ผอ.สพม.42 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 27พฤษภาคม2554 ผอ. มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
และ รองฯ กัญญรัตน์ จันทรมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42 พร้อมคณะติดตาม
ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียน เพื่อพบปะกับผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนในเขตจ้งหวัด อุทัยธานี จำนวน 3 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา และ โรงเรียน
อุทัยวิทยาคม ซึ่งการนี้มี ผู้บริหารโรงเรียน คณะคร ูและ คณะนักเรียนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และต่อมา
ได้เิดินทางไปตรวจดูอาคารสถานที่ ที่จะใช้เป็นศูนย์บริการเครือข่ายโรงเรียนมัธยมในเขตจังหวัดอุทัยธานี.

     
 

 

สพม.42 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ปี2554
วันที่ 24พฤษภาคม2554 ผอ. มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ประจำปี 2554
ณ ห้องประชุม ศูนย์วิทยบริการ ม.ส.ธ. จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจัดโดย กลุ่มนโยบายและแผน โดยมี
นายอุทัย ชังชั่ว รองผู้อำนวยการ ร.ร.อนุบาลลาดยาวเป็นวิทยากร และมีครูจากร.ร.ในสังกัดเข้าร่วมประชุม

     
 

 

สพม. 42 เรียกบรรจุครู ส.ค.ว.ค.
วันที่24พฤษภาคม 2554รองฯกัญญรัตน์ จันทรมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้ให้เกียรติ กล่าวต้อนรับ และ ปฐมนิเทศ นักเรียนทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทาง วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.) รุ่นที่ 13 ที่เดินทางมารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42 ซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล

     
 

 

สพม.42 จัดงานประชุม "โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูสู่เส้นทางมืออาชีพ"
วันที่ 21พฤษภาคม2554 ผอ. มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ ในงานการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูสู่เส้นทาง
มืออาชีพ ณ ห้องประชุมโรงแรมเบเวอรี่ฮิลล์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี อ.สมาน จันทะด ีผู้อำนวยการสถาบัน
พัฒนาความก้าวหน้ากรุุงเทพมหานคร และ ผู้อำนวยการสำนักประเมินมาตรฐานการศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นวิทยากร ในการนี้มีคณะศึกษานิเทศก ์,ผอ.โรงเรียนและครู จากโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม.............

     
 

 

สพม.42 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2554
วันที่20 พฤษภาคม2554 ผอ.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และ บรรยายพิเศษ ในงานการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.42
ณ ห้องประชุมโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ จ.อุทัยธานีโดยมี ผอ.รร.ทัพทันอนุสรณ์และคณะครู ให้การต้อนรับ
ในการนี้ ท่านรองฯกัญญารัตน์ จันทรมณี รองผู้อำนวยการ.สพม.42 , ผอ.กลุ่มต่างๆจาก สพม.42 และ
ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.42 ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ..........................................

     
 

 

ผอ.สพม. 42 และเจ้าหน้าที่ ปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้แห่งชาติ
วันที่20 พฤษภาคม2554 ผอ.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของ สพม.42 ได้ร่วมมือกันปลูกต้นไม้บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เนื่องใน
วันรักต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ให้รักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมของชาติ .......................

     
 

 

ผอ.สพม. 42 แสดงความยินดีกับ รองเลขาฯ สพฐ.
วันที่10 พฤษภาคม2554 ผอ. มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
และคณะผู้บริหารจากสพม.42 ได้เดินทางไปที่ สพฐ. เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านรองฯ ดร.กมล รอดคล้าย
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องใน โอกาสได้รับตำแหน่งใหม่ ..........................

     
 

 

ผอ.สพม. 42 แสดงความยินดีกับ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่10พฤษภาคม2554 ผอ. มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
และคณะผู้บริหารจากสพม.42 ได้เดินทางไปที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อร่วมแสดงความยินดี
กับ ท่านรองปลัดฯ จุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องใน โอกาสได้รับตำแหน่งใหม่

     
 

 

ผอ.สพม. 42 แสดงความยินดีกับ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่10พฤษภาคม2554 ผอ. มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
และคณะผู้บริหารจาก สพม.42 ได้เดินทางไปที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อร่วมแสดงความยินดี
กับ ท่านปลัด ฯ อภิชาติ จีระวุฒิ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องใน โอกาสได้รับตำแหน่งใหม่ .......................

     
 

 

ผอ.สพม.42 เปิดงานประชุม "ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา"
วันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ผอ. มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ ในงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนและประเมิน
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ ห้องประชุม ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี ดร.ไพวัลย์ พิทักษ์สาลี ผู้เชี่ยวชาญระบบประกันคุณภาพ จาก "สพฐ" เป็นวิทยากร

     
 

 

สพม. 42 จัดโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงสู่สถานศีกษา
วันที่ 4 พฤษภาคม 2554 นายชนะ สุ่มมาตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานเปิดงานประชุม "โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา"
ณ ห้องประชุมเพชรงอก โรงแรมเบเวอรี่ฮิลล์ จ.นครสวรรค์ ซึ่งกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลเป็นผู้จัดงาน
โดยมี ดร.ปรียานุช พิบูลสราวุธ หัวหน้าโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
และ ดร.พีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ และคณะ
ให้เกียรติเป็นวิทยากร การนี้มีผู้อำนวยการ โรงเรียนและครูจากโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุม

     
 


ชมภาพกิจกรรมย้อนหลังที่ผ่านมา ..คลิ๊กเลือกช่วงเวลา
..
ธันวาคม 2553 / ..มกราคม 2554 ./ กุมภาพันธ์ 2554 / .มีนาคม 2554 / เมษายน 2554