วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เป็นประธานในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามความจำเป็นครั้งที่ 2/2558 ณ
ร.ร.นวมินทราชูทิศฯ จ.นครสวรรค โดยแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆในการทำหน้าที่
ดำเนินการจัดการสอบ ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบผู้เข้าสอบทุกขั้นตอนให้เป็นไป
อย่างโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมตาม นโยบายของ สพฐ. ซึ่งการสอบในวันนี้เป็น
การสอบข้อเขียน ภาค ก ซึ่งได้มีการสแกนตรวจสอบผู้เข้าสอบก่อนเข้าห้องสอบ

 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จ.นครสวรรค์เพื่อติดตามการดำเนิน
กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การนี้มี
ผู้บริหาร ครู โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ให้การต้อนรับ

 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 ให้การต้อนรับคณะติดตามฯและขับเคลื่อนนโยบาย ของสำนักงานคณะกรรม
การ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้เดินทางมา ติดตามฯและขับเคลื่อนนโยบายกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เชิงประจักษ์ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม ราชสิทธิเวที สพม.42

 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม โรงเรียนทุ่งโพวิทยาี จ.อุทัยธานี เพื่อติดตามการดำเนิน
กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การนี้มี
ผู้บริหาร ครู โรงเรียนทุ่งโพวิทยา ให้การต้อนรับ

 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดอุทัยธานี เพื่อไป
ติดตามการดำเนินกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการ การนี้มี ผู้บริหาร ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
ให้การ ต้อนรับ

 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
นายพยอม วงษ์พูลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
พร้อมด้วย คณะผู้บริหารโรงเรียนนครสวรรค์ คณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ในที่โอกาสที่ ได้เดินทางมา
เป็นประธาน ในโครงการ " พบผู้ว่าหน้าเสาธง" ณ โรงเรียนนครสวรรค์ อ.เมืองฯ
จังหวัดนครสวรรค์

 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ฯ
ครั้งที่ 65 ณ โรงเรียนนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ การนี้มี ผู้บริหาร ครู นักเรียน
จากโรงเรียนต่างๆในสังกัด สพม.42 เข้าร่วมกิจกรรม

 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เดินทางร่วมงานฉลององค์กฐิน ณ วัดบางปราบ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ โดยมี
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผช.เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในงานฉลององค์กฐิน
. และ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ก็ได้ร่วมพิธีทอดกฐิน โดยมี พลตรีอัครเดช สุวรรณภูมิ ผู้ชำนาญการกระทรวง
กลาโหม เป็นตัวแทน พลเอกสุรเชษฐ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงศึกษา
ธิการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทอดกฐินประจำปี 2558

 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ตามตัวชี้วัดด้วย 5 STEPs ( ลดเวลาเรียนเพิ่มทักษะการเรียนรู้ ) ณ ห้องประชุม
ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก
คณะวิทยากรได้แก่ รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา,รศ.พเยาว์ ยินดีสุข,รศ.ดร.พิมพันธ์
เดชะคุปต์,ร่วมบรรยายให้ความรู้ การนี้มีครูจากโรงเรียนต่างๆในสังกัด สพม.42
เข้าร่วมประชุม งานนี้จัดขึ้นโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สพม.42

 

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
นายพยอม วงษ์พูลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
พร้อมด้วยนายเมธี จิตทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิมนครสวรรค์
และคณะครูนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่้าราชการจังหวัด
นครสวรรค์ ที่โอกาสที่ได้เดินทางมาเป็นประธานในโครงการ " พบผู้ว่าหน้าเสาธง"
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

 

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
นายพยอม วงษ์พูลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
พร้อมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคณะเจ้าหน้าที่จาก สพม.42
ได้เดินทางไปบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดชฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 88ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการแสดงความ
จงรักภักดี ซึ่งเทปดังกล่าวจะทำการออกอากาศ เผยแพร่ทางรายการโทรทัศน์
ช่อง 11 ต่อไป

 

วันที่ 19 ตุลาคม 2558
คณะกรรมการประเมินรางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา่ ส่งเสริมการจัดการ
เรียนร่วมดีเด่น จาก สพฐ.ได้เดินทางมาประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42 โดยมีนายสัญชัย พวงมาลี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42,ศึกษานิเทศก์
ผู้อำนวยการกลุ่ม,ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูให้การต้อนรับ ซึ่งการ
ประเมินในครั้งนี้เป็นระดับจังหวัด ใน 2 องค์ประกอบหลักได้แก่คุณสมบัติเบิ้องต้นและ
คุณสมบัติเฉพาะด้าน ซึ่งผลการประเมินครั้งนี้ ผ่านตามเกณฑ์ด้วยคะแนน 97.8%

 

วันที่ 10 ตุลาคม 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เป็นประธานในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ณ โรงเรียน
นวมินทราชูทิศฯ จ.นครสวรรค์ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆในการทำหน้าที่
ดำเนินการจัดการสอบ ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบผู้เข้าสอบทุกขั้นตอนให้เป็นไป
อย่างโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมตาม นโยบายของ สพฐ. ซึ่งการสอบในวันนี้เป็น
การสอบข้อเขียน ภาค ก ซึ่งได้มีการสแกนตรวจสอบผู้เข้าสอบก่อนเข้าห้องสอบ

 

วันที่ 28 กันยายน 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้จัดประชุม-สัมมนาปฏิบัติการ
องค์คณะบุคคลและเครือข่ายสหวิทยาเขตเเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำหนดทิศทาง
การพัฒนาประจำปี 2559 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ณ โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจ ดีไซน์โฮเต็ล นครสวรรค์ โดยมีคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา,คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา,ประธานสหวิทยาเขต,ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 , รองผู้อำนวยการ สพม.42,
ผู้อำนวยการกลุ่ม ฯ ศึกษานิเทศก์ ,และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

 

วันที่ 24 กันยายน 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ได้จัดงานกษิณาลัย 2558
ให้แก่ผู้จะเกษียนอายุราชการในปี 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ
มัชฌิม อ.เมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งผู้เกษียนอายุราชการของสพม.42 ได้แก่
นายวินัย โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ดร.เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ, นางสาวจิราภรณ์ แสงหลง
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ การนี้ได้จัดงานร่วมกับผู้เกษียนอายุราชการของ
โรงเรียน โดยมีคณะผู้บริหาร ครู จากโรงเรียนในสังกัด และ เจ้าหน้าที่สพม.42
เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น

 

วันที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 09.30 น.
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ฯ และ ผู้บริหารสถาน
ศึกษาในสังกัด ของ สพม .42 ครั้งที่ 5 / 2558 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42
การนี้ มีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา , ผู้อำนวยการกลุ่ม ฯ
ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

 

วันที่ 22 กันยายน 2558
นายวัชรินทร์ จำปี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิด
ศูนย์ประสานงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกศึกษา เขจ 42 จ.อุทัยธานี
โดยมีนายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ รองผู้อำนวยการ สพม.42พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
- ผู้บริหาร และ ครูจากโรงเรียนในสังกัด สพม.42 ให้การต้อนรับ

 

วันที่ 17 กันยายน 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ต้นแบบในการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ก่อนแต่งต่ั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 7 -8 / 2558
ณ ห้องประชุม สพม.42 รวมถึงออกดูงานโรงเรียนต่างๆในสังกัด การนี้มีผู้เข้ารับการ
ฝึกประสบการณ์มาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาต่างๆจำนวน 9 คน
ซึ่งกำหนดการฝึกประสบการณ์ครั้งนี้ ตั้งวันที่ 7-25 กันยายน 2558

 

วันที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 13:00 น.
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ สพม.42 ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม
ปั่นจักรยาน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
มหามงคลเฉลิมพระชนม มายุ 83พรรษา ในกิจกรรม " Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ "
โดย พระกรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง
จังหวัด นครสวรรค์ ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นพร้อมใจกัน จัดขึ้นทั่วประเทศอย่างยิ่งใหญ่
การนี้มีนายชยพล ฐิติศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และข้าราชการ ประชาชน
ในจังหวัดนครสวรรค์ร่วมใจปั่นจักรยานไปตามเส้นทาง จากศาลากลางจังหวัด ผ่าน
ถนนริมแม่น้ำ ป้อมหนึ่ง ตลาดถนนโกสีย์ วัดนครสวรรค์ อุทยานสวรรค์ สี่แยกบิ๊กซี
แยกเวียงดอย สนามกีฬาจังหวัด สับไฟเขาขาด แยกสันคู ตลาดศรีนคร วนกลับมาที่
จุดเริ่มต้น รวมระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร...การปั่นจักรยานครั้งนี้ กินเนสบุค
เรคคอรดได้ลงบันทึกสถิติการปั่นจักรยานระดับโลกครั้งนี้ว่า มีผู้ปั่นจักรยาน
" Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ " พร้อมกันทั่วประเทศมากถึง 146,269 คน

 

วันที่ 13 สิงหาคม 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เป็นประธานในการเปิดงานSymposium เข้าใจเข้าถึง พัฒนาคุณภาพการจัดการ
ศึกษาเรียนร่วม / เรียนรวม " โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม
เรียนรวม " ในสังกัด สพม.42 ปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที โดยมี
นายวินัย โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
กล่าวรายงาน มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนร่วม,
เรียนรวม,นักเรียนพิการ การนี้มี ศึกษานิเทศก์, ผู้บริหารโรงเรียน ครูจากโรงเรียน
ในสังกัด สพม.42 เข้าร่วมกิจกรรม

 

วันที่ 12 สิงหาคม 2558 เวลา 18:30 - 20.30 น.
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สพม.42 ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะ และ
จุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

 

วันที่ 12 สิงหาคม 2558 เวลา 09:00 น.
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่ สพม.42 ได้เดินทางเข้าร่วมพิธี
ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในวัน เฉลิมพระชนม
พรรษาโดยมี นายชยพล ฐิติศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ พุทธอุทยานจังหวัดนครสวรรค์
และการนี้ได้มอบหมาย
นายสัญชัย พวงมาลี รองผู้อำนวยการ สพม.42 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ กลุ่มการเงินฯ,
กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมพิธีตักบาตรที่บริเวณ สำนักงานเทศบาลนคร นครสวรรค์

 

คลิก เพื่อชมเทปถวายพระพร
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
พร้อมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคณะเจ้าหน้าที่จาก สพม.42
ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส
เฉลิมพระชนมมายุ 83 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 นี้
(ออกอากาศ เผยแพร่ทางรายการโทรทัศน์ ช่อง 11 และ youtube.com )

 

วันที่ 6 สิงหาคม 2558.
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
พร้อมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคณะเจ้าหน้าที่จาก สพม.42
เดินทางไปศึกษาดูงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต1
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวก เป็นอย่างดี จาก
คณะผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ ของ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1,โรงเรียนสามชุกโภคาราม
และ โรงเรียนอู่ทอง จึงขอขอบคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น.
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
พร้อมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคณะเจ้าหน้าที่จาก สพม.42
ได้เดินทางไปบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมมายุ 83 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม
2558 นี้ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการ
แสดงความ จงรักภักดี โดยได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่
ของ สปข.4 ในการดำเนินการบันทึกเทปเป็นอย่างดี ซึ่งเทปถวายพระพรดังกล่าว
จะทำการออกอากาศ เผยแพร่ทางรายการโทรทัศน์ ช่อง 11 ต่อไป
(คลิกชมเทป)

 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2558
ได้มีการจัดการประชุม คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ครั้งที่ 3 / 2558 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42 การนี้มีคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 เข้า
ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯจากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42 ที่ได้เดินทางมาติดตาม
ผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาประจำปี 2558 การนี้ ผู้อำนวยการฯได้รับมอบ
โล่ประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อยกย่อง
เชิดชูเกียรติที่มีผลสัมฤทธิ์การขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 -
2556 สูงต่อเนื่องติดต่อกันนานสามปี โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา , ผู้อำนวยการกลุ่ม ฯ เจ้าหน้าที่่ เข้าร่วมต้อนรับและนำเสนอผลงาน

 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
นายสัญชัยพวงมาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ มัธยมศึกษา เขต 42
ได้เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุม
ราชสิทธิเวที สพม.42 นครสวรรค์ จัดโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
(นายกิตติภพ สุริยะสาร) การนี้มีครูผู้แทนจากโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม

 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ฯ และ ผู้บริหารสถาน
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ณ ห้องประชุมโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ จังหวัดอุทัยธานี
การนี้ มีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา , ผู้อำนวยการกลุ่ม ฯ
ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น.
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
พร้อมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคณะเจ้าหน้าที่จาก สพม.42
ได้เดินทางไปบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมมายุ 83 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม
2558 นี้ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการ
แสดงความ จงรักภักดี โดยได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่
ของ สปข.4 ในการดำเนินการบันทึกเทปเป็นอย่างดี ซึ่งเทปถวายพระพรดังกล่าว
จะทำการออกอากาศ เผยแพร่ทางรายการโทรทัศน์ ช่อง 11 ต่อไป

 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เป็นประธานในการเปิดการอบรมหลักสูตร ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทาง
การศึกษา ประจำปี 2558 ของ สพม.42 ณ ห้องประชุมนนทรี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์โดยมี นายวินัย โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ผู้กล่าวรายงาน มีคณะวิทยากร
จากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์ และศึกษานิเทศก์ เมตตา ถวิลไทย
การนี้มีครูในสังกัด สพม.42 จำนวน 90 คนเข้ารับการอบรม

 

วันที่ 29 มิถุนายน 2558
นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 ได้เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฎิบัติการการยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนสู่ ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติPISA2015ด้านการรู้
เรื่องการอ่าน(Reading Literacy) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 ณ ห้องประชุมนนทรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครสวรรค์ โดย ศน.สัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบโครงการ การนี้มีครูในสังกัดสพม.42 เข้าร่วมอบรม

 

วันที่ 30 มิถุนายน 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยนายสุทธิ กล่ำรักษ์ รองผู้อำนวยการ สพม.42 และ นายบุญธรรม มากมี
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ว่าด้วย ความร่วมมือในการประสานความร่วมมือเครือข่ายในการพัฒนาระบบปฏิบัติ
ต่อเด็กและเยาวชน และเสริมสร้างสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัว ในกระบวน
การยุติธรรม ระหว่าง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ และองค์เครือข่าย
พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุม ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดนครสวรรค์

 

วันที่ 9 มิถุนายน 2558
นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ท่าตะโกพิทยาคม พร้อมวงดุริยางค์
นายพงษ์เทพ เจริญไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมรอกวิทยาและนักเรียน 300 คน
นางสาว จิราภรณ์ แสงหลง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสาวทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
42 ร่วมปลูกต้นไม้ ในโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2558 บริเวณพื้นที่
สาธารณะประโยชน์ โรงเรียนบ้านหนองผักหวาน ตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก
จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีปลูกต้นไม้

 

วันที่ 5 มิถุนายน 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
ระหว่าง ผอ.สพม.42 กับ รอง ผอ.สพม.42 , ผอ.กลุ่ม และ โรงเรียนในสังกัด
ณ ห้องประชุม ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครสวรรค์

 

วันที่ 4 มิถุนายน 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เดินทางร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเป็นประธาน การนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
ร่วมมือ กับ 4 หน่วยงานสนับสนุนการสอนพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรม
ในสถานศึกษาทั่วประเทศ

 

วันที่ 4 มิถุนายน 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้มอบหมายให้นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เป็นตัวแทนในการ เดินทางนำพวงหรีดในนามของ
ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปวางในพิธีบำำเพ็ญ
กุศล คารวะศพ คุณครูสันทัศน์ ประเสริฐสัง ครูโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
ณ บ้านเนินมะค่า ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี การนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 ขอแสดงความเสียใจและอาลัยไว้ ณ ที่นี้

 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
นายสุทธิ กล่ำรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธาน ดำเนินการบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้ เป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่1 ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุม
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.42 จ.นครสวรรค์ ซึ่งจัดโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ทั้งนี้
มีผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งในครั้งนี้ รวม 27 ตำแหน่ง ซึ่งจะเข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ ณ โรงเรียนต่างๆในสังกัด สพม.42 ต่อไป

 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
นายวินัย โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เป็นประธานในการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน สพม.42 นครสวรรค์
ณ ห้องเพชรสยาม โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ด้วยนโยบายสพฐ.
จัดโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา การนี้มีผู้บริหารสถานศึกษา และครูนักเรียน
จากโรงเรียนในสังกัด และ ผู้ปกครอง เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น

 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2558
นายวินัย โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เป็นประธานในการประชุมชี้แจงจัดสรรงบประมาณและแนวดำเนินการ โครงการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม / เรียนรวม ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที
สพม.42 นครสวรรค์ จัดโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล การนี้มี ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครู จากโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุม

 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เป็นประธานในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่1 ประจำปี 2558 ณ โรงเรียน
นวมินทราชูทิศฯ จ.นครสวรรค์ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆในการทำหน้าที่
ดำเนินการจัดการสอบ ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบผู้เข้าสอบทุกขั้นตอนให้เป็นไป
อย่างโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมตาม นโยบายของ สพฐ. ซึ่งการสอบในวันนี้เป็น
การสอบข้อเขียน ภาค ข ซึ่งได้มีการสแกนตรวจสอบผู้เข้าสอบก่อนเข้าห้องสอบ

 
ต้องการชมภาพกิจกรรม สพม42 ย้อนหลัง (ให้คลิ๊กเลือกเดือนที่ต้องการ)
..ธันวาคม 2553 / ..มกราคม 2554 ./ กุมภาพันธ์ 2554 / .มีนาคม 2554 /
เมษายน 2554 /
พฤษภาคม 2554 / มิถุนายน 2554 / กรกฎาคม 2554 /
สิงหาคม2554 /.
กันยายน2554 / ตุลาคม2554 / พฤศจิกายน2554 /
ธันวาคม2554 - กุมภาพันธ์2555 / มีนาคม2555 - กรกฎาคม2555
สิงหาคม2555 - กันยายน 2555 / ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2556 /
มกราคม- เมษายน 2556
/ พฤษภาคม 2556 / มิถุนายน-ตุลาคม 2556 /
พฤศจิกายน 2556-ธันวาคม2556 / มกราคม2557- มิถุนายน 2557 /
กรกฏาคม2557-พฤศจิกายน 2557 / ตุลาคม2557-ธันวาคม2557 /
มกราคม2558 - มิถุนายน2558 /