ยเหล  

ผอ.สพม.42 รับมอบอาคารอเนกประสงค์ จากสมาคมผู้ปกครองและครู
วันที่ 24ธันวาคม 2555 นายสมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในรับมอบ อาคารอเนกประสงค์ จากสมาคมผู้ปกครองและครู ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เพื่อให้ไว้ใช้ประโยชน์ในราชการ โดยมีรองผู้อำนวยการ ฯ สพม.42 ,ผู้อำนวยการกลุ่ม ฯ และ คณะเจ้าหน้าที่ สพม.42 ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ

     
   
ยเหล  

    สพม.42  จัดพิธีเปิด  "กีฬา สพฐ.เกมส์ 2 ภาคเหนือ 2555"
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ เวลา 16.30 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์
ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ ประจำปี 2555 ได้จัดพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ งานนี้ได้รับเกียรติจากนายอนันต์ ระงับทุกข์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายชัยโรจน์ 
มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้ให้เกียรติ กล่าวรายงาน  และ
นายสมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
กล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์และความเป็นมาของการจัดงาน
ในงานนี้ได้จัดให้มีขบวนพาเหรดของนักกีฬา และการแสดงต่างๆของนักเรียน และการนี้มีได้มีข้าราชการ
ชั้นผู้ใหญ่ี ครู  นักเรียน ประชาชน สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เข้าร่วมในกิจกรรมพิธีเปิด                                          

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 แถลงข่าว "กีฬา สพฐ.เกมส์ 2 ภาคเหนือ 2555"
วันที่ 7 ธันวาคม 2555 นายสมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เรื่อง การจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ 2 ภาคเหนือ
ประจำปี 2555 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยมีรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ คณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องการจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ 2 ภาคเหนือ เข้าร่วมแถลงข่าว   การนี้ได้มีสื่อมวลแขนงต่าง ๆ ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี และส่วนกลาง
เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวการจัดการ แข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ 2 ภาคเหนือ ประจำปี  2555

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันที่ 5 ธันวาคม 2555นายสมภูมิ บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42
รองฯประสพชัย  ชาญธัญญกรณ์, รองฯวินัย  โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯมัธยมศึกษาเขต42
พร้อมด้วยข้าราชการจาก สพม.42 ได้ร่วมพิธีปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดินเพื่อเป็นการแสดง
ความจงรักภักดีีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในวโรกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์โดยมี นายชัยโรจน์ มีแดง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประกอบพิธี การนี้มีข้าราชการจากส่วนราชการต่างๆ
ของจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 ประชุม เปิดศูนย์ประสานงาน "กีฬา สพฐ.เกมส์ ภาคเหนือ 2555"
วันที่ 3 ธันวาคม 2555 นายสมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ภาคเหนือ
ประจำปี 2555 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยมีรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ,ผู้อำนวยการกลุ่ม ,ศึกษานิเทศก์ และประธานสหวิทยาเขตสังกัด สพม.42
รวมถึงคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม พร้อมกันนี้ได้ทำพิธีเปิดศูนย์ประสานงานการจัดการ
แข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ภาคเหนือ ประจำปี  2555 ที่ สพม.42

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 และคณะเจ้าหน้าที่ ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
วันที่ 3 ธันวาคม 2555 นายสมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ มัธยมศึกษาเขต 42
พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ,ผู้อำนวยการกลุ่มฯ, และเจ้าหน้าที่ ของ สพม. 42 ได้ร่วมกัน
ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน ต่อหน้าพระบรมสาทิศลักษณ์ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม
พรรษา ครบ 85 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 นี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกใน
พระกรุณาธิคุณ

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันที่19 พฤศจิกายน2555 นายสมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ มัธยมศึกษาเขต 42
พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ,ผู้อำนวยการกลุ่มฯ, และเจ้าหน้าที่ ของ สพม. 42 ได้เดินทาง
ไปบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ ห้องบันทึกรายการโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย   จังหวัดพิษณุโลก  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ
85 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 นี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ซึ่งทาง สวท. จ.พิษณุโลก จะนำเทปบันทึกการถวายพระพรนี้ เผยแพร่ออกอากาศทางสถานี โทรทัศน์
ช่อง 11 ในช่วงวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาต่อไป
                                          

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ที่บึงบอระเพ็ด
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 นายสมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้เดินทางเข้าร่วมในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ณ บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ ซึ่งจัดโดยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายชัยโรจน์  มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน
ในพิธีเปิด การนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ฯ ข้าราชการและ ประชาชน เข้าร่วมงานและร่วมลอยกระทง
ลงในบึงบอระเพ็ดตามประเพณี

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 ร่วมในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 นายสมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการกลุ่ม ของ สพม.42 เดินทางเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ณ.สนามกีฬา 700 ปี จ.เชียงใหม
่ โดยมีนายชินภัทร ภูมิรัตน์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิด การนี้ มีผู้อำนวยการ
สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ต่างๆ ในเขตภาคเหนือ ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน จากโรงเรียนต่างๆ
ในเขตภาคเหนือ เข้าร่วมพิธีเปิด พร้อมทั้งนำผลงานเด่นๆจากโรงเรียนมาร่วมจัดนิทรรศการมากมาย

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดแข่งกีฬา สพฐ.เกมส์ ภาคเหนือ 2555
วันที่12 พฤศจิกายน 2555 นายสมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ภาคเหนือ
ประจำปี 2555 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยมีรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ,ผู้อำนวยการกลุ่ม ,ศึกษานิเทศก์ และ ประธานสหวิทยาเขต สังกัด สพม.42
เข้าร่วมประชุม

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 ประชุมผู้บริหารประจำเดือนตุลาคม 2555
วันที่1 พฤศจิกายน 2555 นายสมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ประจำเดือนตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม
ราชสิทธิเวที  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฯ ,ผู้อำนวยการกลุ่ม ,ศึกษานิเทศก์ และ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.42
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

     
 
ยเหล  
ผอ.สพม.42 ให้การต้อนรับ "รองผู้อำนวยการ สพม.42 คนใหม่ "
วันที่ 30 ตุลาคม   2555  นายสมภูมิ  บ่ายเที่ยง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก สพม.42ให้การต้อนรับ นายวินัย  โพธิ๋ศรีและนายประสพชัย  ชาญธัญญกรณ

เนื่องในโอกาสที่ได้เดินทางมารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
โดยมีคณะ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก สพป.นครสวรรค์ เขต.2 และ สพป.อุทัยธานี เขต .2 ร่วมเดินทางมาส่ง
 
   
ยเหล  

โรงเรียนพระบางวิทยา สพม.42 รับรางวัลชนะเลิศ Bio Map Contest
วันที่ 19 ตุลาคม2555 คณะนักเรียนพร้อมด้วยผู้บริหารและครูจากโรงเรียนพระบางวิทยา ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42 ได้เดินทางเข้ารับรับรางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีและทุนการศึกษา 50,000 บาท ในการเข้าประกวด
Bio Map Contest  ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

     
 
ยเหล  
ผอ.สพม.42 และคณะร่วมพิธีถวายราชสักการะวันปิยะมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม   2555  นายสมภูมิ  บ่ายเที่ยง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
และคณะเจ้าหน้าที่จาก สพม.42 เข้าร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่5 เนื่องในวันปิยะมหาราช  ปี พ.ศ. 2555  ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์  โดยมีนายชัยโรจน์ มีแดง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี การนี้มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากหน่วยงานราชการต่างๆ
ของจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ โดยพร้อมเพรียง

 
 
ยเหล
 
ผอ.สพม.42เปิดโครงการ ค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน ด้านคณิต-วิทย์
วันที่ 22 ตุลาคม   2555  นายสมภูมิ  บ่ายเที่ยง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2555 ค่ายที่ 3 และ ค่ายที่ 4
ณ ห้องประชุม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานี ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 การนี้มีผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียน ต่างๆ ในสังกัด สพม.42 เข้าร่วมโครงการ
 
 
ยเหล  
ผอ.สพม.42และคณะร่วมประชุมเตรียมความพร้อมกีฬา สพฐ. เกมส์ 2555
วันที่ 18 ตุลาคม   2555  นายสมภูมิ  บ่ายเที่ยง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
และคณะ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพฐ.เกมส์ 2555"
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพใน
ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ซึ่งจะจัดการแข่งขันในเดือน ธันวาคม 2555
 
 
 

ภาพกิจกรรม ท่าน ผอ. สมภูมิ บ่ายเที่ยง   ผอ.สพม. เขต 42
ในวาระโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ณ สพม. เขต 42 ( 15 ต.ค .2555 )
โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ของสพม.42 ให้การต้อนรับ
 
 
   
 
ยเหล

สพม. 42 จัดงานเกษียณอายุราชการปี 2555 ที่ โรงเรียนนครสวรรค์
วันที่29 กันยายน 2555 สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42 ได้จัดงานเลี้ยงอำลาเกษียณอายุราชการ
ให้แก่ คณะผู้บริหารและข้าราชการของ สพม.42 ซึ่งเกษียณอายุราชการในปีนี้ ซึ่งมีจำนวน 6 ท่าน ได้แก่
ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รองกัญญรัตน์ จันทรมณี รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รองตรีพัฒน์ เงินบำรุง รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
นายเกษม เป้าศรีวงษ์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ
,นายธีระนันท์ สินาคม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
และนายสุมาตร แก้วขำ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์ โดยมีข้าราชการ
ชั้นผู้ใหญ่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู จากโรงเรียนในสังกัด และคณะเจ้าหน้าที่ของ สพม.42 เข้าร่วมงาน
ซึ่งการนี้ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานและมอบของที่ระลึก พร้อมทั้งให้โอวาส แก่ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น

   
   
ยเหล  

สพม.42 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส์
วันที่28 - 29 สิงหาคม 2555 กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จัดโครง
การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส์ (E-Office) ให้แก่โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด
ของสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42 จ.นครสวรรค์ เพื่อพัฒนาความรู้
ความเข้าใจในการใช้งานระบบสื่อสารทางราชการด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต
การนี้มี ครูผู้ดูแลระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส์ จากโรงเรียนต่างๆ ในสังกัด สพม.42 เข้าร่วมประชุม

     
 

ดก