ผอ.สพม.42มอบวุฒิบัตรนักเรียน ร.ร.ลาดยาววิทยาคม

วันที่ 25 มีนาคม 2554 ผอ. มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
เป็นประธานมอบวุฒิบัตร นักเรียนชั้น ม.3 , ม.6 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
โดยมี ผอ.กมล วงศ์สุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาวิทยาคม รองฯผู้อำนวยการและคณะครู-บุคคลากรร่วมจัด กิจกรรมกับนักเรียนที่จบการศึกษาในปี พ.ศ. 2553 อย่างสมเกียรติ...(อนุเคราะห์ภาพโดย ผอ.กมล วงศ์สุทธิ์)

 
     
 

 

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ประชุมครั้งทื่ 2
วันที่ 18 มีนาคม 2554 นายเฉลิม หงษ์สัมฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้า้นการเงินและการคลัง ได้เป็นประธาน
ในการประชุม คณะ อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 ณ ห้องประชุม สพม.42 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 2 / 2554 โดยมีคณะ อกคศ. เขตฯทุกท่านรวมถึง
ผู้แทน สพม. 42 ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพิจารณาข้อราชการ สำคัญ อย่างพร้อมเพรียง .(คลิ๊ก ดูรายชื่อ)

     
 


 

สพม.42 .ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน จาก สพฐ.
วันที่ 16 มีนาคม 2554 ผอ. มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการผู้ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธ์ ของสพฐ. ที่ได้เดินทาง มา
ติดตามประเมินผลการดำเนินการต่างๆ ตามกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ณ ห้องประชุม สพม.42 โดยมีคณะรองผู้อำนวยการ ศึกษานิเทศก์ ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ของ สพม.42
ร่วมนำเสนอผลงาน การนี้ได้มีการจัดนิทรรศการของโรงเรียนต่างๆเพื่อนำเสนอผลงานดีเด่นด้วย ได้แก่
โรงเรียนนครสวรรค์-โครงการSister School,โรงเรียนสตรีนครสวรรค์-โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล,
โรงเรียนพระบางวิทยา, โรงเรียนพยุหะพิทยาคม-โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ , โรงเรียนวังข่อยพิทยา
, โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานี-โครงการโรงเรียนพอเพียงต้นแบบ
,โรงเรียนนวมิทร์ทราชูทิศ
ดูแลจัดหาอุปกรณ์สื่อและสถานที่ในการประชุมติดตามผล ,สพม42 ขอขอบคุณทุกโรงเรียนที่ให้ความร่วมมือ

     
 


 

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เปิดประชุมครั้งแรก
วันที่ 15 มีนาคม 2554 ผอ. มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้ให้การต้อนรับ คณะ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ที่เดินทางมาร่วมประชุมครั้งแรก
ณ ห้องประชุม สพม.42 โดยได้มีการลงคะแนนเลือกตั้งประธาน อ.ก.ค.ศ. ผู้ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธาน
ได้แก่นาย เฉลิม หงษ์สัมฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและการคลัง จากนั้นก็ได้ร่วมพิจารณาข้อราชการ
สำคัญๆ เร่งด่วน ได้แก่การเปิดสอบครูผู้ช่วย การย้ายครู เป็นต้น .........(คลิ๊ก ดูรายชื่อ อ.ก.ค.ศ.ทั้งหมด)

     
 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับมอบบ้านน้ำใจให้นักเรียน ที่สิงห์บุรี
วันที่ 11 มีนาคม 2554 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธาน
ในการรับมอบบ้านน้ำใจ จากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)ซึ่งสร้างให้กับ เด็กหญิงชลนิชา จิตประสงค์
นักเรียนโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ตามโครงการ "บ้านน้ำใจ" ซึ่งการนี้
ผอ. มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42 และ คณะจาก
สพม.42 รวมถึง ผอ.รร.และคณะครูโรงเรียนูบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา ได้เดินทางไปร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีรับมอบบ้านน้ำใจดังกล่าว..... ................................. (ภาพโดย อ.พัฒน์โชติ รร.บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา)

     
 

 

ผู้อำนวยการ สพม.42 เป็นประธานเปิดการประชุม "ระบบประกันคุณภาพฯ"
วันที่ 9 มีนาคม 2554 ผอ. มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดการประชุม โครงการสร้างความเข้มแข็ง ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเพชรงอก โรงแรมเบเวอรี่ฮิลล์ โดยมีผู้บริหารและคณะครูในสังกัด สพม.42
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง................................. (ภาพโดย จิราภรณ์ แสงหลง รก.ผอ.กลุุ่มอำนวยการ สพม.42)

     
 


ชมภาพกิจกรรมย้อนหลังที่ผ่านมา ..คลิ๊กเลือกช่วงเวลา
..
ธันวาคม 2553 / ..มกราคม 2554 ./ กุมภาพันธ์ 2554 /