม CLassroom Management of 21 st Century
for Century for Developping Learners'English Language Skills
ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท โดยความร่วมมือของบริษัทอักษรเจริญทัศน์ วิทยากร
ได้แก่ Mr.Steve Lever และ อ.ดารัตน์ อนุตตรังกูร ครูโรงเรียนนครสวรรค์
และ อ.วารุณี วงษ์ศิลป์ ครูโรงเรียนสลกบาตรวิทยา

 

วันที่ 23 ตุลาคม 2557
ประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 พร้อมด้วยนางสาวจิราภรณ์ แสงหลง ผู้อำนวยการกลุ่ม
อำนวยการ,นายกิตติภพ สุริยะสาร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล,นางสาว
มัณฑณา รอทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีวาง
พวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 เนื่องใน วันปิยะมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัด นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี

 

วันที่ 6 ตุลาคม 2557
นายสัญชัย พวงมาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ฯ มัธยมศึกษาเขต 42
ได้ร่วมประชุมกับ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัด
นครสวรรค์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 โรงเรียนนครสวรรค์ โดยมี ดร.วินัย
ทองมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เป็นประธานในที่ประชุม

 

วันที่ 25 กันยายน 2557 .
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ได้จัดงานกษิณาลัย 2557
ให้แก่ผู้จะเกษียนอายุราชการในปี 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ
มัชฌิม อ.เมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งผู้เกษียนอายุราชการของสพม.42 ได้แก่
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
นางสาวเกศกาญน์ วิเชียรรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา การนี้ได้จัดงาน
ร่วมกับผู้เกษียนอายุราชการของโรงเรียน โดยมีคณะผู้บริหาร ครู จากโรงเรียน
ในสังกัด และ เจ้าหน้าที่สพม.42 เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน บรรยากาศในงาน
เต็มไปด้วยความอบอุ่น

 
ต้องการชมภาพกิจกรรม สพม42 ย้อนหลัง (ให้คลิ๊กเลือกเดือนที่ต้องการ)
..ธันวาคม 2553 / ..มกราคม 2554 ./ กุมภาพันธ์ 2554 / .มีนาคม 2554 /
เมษายน 2554 /
พฤษภาคม 2554 / มิถุนายน 2554 / กรกฎาคม 2554 /
สิงหาคม2554 /.
กันยายน2554 / ตุลาคม2554 / พฤศจิกายน2554 /
ธันวาคม2554 - กุมภาพันธ์2555 / มีนาคม2555 - กรกฎาคม2555
สิงหาคม2555 - กันยายน 2555 / ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2556 /
มกราคม- เมษายน 2556
/ พฤษภาคม 2556 / มิถุนายน-ตุลาคม 2556 /
พฤศจิกายน 2556-ธันวาคม2556 / มกราคม2557- มิถุนายน 2557 /
กรกฏาคม2557-พฤศจิกายน 2557 / ตุลาคม2557-ธันวาคม2557 /