ต้องการชมภาพกิจกรรม สพม42 ย้อนหลัง (ให้คลิ๊กเลือกเดือนที่ต้องการ)
..ธันวาคม 2553 / ..มกราคม 2554 ./ กุมภาพันธ์ 2554 / .มีนาคม 2554 /
เมษายน 2554 /
พฤษภาคม 2554 / มิถุนายน 2554 / กรกฎาคม 2554 /
สิงหาคม2554 /.
กันยายน2554 / ตุลาคม2554 / พฤศจิกายน2554 /
ธันวาคม2554 - กุมภาพันธ์2555 / มีนาคม2555 - กรกฎาคม2555
สิงหาคม2555 - กันยายน 2555 / ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2556 /
มกราคม- เมษายน 2556
/ พฤษภาคม 2556 / มิถุนายน-ตุลาคม 2556 /
พฤศจิกายน 2556-ธันวาคม2556 / มกราคม2557- มิถุนายน 2557 /
กรกฏาคม2557-พฤศจิกายน 2557 / ตุลาคม2557-ธันวาคม2557 /
มกราคม2558 - มิถุนายน2558 / มิถุนายน2558-พฤศจิกายน2558 /

 

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
นายพยอม วงษ์พูลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
พร้อมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคณะเจ้าหน้าที่จาก สพม.42
ได้เดินทางไปบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดชฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 88ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการแสดงความ
จงรักภักดี ซึ่งเทปดังกล่าวจะทำการออกอากาศ เผยแพร่ทางรายการโทรทัศน์
ช่อง 11 ต่อไป

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
นายพยอม วงษ์พูลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
พร้อมด้วยนายเมธี จิตทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิมนครสวรรค์
และคณะครูนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่้าราชการจังหวัด
นครสวรรค์ ที่โอกาสที่ได้เดินทางมาเป็นประธานในโครงการ " พบผู้ว่าหน้าเสาธง"
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ตามตัวชี้วัดด้วย 5 STEPs ( ลดเวลาเรียนเพิ่มทักษะการเรียนรู้ ) ณ ห้องประชุม
ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก
คณะวิทยากรได้แก่ รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา,รศ.พเยาว์ ยินดีสุข,รศ.ดร.พิมพันธ์
เดชะคุปต์,ร่วมบรรยายให้ความรู้ การนี้มีครูจากโรงเรียนต่างๆในสังกัด สพม.42
เข้าร่วมประชุม งานนี้จัดขึ้นโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สพม.42

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เดินทางร่วมงานฉลององค์กฐิน ณ วัดบางปราบ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ โดยมี
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผช.เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในงานฉลององค์กฐิน
. และ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ก็ได้ร่วมพิธีทอดกฐิน โดยมี พลตรีอัครเดช สุวรรณภูมิ ผู้ชำนาญการกระทรวง
กลาโหม เป็นตัวแทน พลเอกสุรเชษฐ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงศึกษา
ธิการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทอดกฐินประจำปี 2558

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ฯ
ครั้งที่ 65 ณ โรงเรียนนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ การนี้มี ผู้บริหาร ครู นักเรียน
จากโรงเรียนต่างๆในสังกัด สพม.42 เข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
นายพยอม วงษ์พูลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
พร้อมด้วย คณะผู้บริหารโรงเรียนนครสวรรค์ คณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ในที่โอกาสที่ ได้เดินทางมา
เป็นประธาน ในโครงการ " พบผู้ว่าหน้าเสาธง" ณ โรงเรียนนครสวรรค์ อ.เมืองฯ
จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดอุทัยธานี เพื่อไป
ติดตามการดำเนินกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการ การนี้มี ผู้บริหาร ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
ให้การ ต้อนรับ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม โรงเรียนทุ่งโพวิทยาี จ.อุทัยธานี เพื่อติดตามการดำเนิน
กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การนี้มี
ผู้บริหาร ครู โรงเรียนทุ่งโพวิทยา ให้การต้อนรับ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 ให้การต้อนรับคณะติดตามฯและขับเคลื่อนนโยบาย ของสำนักงานคณะกรรม
การ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้เดินทางมา ติดตามฯและขับเคลื่อนนโยบายกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เชิงประจักษ์ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม ราชสิทธิเวที สพม.42

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จ.นครสวรรค์เพื่อติดตามการดำเนิน
กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การนี้มี
ผู้บริหาร ครู โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ให้การต้อนรับ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เป็นประธานในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามความจำเป็นครั้งที่ 2/2558 ณ
ร.ร.นวมินทราชูทิศฯ จ.นครสวรรค โดยแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆในการทำหน้าที่
ดำเนินการจัดการสอบ ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบผู้เข้าสอบทุกขั้นตอนให้เป็นไป
อย่างโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมตาม นโยบายของ สพฐ. ซึ่งการสอบในวันนี้เป็น
การสอบข้อเขียน ภาค ก ซึ่งได้มีการสแกนตรวจสอบผู้เข้าสอบก่อนเข้าห้องสอบ

วันที่ 4 ธันวาคม 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 นำทีมโดย นายสัญชัย พวงมาลี ,
นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต42 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และ คณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่
ของ สพม.42 ได้เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning day ร่่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยได้ร่วมกิจกรรมทำความ
สะอาดบริเวณหลวงหมายเลข 117 ตั้งแต่สามแยก เริ่มต้นกม.ที่1 ไปจนถึงโรงเรียน
นวมินทราชูทิศ มัชฌิม และทำควมสะอาด บริเวณภายในสำนักงาน สพม.42

วันที่ 5 ธันวาคม 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเชตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
และคณะเจ้าหน้าที่ สพม.42 ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
ตน เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ พุทธอุทยาน
จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 11 ธันวาคม 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้นำจักรยานเข้าร่วมกิจกรรม " Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ" เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนม มายุ 88 พรรษา
ในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ โดยเริ่มปั่นจากหน้าศาลากลาง
จังหวัดนครสวรรค์ ไปตามเส้นทางศิริมงคล รวม29 กิโลเมตร ซึ่งขณะเดียวกัน
ในทุกเขตพื้นที่ทั่วประเทศไทยก็ได้พร้อมใจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินี้อย่างยิ่งใหญ่

วันที่ 15 ธันวาคม 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน การแข่งขันชักกะเย่อ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
ครั้งที่ 44 "นครสวรรค์เกมส์" ณ โรงเรียนนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ การนี้มี
แขกผู้มีเกียรติ นักกีฬา ผู้สนใจเข้าร่วมพิธีเปิด และร่วมชมการแข่งขัน

วันที่ 17 ธันวาคม 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
และคณะเจ้าหน้าที่ สพม.42 ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดพิษณุโลก “เด็กไทยก้าวหน้า
สร้างคุณค่า ศิลปหัตถกรรม น้อมนำสู่อาชีพ” ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี , มี นายนิพัทธ์ บุญหลวง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับ แขกผู้มีเกียรติ คณะครู นักเรียน
จาก 17 จังหวัดภาคเหนือที่เข้าร่วม,และมีนายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้กล่าวรายงานวัตถุ
ประสงค์ของการจัดงาน การนี้ มี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ,ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก 17 จังหวัด ภาคเหนือ
หัวหน้าส่วนราชการ และ แขกผู้มีเกียรติ นักเรียน สื่อมวลชน ร่วมพิธีเปิดงาน

วันที่ 26 ธันวาคม 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เข้ารับรางวัลในนาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดีเด่น ด้านการจัดการเรียนร่วม เหรียญทองระดับชาติ ในการประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทั่วประเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 7/2558
ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 13 มกราคม 2559
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานเปิดโครงการ ประเมินสถานศึกษา กิจกรรมโครงงานเพื่อรับรางวัล
โรงเรียนพระราชทาน ณ โรงเรียน นครสวรรค์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
โดยมีผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนนครสวรรค์ให้การต้อนรับ

วันที่ 13 มกราคม 2559
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดการแข่งขันเซปัคตะกร้อในการแข่งขันกีฬาคนพิการ
แห่งชาติ ครั้งที่ 34 ปากน้ำโพเกมส์ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ อ.เมืองฯ
จ.นครสวรรค์ โดยมีนาย อภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
เป็นประธานในพิธีเปิด

วันที่ 14 มกราคม 2559
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธาน เปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ และ นิทรรศการ " ชนูทิศ วิชาการ "
ณ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้บริหาร และ
คณะครูโรงเรียน ชุมแสงชนูทิศ ให้การต้อนรับ

วันที่ 16 มกราคม 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้จัดพิธีวันครูประจำ ปี 2559
ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์ อ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนาย อภิสรรค์
สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี , นายพยอม วงษ์พูล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 , รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 , ผู้อำนวยการกลุ่ม, เจ้าหน้าที่
ผู้บริหารสถานศึกษา , ขัาราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนต่างๆ
ในสังกัด สพม.42 เข้าร่วมพิธี

วันที่ 22 มกราคม 2559
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในโอกาสได้เดินทางมาที่
โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ พร้อมรับนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้และโครงการ
คืนครู สู่ห้องเรียน และการดูแลสุขภาพครู โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และ คณะครู
โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ ์เข้าร่วมต้อนรับ

วันที่ 23 มกราคม 2559
นายสุทธิ กล่ำรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ฯ มัธยมศึกษา เขต 42
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง การบริหารการศึกษาเพื่อเพิ่มพูน
ศักยภาพผู้เรียนอย่างมียุทธศาสตร์สู่มาตรฐานสากลตามวิสัยทัศน์ในศตวรรษที่ 21
ณ ห้องประชุม ทับทิมสยาม โรงแรมบ้านสวยรีสอร์ท อ.เมือง จ.นครสวรรค์
โดยได้รับเกียรติจาก คณะวิทยากรได้แก่ ดร.ศักด์สิน โรจน์สราญรมย์ ดร.มาราศรี
มีโชค และ ดร.ระย้า คงขาว ร่วมบรรยายให้ความรู้ การนี้มีผู้บริหารสถานศึกษา
รองผู้บริหารสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการ และครูหัวหน้ากลุ่มสาะการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
จากโรงเรียนต่างๆในสังกัด สพม.42 เข้าร่วมสัมมนา

วันที่ 26 มกราคม 2559
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เดินทาง ให้กำลังใจทีมงาน ชมรมTo Be Number One โรงเรียนหนองบัว และ
โรงเรียนหนองฉางวิทยา ในการประกวดโครงการ To be Number One ระดับ
ภาคเหนือ ที่โรงแรม ดิเอมเพลส จ.เชียงใหม่โดยร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน
โครงการ To be Number One ระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานของ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นำโดย นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 27 มกราคม 2559
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน ครั้งที่ 2
ณ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ การนี้มีผู้บริหารโรงเรียน
ครู นักเรียนจากโรงเรียนในสหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน สังกัด สพม.42 เข้าร่วมพิธีเปิด

วันที่ 30 มกราคม 2559
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและยุทธศาสตร์การยกระดับผลสัมฤทธิ์
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท
โดยมีวิทยากร รศ.ดร.พยุง ซีดาร์ จาก มหาวิทยาลัยลัยนเรศวรและ อ.วารุณี วงษ์ศิลป์
จาก โรงเรียน.สลกบาตรวิทยา ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม , ครูผู้สายสอน
กลุ่มสาระการเรียนเรียนรู้ภาษา ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จากโรงเรียนในสังกัด
สพม.42 เข้ารับการอบรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ สพม.42 และคณะเจ้าหน้าที่ ของสพม.42 เข้าร่วม
ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสังกัดเขตตรวจราชการ ที่ 18 โดยมี
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นประธานในพิธี และมีกิจกรรมร่วมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ของ เขตพื้นที่การศึกษา
การนี้มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก สพม. และสพป. ต่างๆในสังกัด เขตตรวจราชการ
ที่ 18 เข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ร่วมให้การต้อนรับ
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ในที่โอกาสที่ ได้เดินทางมา
เป็นประธาน ในโครงการ พบผู้ว่าหน้าเสาธง ณ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา อ.เก้าเลี้ยว
จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
นายปรีชา นาคจำรูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ฯ มัธยมศึกษา เขต 42
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน OPEN HOUSE โรงเรียนโกรกพระ อำเภอโกรกพระ
จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต1
นำนักเรียนร่วมงาน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
นายปรีชา นาคจำรูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ฯ มัธยมศึกษา เขต 42
และ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนพยุหะพิทยา ได้ร่วมให้การต้อนรับ
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ในที่โอกาสที่ ได้เดินทางมา
เป็นประธาน ในโครงการ พบผู้ว่าหน้าเสาธง และ ทอดผ้าป่าการศึกษา ณ โรงเรียน
พยุหะพิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์ ยอดเงินทอดผ้าป่าการศึกษา 971,909. บาท

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559
คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 42 พร้อมด้วย
คณะ ศึกษานิเทศก์ และ เจ้าหน้าที่ เดินทางไปตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดสอบ Onet
ณ ศูนย์การสอบ ของโรงเรียนต่างๆในสังกัด สพม.42

วันที่ 21 มีนาคม 2559
นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหาร
การศึกษา "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ณ ห้องประชุมศักดิเดชย์ ศูนย์พัฒนาบริการ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมธิราช จังหวัดนครสวรรค์ การนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่
ผู้บริหารโรงเรียน รองผู้บริหารโรงเรียนฝ่ายวิชาการ และ หัวหน้าวิชาการ โรงเรียน สังกัด สพม.42 ทุกโรงเรียน โดยมีวิทยากร ดร.ชวลิต โพธิ์นคร ผู้เชี่ยวชาญ จาก
สพฐ. ดำเนินการจัดกิจกรรมโดย กลุ่มนิเทศและติดตามประเมินผล สพม.42

วันที่ 1 เมษายน 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
สหวิทยาเขต "วันวานสายสัมพันธ์สามัญศึกษานครสวรรค์"ครั้งที่ 2 ณ สนามโรงเรียน
นวมินทราชูทิศมัชฌิม นครสวรรค์ โดยมีคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จากสหวิทยาเขต (จำนวน 38 โรงเรียนมัธยมฯใน จังหวัดนครสวรรค์) วิมานลอย,
ตากฟ้า-ตาคลี, ทุ่งหินเทิน ,อัจฉราลัย ,ร่มเกล้านวมินทร์์ และ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกมัธยมศึกษา เขต 42 เข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 31 มีนาคม 2559
นายปรีชา นาคจำรูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ฯ มัธยมศึกษา เขต 42
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ครูผู้สอน
วิชาภาษาไทย ในการใช่สื่อการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาเสริมทักษะความสารมารถ
การสอนการอ่านเขียนแบบแจกลูกคำสะกดคำเพื่อการช่วยอ่านออกเขียนได้ ปี2559
ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยของ สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ
โดยมีครูวิชาภาษาไทยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เข้าร่วมประชุม งานนี้จัดโดยคณะศึกษานิเทศก์ สพม.42 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559
นายปรีชา นาคจำรูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ฯ มัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการกิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน และส่งเสริมประสิทธิภาพห้องสมุดโรงเรียน ปี 2559 ตามนโยบาย
สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42 มีครูวิชาภาษาไทย
ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 เข้าร่วมประชุม งานนี้
จัดโดยคณะศึกษานิเทศก์ สพม.42

วันที่ 5 พฤษภาคม 2559
นายปรีชา นาคจำรูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ฯ มัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนานักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐาน โดยวิทยากร
รศ.ดร.ดาราณี ศักดิ์ศิริผล ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42 การนี้มีครูในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 เข้าร่วมประชุม งานนี้จัดโดยคณะ
ศึกษานิเทศก์ สพม.42

วันที่ 10 พฤษภาคม 2559
นายสัญชัย พวงมาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ฯ มัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้าน
ศักยภาพการเรียนรู้ เชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ ตามนโยบายลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42 การนี้มีผู้บริหารโรงเรียน และ
ครูในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 เข้าร่วมประชุม งานนี้
จัดโดยคณะศึกษานิเทศก์ สพม.42

วันที่ 14 มิถุนายน 2559
นายปรีชา นาคจำรูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ฯ มัธยมศึกษา เขต 42
และ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนโกรกพระ ได้ร่วมให้การต้อนรับ
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ในที่โอกาสที่ ได้เดินทางมา
เป็นประธาน ในโครงการ พบผู้ว่าหน้าเสาธง ณ โรงเรียนโกรกพระ อำเภอโกรกพระ
จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 โดยคณะ ศึกษานิเทศก์ สพม.42
จัดโครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM
Education Lesson Planning Training Workshop ได้แก่ด้าน วิทยาศาสตร์
(Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และ
คณิตศาสตร์ (Mathematics) เชิงบูรณาการ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42
การนี้มีครูในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 เข้าร่วมประชุม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559
นายปรีชา นาคจำรูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ฯ มัธยมศึกษา เขต 42
และ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้ร่วมให้การต้อนรับ
นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ในที่โอกาสที่ได้เดินทาง
มาเป็นประธานในโครงการ พบผู้ว่าหน้าเสาธง ณ โรงเรียนอุทัยวิยาคม อำเภอเมืองฯ
จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559
นายสัญชัย พวงมาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ฯ มัธยมศึกษา เขต 42
และ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ได้ร่วมให้การ
ต้อนรับ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ในที่โอกาสที่ได้เดินทาง
มา เป็นประธานในโครงการ พบผู้ว่าหน้าเสาธง ณ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์
อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 19 สิงหาคม 2559
นายสัญชัย พวงมาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ฯ มัธยมศึกษา เขต 42
ได้เป็นประธานในการประชุม คณะผู้บริหาร ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ประจำเดือน
สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ และ
ได้มอบโล่เกียรติคุณผลงานทางวิชาการผลการปฏิบัติงานดีเด่่นการจัดการเรียนร่วม
ให้แก่โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก การนี้มีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุม

วันที่ 15 - 21 สิงหาคม 2559
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูครู ณ ห้องแสงเทียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
การนี้มีผู้ให้ความสนใจ ผู้เดินทางมาสมัครสอบ จำนวน ทั้งหมด 841 คน

วันที่ 22 สิงหาคม 2559
นายสัญชัย พวงมาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ รักษาราขการ
แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.42 กล่าวรายงาน
วันสัปดาห์อาเซียน โดยมีรองอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นครสวรรค์
เป็นประธานการเปิดงาน ณ ศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนนครสวรรค์ ได้รับการสนับ
สนุนงบประมาณโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ การนี้มี ดร.จุุรินทร์ พิศสุวรรณ
อดีตเลขาธิการอาเซียน บรรยาย เรื่อง ประเทศไทยในเวทีอาเซียน และ หอการค้า
จังหวัดนครสวรรค์ บรรยาย เรื่อง จังหวัดนครสวรรค์ในเวทีอาเซียน กิจกรรมนี้ มี
ผู้บริหาร รองผู้บริหาร ครู จากโรงเรียนต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมรับ
ฟังบรรยาย มีกิจกรรมร่วมจัดแสดงนิทรรศการ โดยนักเรียน นักศึกษา จาก
สถานศึกษาต่าง ๆในงาน กิจกรรมนี้ จัดงานระหว่างวันที่ 22-23 ส.ค.59

วันที่ 27 สิงหาคม 2559
นายสัญชัย พวงมาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ รักษาราขการ
แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.42 เป็นประธานเปิด
การอบรมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมคุณภาพการศึกษา ให้กับโรงเรียนในฝันและ
โรงเรียนดีประจำตำบล สังกัด สพม.42 จำนวน 29 โรงเรียน ณ โรงแรมเบเวอรรี่ฮิลล์
ปาร์ค จ.นครสวรรค์ โดยมีผู้รวมผู้เข้าร่วมประชุม 160 คน ได้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูจากโรงเรียนในสังกัด โดยคณะวิทยากร ศึกษานิเทศก์
ได้แก่ นางอัปสร สุรโชต ผอ เชี่ยวชาญ, ดร สยาม สุ่มงาม ผอ.รร. สพป ชัยนาท,
ดร.กมล สุทธาวาส ผอ.รร.สพป น่านเขต 1, ดร สมาน ขาวหนู ผอ.รร. สพป. พิจิตร
เขต 2 , นายชวลิต ทะยะ รอง ผอ.รร. สพม 38 , นายวีรวัฒน์ มานนท์ ผอ. รร. สพป.
นครสวรรค์ เขต3 , นางพรทิพย์ ทองอยู่ ผอ.รร. สพป. ลพบุรี เขต 1, ดร.กิตติเชษฐ์
อักษร ศึกษานิเทศก์ สพม.42 และ ดร. ณัฏฐ์กชพร ปุลินถิรพุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพม. 42

วันที่ 30 สิงหาคม 2559
นายปรีชา นาคจำรูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ฯ มัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในงานตุลาคม เดือนแห่งการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เรียนรู้ผ่านกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตรชาติไทย
ณ หอประชุมโรงเรียรนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ในสังกัด สพม.42 เข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 13 กันยายน 2559
นายปรีชา นาคจำรูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ฯ มัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานเปิดประชุมโครงการโรงเรียนปลอดขยะZero Waste School ประจำปี
2559 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42 นครสวรรค์ เป็นการประชุมชี้แจงการ
ดำเนินงาน การ จัดการขยะตามแนวทางโรงเรียนปลอดขยะ โดยมีคณะผู้บริหาร
ครู จากโรงเรียนในสังกัด สพม.42 เข้าร่วมประชุมตามโครงการ

วันที่ 23 กันยายน 2559
.. หม่อมหลวงปนัดดา ดิษสกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มาเยี่ยมชม
ศูนย์การเรียนรู้ ร.ร.พยุหะพิทยาคม จ.นครสวรรค์ พร้อมให้โอวาทนักเรียนรู้รักษา
สามัคคี การดำเนินคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตามนโยบายประชารัฐ โดยมีคณะ
ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ให้การต้อนรับและในภาคบ่าย หม่อมหลวงปนัดดา
ดิษสกุล เข้าเยี่ยม ร.ร.อุทัยวิทยาคมและให้โอวาทแก่นักเรียนในหัวข้อเดียวกัน

วันที่ 6-7 ตุลาคม 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่
66 ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา และโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตร
วิทยา การนี้มีศึกษาธิการจังหวัด.อุทัยธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานดังกล่าว
และมีคณะ ศึกษานิเทศก์ ของ สพม.42 ร่วมงาน