ยเหล  

สพม.42 จัดโครงการ ส่งเสริมความเข้มแข็งในองค์คณะบุคคล
28 พฤศจิกายน2554 ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
เป็นประธานในการประชุม ตามโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งในองค์คณะบุคคล ณ ภูแก้วรีสอร์ท อ.เขาค้อ
จ.เพชรบูรณ์ โดยมึคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา คณะอนุกรรมการข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา
และ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา เข้าร่วมโครงการ

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 ร่วมใส่บาตร ทำบุญจังหวัดถวายพ่อแห่งแผ่นดิน
28 พฤศจิกายน2554 ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
และคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ทั้ง 3 ท่าน ผู้บริหารโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด สพม.42
ได้ไปร่วมพิธีทำบุญใส่บาตร ในงาน รวมพลังชาวนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ ถวายพ่อแห่งแผ่นดิน ณ
วัดนครสวรรค ์ โดยมีนายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดโดย จังหวัดนครสวรรค์ การนี้มีข้าราชการจากส่วนราชการต่างๆของจังหวัด และประชาชน เข้าร่วมงาน

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 พาคณะผู้บริหารโรงเรียน สัมมนากฎหมายมหาชน ที่สระบุรี
21 พฤศจิกายน2554 ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ได้เดินทาง พาคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมในสังกัด สพม.42 ไปอบรมสัมมนากฎหมายมหาชน ในหัวข้อ
" เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้ " ณ บ้านสวนรจนารีสอร์ท จ.สระบุรี เพื่อให้คณะผู้บริหารได้รับทราบถึงข้อกฎหมาย
สำคัญที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา
พร้อมทั้งได้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ระหว่างผู้บริหารโรงเรียนด้วยกัน
ในการนี้ มีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม. 42 เข้าร่วมสัมมนาโดยพร้อมเพรียง

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 พาคณะ บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
17 พฤศจิกายน2554 ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ,ผู้อำนวยการกลุ่มฯ, และเจ้าหน้าที่ ของ สพม. 42 ได้เดินทาง
ไปบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ ห้องบันทึกรายการโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ7 รอบ
84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 นี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ซึ่งทาง สทท. จ.พิษณุโลก จะนำเทปบันทึกการถวายพระพรนี้ เผยแพร่ออกอากาศ ทางรายการของสถานี
โทรทัศน์ ช่อง 11 ต่อไป

     
   
ยเหล  

สพม.42 ร่วมพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
25 พฤศจิกายน2554 นายสัญชัย พวงมาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ฯ มัธยมศึกษาเขต42
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ของ สพม. 42 ได้เดินทางไปร่วมพิธีถวายราชสดุดึพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวฯ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี การนี้มีหน่วยราชการ, เขตพื้นที่การศึกษาฯ, วิทยาลัย,โรงเรียนมัธยมศึกษา
และโรงเรียนประถมศึกษา ของจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีถวายสดุดีอย่างพร้อมเพรียง

     
   
ยเหล

 

ผอ.สพม.42 มอบของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ร.ร.ทับกฤชพัฒนา
15พฤศจิกายน2554 ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
พร้อมด้วยนายสมชาย ตาฬุมาศสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม
โรงเรียนทับกฤชพัฒนา และมอบของช่วยเหลือ(ถุงยังชีพของอุปโภค- บริโภคจำเป็น)และให้กำลังใจแก่เด็ก นักเรียนที่ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัยมาเป็นเวลานาน...และก่อนหน้านี้เมื่อวันที่14พฤศจิกายน2554
นางเพ็ญจรัส สิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ได้เดินทางมาเยี่ยมพร้อมกับได้พาคณะลูกจ้าง
ประจำ มาช่วยจัดสร้างสะพาน เพื่อรองรับการเดินาทางมาเรียนของนักเรียนและคณะครูในวันเปิดเรียน

...( ภาพจาก ครูโรงเรียนทับกฤชพัฒนา )

     
   
ยเหล

 

 

รองฯ สพม.42 มอบของบริจาคช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย จ.อุทัยธานี
วันที่14พฤศจิกายน2554รองกัญญรัตน์ จันทรมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ได้เดินทางเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ตรวจเยี่ยม และ มอบของช่วยเหลือ (ถุงยังชีพ ของอุปโภค บริโภคที่จำเป็น)ให้แก่ครู-นักเรียนผู้ประสบความเดิอดร้อนจากอุทกภัยในอุทัยธานี
โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาต่างๆ ของ สพม42 ใน จ.อุทัยธานี เป็นผู้รับมอบ

     
   
ยเหล

 

สพม.42 เลือกตั้งกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ใน ก.ค.ศ.
วันที่14พฤศจิกายน2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง
กรรมการ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ใน ก.ค.ศ. หน่วยเลือกตั้งที 1 ณ หอประชุมราชสิทธเวที สพม.42
จ. นครสวรรค์ และที่ หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา จ. อุทัยธานี ซึ่งดำเนินการพร้อมกัน
ทั่วประเทศ
การนี้ มีผู้บริหารสถานศึกษาที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในสังกัด สพม.42 ได้เดินทางมาใช้สิทธิ์
ลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน ก.ค.ศ.ครั้งนี้ กันอย่างพร้อมเพรียง

     
   
ยเหล

 

ผอ.สพม.42 ร่วมทอดกฐินสามัคคี กับคณะผู้บริหาร ศธ. ที่ จ.สิงห์บุรี
วันที่6พฤศจิกายน2554ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
และคณะผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพม.42 ได้เดินทางไปร่วมทอดกฐินสามัคคี ณวัดสว่างอารมณ์
จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี ดร.สุเมธ แย้มนุ่น อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ,นายวินัย
รอดจ่าย อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานอำนวยการ และ ดร.นิวัตร นาคะเวช รองปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานดำเนินการ.. (
ภาพโดย น.ส.ณฐมน ธนูศิลป์ หน.ประชาสัมพันธ์ สพป.สิงห์บุรี)

     
   
ยเหล

 

ผอ.สพม.42 รับมอบของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากเพชรบูรณ์
วันที่5พฤศจิกายน2554ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ได้เป็นประธานในการรับมอบของบริจาค (ถุงยังชีพ-ของอุปโภค บริโภคที่จำเป็น) ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ในจังหวัดนครสวรรค์ จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 และ โรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ศูนย์อพยพผู้ประสบอุทกภัยชั่วคราวโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม จ.นครสวรรค์

     
   
 

 

ผอ.สพม.42 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดประจำเดือน
วันที่2พฤศจิกายน2554 ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ได้เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.42 ณ ห้องประชุม
โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม จ.นครสวรรค์ การนี้มีคณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.42 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง .

     
   
 

 

ผอ.สพม.42 พบข้าราชการครูบรรจุใหม่
วันที่1พฤศจิกายน2554 ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ได้มาพบกับข้าราชการครู ที่ได้รับการบรรจุใหม่และเลือกสถานศึกษา ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 42 การนี้ท่านผู้อำนวยการเขตฯ ได้ให้โอวาสและมอบนโยบายและข้อคิด
ในการทำงานต่างๆ ให้แก่ครูบรรจุใหม่เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพทางการศึกษา

     
   
 

 

ผอ.สพม.42 นำข้าราชการและนักเรียนในสังกัดร่วมกิจกรรม Big Cieaning Day
วันที่ 28 ตุลาคม 2554 ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้นำข้าราชการและนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์๋ Big Cleaning Day ณ อุทยานสวรรค์
ซึ่งจัดโดยจังหวัดนครสวรรค์ การนี้ได้รับเกียรติจาก นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
สาธารณสุขให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกับ พลโท วรรณทิพย์ ว่องไว แม่ทัพภาค3 ร่วมเปิดงาน
โดยมี นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าววรายงาน และงานนี้ได้รับความร่วมจาก
ส่วนราชการต่างๆทุก ภาคส่วน ของ จังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมกิจกรรม กันอย่างพร้อมเพรียง

     
   
 

 

ชมรมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมฯ สพม.42 จัดงานเลี้ยงส่งและต้อนรับผอ. เขต
วันที่ 5 ตุลาคม 2554 ชมรมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้จัดงานต้อนรับ และเลี้ยงส่ง เนื่องในโอกาสที่ ท่านผอ.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานัันต์ (ผอ.สพม.42 คนเก่า)
ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ที่ สพม.5 สิงห์บุรี และ รองฯชนะ สุ่มมาตย์ ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ที่ สพม.36
และ ใน โอกาสที่ ผอ.ไพศาล ประทุมชาติ (ผอ.สพม.42 คนใหม่) และ รองฯสัญชัย พวงมาลี จะย้ายมาดำรง ตำแหน่งใหม่ทีี่่ สพม.42 ณ ห้องประชุมโรงเรียนประชานุเคราะห์ จ. นครสวรรค์ โดยมี นายศักดิ์ สมบุญโต
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธี การนี้มี ผู้ใหญ่ในสายการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู จากโรงเรียนต่างๆในสัังกัด สพม. 42เข้าร่วมงาน และ มอบของที่ระลึกอย่างอบอุ่น

     
 

ดก

 
 

ต้องการชม ภาพกิจกรรม สพม42 ย้อนหลัง (ให้คลิ๊กเลือก เดือนด้านล่างนี้)

..ธันวาคม 2553 / ..มกราคม 2554 ./ กุมภาพันธ์ 2554 / .มีนาคม 2554 /
เมษายน 2554 /
พฤษภาคม 2554 / มิถุนายน 2554 / กรกฎาคม 2554 /
สิงหาคม2554 /.
กันยายน2554