ยเหล  

รอง ผอ.สพม.42 ร่วมงานกฐินพระราชทาน กระทรวงพลังงาน
วันที่ 31 ตุลาคม 2556 นายประสพชัย ชาญธัญญกร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา
เขต 42 พร้อมด้วยข้าราชการฯ สพม.42 กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนิเทศน์ ฯ เข้าร่วมงานกฐินพระราชทาน
จากกระทรวงพลังงาน ทอดถวาย ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง(วัดกบ) จังหวัด นครสวรรค์

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 ปลูกต้นศรีตรังเพื่อลดภาวะโลกร้อน
วันที่ 29 ตุลาคม 2556 ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้ปลูกต้น ศรีตรัง เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบริเวณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 เปิดค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทย์และคณิต
วันที่ 28 ตุลาคม 2556 ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
พร้อมด้วย นายวินัย โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการ สพม.42 และเจ้าหน้าที่ของ สพม.42 ได้เดินทางไป
เป็นประธาน ในพิธีเปิดค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาอัจฉริยภาพ
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
นี้มีผู้บริหารโรงเรียน,ครูและ นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดสพม 42 เข้าร่วมกิจกรรม

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 และคณะ ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันปิยะมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2556 ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
พร้อมด้วยนายสัญชัย พวงมาลี , นายวินัย โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการ สพม.42 และเจ้าหน้าที่ของ สพม.42
ได้ร่วมพิธีถวายสักการะวันปิยะมหาราช ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โดยมี
นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี การนี้มีคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่
จาก ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดนครสวรรค์ของร่วมพิธี

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 เปิดการประชุมผู้นำนักเรียนกลุ่มโรงเรียนนวมินทร์ฯ 5 ภูมิภาค
วันที่ 22 ตุลาคม 2556 ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในการ เปิดการประชุมเสวนาผู้นำนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ
มัชฌิม 5 ภูมิภาค ณ หอประชุม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ การนี้มีคณะนักเรียน ครู
มีผู้บริหารฯ จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ทั้ง 5 ภูมิภาค เข้าร่วมประชุม

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาในสถานศึกษา
วันที่ 21 ตุลาคม 2556 ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนา เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา ในสถานศึกษา
ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 การนี้มีครู, ผู้บริหาร
สถานศึกษาและ เจ้าหน้าที่่ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมเสวนา

     
   
ยเหล  

รอง ผอ.สพม.42 เปิดการประชุมโครงการพัฒนาครู
วันที่ 21 ตุลาคม 2556 นายวินัย โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในการ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการชี้แนะและ
การเป็นพี่เลี้ยง(Coaching and Mentoring) โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพม.42 โดยคณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนครสวรรค์

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 เปิดการแข่งขันกีฬา "เบญจมิตรบูรพาเกมส์"ครั้งที่ 1
วันที่ 10 ตุลาคม 2556 ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในการ เปิดการแข่งขันกีฬา " เบญจมิตรบูรพาเกมส์ " ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนวังข่อยวิทยา
อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ในการนี้มีผู้บริหารโรงเรียน,ข้าราชการครูและ นักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษา
กลุ่มเบญจมิตรบูรพา ในสังกัดสพม 42 เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ได้แก่ โรงเรียนวังข่อยวิทยา
โรงเรียนตะคร้อพิทยา,โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์,โรงเรียนพนมรอกวิทยา,โรงเรียนวังบ่อวิทยา

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 เปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 63
วันที่ 7 ตุลาคม 2556 ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในการ เปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ครั้งที่ 63 ณ เวที ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ โดยมีนายวินัย ทองมั่น รองประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการฯมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลายจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงาน ในการนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในสังกัดเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมต่างๆที่กำหนด และ มีผู้บริหารโรงเรียน,ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จากโรงเรียนต่างๆในสังกัด สพม 42 เข้าร่วมชมกิจกรรม

     
   
ยเหล  

รองผอ.สพม.42 ร่วมเปิดโครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
วันที่ 28 กันยายน 2556 นายวินัย โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้กล่าวรายงานในการเปิดโครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ณ ห้องประชุมเพชรงอก โรงแรมเบเวอรี่ฮิลล์ จ.นครสวรรค์ โดยมี
นายปัญญา แก้วกรียูร ที่ปรึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
ในการนี้มีผู้บริหารโรงเรียน,ข้าราชการครูจากโรงเรียนขนาดเล็ก
ในสังกัด สพม 42 เข้าร่วมกิจกรรม

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 เปิดงานสัมมนา - มุทิตาจิต ให้แก่ข้าราชการในสังกัด สพม.42
วันที่ 27 กันยายน 2556 ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในการ เปิดงานสัมมนา-มุทิตาจิต ให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ที่้เกษียณอายุราชการวันที่ 30 กันยายน 2556 นี้
ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนประชานุเคราะห์ ในการนี้มีผู้บริหารโรงเรียน,ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจากโรงเรียนต่างๆในสังกัด สพม 42 เข้าร่วมกิจกรรม

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42เปิดอบรมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ประเทศอาเซียน
วันที่ 21 กันยายน 2556 ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาความรู้ประเทศสมาชิกอาเซียนกับการใช้ภาษาอังกฤษของผู้บริหาร
สถานศึกษา และผู้บริหารโรงเรียน ปี 2556 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ระหว่างวันที่ 21 - 24 กันยายน 2556 ณ หอประชุมอัจฉราลัย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์และประเทศมาเลเซีย

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 รับมอบโล่ห์เชิดชูเกียรติจากผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 12 กันยายน 2556 ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้เดินทางไปรับมอบโล่ห์เชิดชูเกียรติ จากนายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ทศวรรษโรงเรียนในฝันกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในการสนับสนุนเป็นประธานการตรวจเยี่ยมรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน และ ส่งเสริม
ให้เกิดการปฏิบัติจนเกิดเป็นรูปธรรม ณ โรงแรมแอมบาสเเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ในงานประชุมสัมนา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4 / 2556

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 เปิดงานมหกรรมสภานักเรียน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
วันที่ 11 กันยายน 2556 ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้เดินทางไปเป็นประธาน เปิดงานมหกรรมสภานักเรียน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ครั้งที่ 2
ณ ห้องประชุมอัจฉราลัย โรงเรียนเรียนสตรีนครสวรรค์ ในการนี้มีผู้บริหารโรงเรียนจากโรงเรียนต่างๆ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้สนับสนุนการศึกษา คณะครู
และนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
เข้าร่วมกิจกรรมของสภานักเรียน

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 เปิดการอบรมโครงการพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศฯ
วันที่ 9 กันยายน 2556 ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการการพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ณ ห้องเพ็ชรงอก โรงแรมเบเวอรี่ฮิลล์ ปาร์คนครสวรรค์
ในการนี้มีผู้บริหารโรงเรียน และ ครู
จากโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42
เข้าร่วมรับการอบรม

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 เปิดการอบรมพัฒนาการมัธยมศึกษายุคใหม่สู่สากล
วันที่ 4 กันยายน 2556 ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาการมัธยมศึกษายุคใหม่ เน้นการเรียนการสอน
การศึกษาด้วยตนเอง ( Indepent Study : IS ) ณ ห้องประชุม ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช จ.นครสวรรค์ ในการนี้มีผู้บริหารโรงเรียน และ ครู
จากโรงเรียนต่างๆ
ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 เข้าร่วมรับการอบรม

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 เปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร สพม.42
ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2556 ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยมีวิทยากร จากสถาบันพัฒนาความก้าวหน้า เป็นผู้ให้ความรู้
ณ โรงแรมและรีสอร์ทสักภูเดือน เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา การนี้มีเจ้าหน้าของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เข้าร่วมโครงการ

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 เปิดงาน วันวิทยาศาสตร์โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร
วันที่ 28 สิงหาคม 2556 ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวิทยาศาสตร์ "บวร" มิติสู่อาเซียนนวัตกรรมนำภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่สากล
ซึ่งมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนและผลิตภัณฑ์OTOPจากชุมชน การนี้มีีข้าราชการระดับ
ท้องถิ่น ชุมชน ผู้บริหารโรงเรียน และ ครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 เปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 5
วันที่ 28 สิงหาคม 2556 ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 5 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ณ ห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม รีสอร์ท จ.อุทัยธานี ในการนี้มีผู้บริหารโรงเรียน
และ ครู
จากโรงเรียนในฝัน ในสังกัด สพม.42 เข้าร่วมสัมมนา

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ์มนุษย์
วันที่ 20 สิงหาคม 2556 ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยแนวทางปฏิบัติร่วมกันเพื่อคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ์
กลุ่มเป้าหมาย ตามพระราชบัญญัติ 3 ฉบับ ณ ห้องประชุมโรงแรมพาราดิโซ อ.เมือง ฯ จ.นครสวรรค์
ซึ่งเป็นโครงการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครสวรรค์
โดยมีนาย
สมดี คชายั่งยืน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีลงนาม การนี้มีหัวหน้าส่วน
ราชการต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง จำนวน 19 หน่วยงาน

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 เปิดการอบรมการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
วันที่ 16 สิงหาคม 2556 ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ที่เน้นอาเซียน ปี 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายธีระพงษ์
อ่อนฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ และ นางนุรีรัตน์ สุขวโรทัย ครูโรงเรียนนครสวรรค์
เป็นวิทยากร การนี้มีผู้บริหารโรงเรียน และ ครู
จากโรงเรียนในสังกัด สพม.42 เข้าร่วมการอบรม

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42ตรวจเยี่ยมการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 4
วันที่ 16 สิงหาคม 2556 ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม การสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม โรงเรียนในฝันรุ่นที่ 4 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ณ ศูนย์กัลยาณมิตร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ในการนี้มีผู้บริหารโรงเรียน
และ ครู
จากโรงเรียนในฝัน ในสังกัด สพม.42 เข้าร่วมสัมมนา

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 เปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ของ สพม 42
วันที่ 15 สิงหาคม 2556 ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องครูมืออาชีพ ในโครงการอบรมปฐมนิเทศ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงแรมเอเซียนครสวรรค์
โดยมีนายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ รองผู้อำนวยการ สพม.42 กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์
ของโครงการ
การนี้มีข้าราชการครูบรรจุใหม่จากโรงเรียนต่างๆในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 42 เข้าร่วมโครงการ

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 เปิดค่ายคุณธรรมจริธรรมนักเรียนร.ร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
วันที่ 15 สิงหาคม 2556 ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายคุณธรรมจริธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียน
นวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์
การนี้มีผู้บริหารโรงเรียน ,ครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ของโรงเรียนฯ เข้าร่วมกิจกรรม

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 พาคณะร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
วันที่ 12 สิงหาคม2556 ดร.สมภูมิ บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42
พร้อมด้วยนายสัญชัย พวงมาลี ,นายวินัยโพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ,ผู้อำนวยการกลุ่มและ
คณะเจ้าหน้าที่ ของ สพม. 42 ได้เดินทางร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นการแสดง ความ
จงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ โดยมีนายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
เป็นประธานในพิธี การนี้มีข้าราชการจากส่วนราชการต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธี

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 เปิดการอบรมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของ สพม.42
8 สิงหาคม 2556 ดร.สมภูมิ บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ,ผู้อำนวยการกลุ่มฯ,และเจ้าหน้าที่ของ สพม.42 ทุกคน เข้าร่วมการอบรม
และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ
ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยมีวิทยากรเจ้าของภาษา
จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ(มัชฌิม) ให้ความรู้ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

     
   
ยเหล  

รอง ผอ.สพม.42 พาคณะ ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
15 กรกฎาคม2556 ดร.สมภูมิ บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42
มอบหมายให้นายสัญชัย พวงมาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ,ผู้อำนวยการกลุ่มฯ,และคณะเจ้าหน้าที่
ของ สพม. 42ได้เดินทางไปบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ณ ห้องบันทึกรายการโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษาในวันที่ 12 สิงหาคม 2556นี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึก
ในพระกรุณาธิคุณ ซึ่งทาง สทท. จ.พิษณุโลก จะนำเทปบันทึกการถวายพระพรนี้ เผยแพร่ออกอากาศ
ทางรายการของสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 ต่อไป

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 เปิดโครงการประกวดแข่งขันภายใต้โครงการ สู่อาเซียน
วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประกวดแข่งขันภายใต้การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะ
ในศตวรรตที่ 21 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42 ซึ่งมีการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาปี 2556
จำนวน 3 รายการ ได้แก่ การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ ของนักเรียน ,การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ของ
นักเรียน , การประกวดนวัตกรรมสำหรับครู ผู้บริหารสถาน ศึกษาและศึกษานิเทศก์ี การนี้มีผู้บริหาร ,ครู
นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เข้าร่วมโครงการ

     
   
ยเหล  

รองผอ.สพม.42 และคณะร่วมพิธีถวายสักการะ วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 นายสัญญชัย พวงมาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้ที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้เดิินทางไปร่วมพิธีถวาย
สักการะ ในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี
นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี การนี้มีข้าราชการ ชั้นผู้ใหญ่
และข้าราชการจากส่วนราชการต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธี

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 เปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา
วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิด และ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร
การศึกษามืออาชีพ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที
สพม.42 การนี้มีผู้อำนวยการสถานศึกษา, รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จากโรงเรียน ต่างๆในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เข้าร่วมโครงการ

     
   
ยเหล  

สพม.42 จัดการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech 2013
วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 นายประสพชัย ชาญธัญญกร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิดการ
แข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech 2013
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 3 และปีที่ 4 - 6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2556 และนายวินัย โพธิ์ศรี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่นักเรียน
ที่ได้รางวัลในการแข่งขันในครั้งนี้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 เปิดการอบรม ส่งเสริมความรู้ระบบควบคุมภายใน
วันที่ 28 มิถุนายน 2556 ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42 เพื่อสร้างความรู้ความเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในให้แก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดโดยมีนายเจริญ ทองศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะโต๊ะวิทยา
เป็นวิทยากร การนี้ มีเจ้าหน้าที่ และ ข้าราชการครูจากโรงเรียน ต่างๆในสังกัด สพม.42
เข้ารับการอบรม

     
   
ยเหล  

   สพม.42 ร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ที่วัดคีรีวงศ์
วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42
ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยเข้ารับการฝึดปฏิบัติธรรมะ
ณ วัดคีรีวงศ์ จ.นครสวรรค์ เป็นเวลา 3 วัน การนี้ได้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 ,นครสวรรค์ เขต 2 , และอุทัยธานีเขต 2
เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมด้วย

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 ร่วมต้อนรับคณะครู-นักเรียนจากอินโดนีเซีย ที่รร.นครสวรรค์
วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้เดินทางร่วมเป็นเกียรติในพิธีให้การต้อนรับคณะครู-นักเรียนจาก SMA Negeri 3 Malang Indonesia
ณ อาคาร 100 ปีโรงเรียนนครสวรรค์ ซึ่งคณะดังกล่าวได้เดินทางมาจากประเทศอินโดนีเซียเพื่อศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การนี้มีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนครสวรรค์ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ "ครูผู้ช่วย" ประจำปี 2556
วันที่ 22-24 มิถุนายน 2556 ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุรับราชการตำแหน่ง"ครูผู้ช่วย"
ของ สพม.42 ประจำปี 2556 ณ สนามสอบ โรงเรียนวมินทราชูทิศมัชฌิม จ. นครสวรรค์

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 เปิดการอบรมและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
วันที่ 24 มิถุนายน 2556 ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมอบรมและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปี 2556
ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42 เพื่อร่วมจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลรายปี (ข้อมูล 10 มิ.ย.2556)
การนี้ มีข้าราชการครูจาก โรงเรียน ต่างๆในสังกัด สพม.42
เข้าร่วมประชุมอบรมพัฒนา

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 ต้อนรับกรรมการติดตามและประเมินผลตามกลยุทธ์ของ สพฐ.
วันที่ 13 มิถุนายน 2556 ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธ์ของ สพฐ.ซึ่งได้เดินทาง
มาติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธ์ของ สพฐ.ครั้งที่ 1ประจำปี2556 ณ ห้องประชุม สพม.42
อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ โดยมีรองผู้อำนวยการ คณะศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมต้อนรับและ รับการประเมินติดตามในครั้งนี้

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 เปิดโครงการพัฒนาการสอนคิด
วันที่ 6 มิถุนายน 2556 ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพัฒนาการสอนคิด ตามนโยบายพัฒนาการเรียนการสอน จัดโดย
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.42 ณ ห้องประชุมเพชรงอก โรงแรมเบเวอรี่ฮิลล์
อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ การนี้ มีข้าราชการครูจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ และ อุทัยธานี
เข้า
ร่วมประชุมพัฒนาโดยมี รศ.ดร.สุทธนู ศรีไสย์ คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร         

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 ประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลตามกลยุทธ์ของ สพฐ.
วันที่ 5 มิถุนายน 2556 ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธ์ของ สพฐ.
เพื่อเตรียมความพร้อมรับการติดตามประเมินผลจาก สพฐ.ครั้งที่ 1ประจำปี2556 ณ ห้องประชุม สพม.42
อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ โดยมีรองผู้อำนวยการ คณะศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

     
   
ยเหล  

สพม.42 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส์
วันที่28 - 29 สิงหาคม 2555 กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จัดโครง
การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส์ (E-Office) ให้แก่โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด
ของสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42 จ.นครสวรรค์ เพื่อพัฒนาความรู้
ความเข้าใจในการใช้งานระบบสื่อสารทางราชการด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต
การนี้มี ครูผู้ดูแลระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส์ จากโรงเรียนต่างๆ ในสังกัด สพม.42 เข้าร่วมประชุม

     
 

ดก

 
 

ต้องการชมภาพกิจกรรม สพม42 ย้อนหลัง (ให้คลิ๊กเลือกเดือนที่ต้องการ)
..ธันวาคม 2553 / ..มกราคม 2554 ./ กุมภาพันธ์ 2554 / .มีนาคม 2554 /
เมษายน 2554 /
พฤษภาคม 2554 / มิถุนายน 2554 / กรกฎาคม 2554 /
สิงหาคม2554 /.
กันยายน2554 / ตุลาคม2554 / พฤศจิกายน2554 /
ธันวาคม2554 - กุมภาพันธ์2555 / มีนาคม2555 - กรกฎาคม2555
สิงหาคม2555 - กันยายน 2555 / ตุลาคม
2555 - ธันวาคม 2556 /
มกราคม- เมษายน 2556
/ พฤษภาคม 2556 / มิถุนายน-ตุลาคม 2556