สพม.42 จัดประชุมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กออกกลางคันให้จบการศึกษา
วันที่ 30 มิถุนายน2554 ผอ. มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ ในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียน
ออกกลางคันให้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที โดยมีท่านรองฯชนะ สุ่มมาตย์ี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ี่ฯมัธยมศึกษากล่าวรายงาน มีวิทยากรผู้ถ่ายทอด แนวปฏิบัติ(ผู้บริหาร)
จาก โรงเรียนแม่วงก์วิทยาคม ,โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ,โรงเรียนหนองฉางวิทยา และ โรงเรียน
เขากะลาวิทยาคม ในการนี้มีผู้บริหารสถานศึกษา และ ครู จากโรงเรียนในสังกัด สพม. 42 เข้าร่วมประชุม

     
 

 

สพม.42 จัดประชุม "อบรมการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน"
วันที่ 28 มิถุนายน2554 ผอ. มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ ในงานการประชุมอบรมการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมเบเวอรี่ฮิลล์ ปาร์ค จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี ท่านรองฯกัญญรัตน์ จันทรมณี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ี่ฯมัธยมศึกษา กล่าวรายงาน ในการนี้มีผู้บริหารสถานศึกษา และ ครู
จากโรงเรียนในสังกัด สพม. 42 เข้าร่วมประชุม.............
..........................................................................

     
 

 

สพม.42 จัดประชุม การสร้าง"วัฒนธรรมการวิจัยให้นักเรียน"
วันที่ 27 มิถุนายน 2554 ผอ. มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ ในการประชุมสัมนากำหนดแนวทางปฏิบัติในการสร้าง
" วัฒนธรรมการวิจัยให้นักเรียน" ณ ศูนย์สินค้าโอทอป เมืองพระชนกจักรี อ.เมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี โดยมี
ศน. ดร.เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ เป็นวิทยากร ในการนี้ มีผู้อำนวยการโรงเรียน และ ครูจากโรงเรียนต่างๆู
ในสังกัด สพม.42 เข้าร่วมประชุมสัมนา...................................................................................................

     
 

 

สพม.42 จัดประชุม โครงการพัฒนาคุณธรรม - สร้างสำนึกความเป็นไทย
วันที่ 23 มิถุนายน 2554 ผอ. มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณธรรมและสำนึกความเป็นไทย
ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ซึ่งจัดขึ้นโดย กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลทางการศึกษา การนี้มีครู จากโรงเรียนต่างๆ ในสังกัด สพม.42 เข้าร่วมประชุมตามโครงการ

     
 

 

สพม.42 จัดประชุม พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างจิตภูมิคุ้มกันตนเอง
วันที่ 22 มิถุนายน 2554 ผอ. มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมนา ในโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างจิตคุ้มกันตนเอง และ
สังคม ณ ศูนย์โอทอป เมืองพระชนกจักรี อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี โดยมี ดร.เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ , ศน.สุมาธ
แก้วขำ , ศน.บุญธรรม มากมี เป็นคณะวิทยากร การนี้ มีผู้อำนวยการโรงเรียน และ ครู จากโรงเรียนต่างๆ
ในสังกัด สพม.42 เข้าร่วมประชุมสัมนา.....................................................................................................

     
 

 

สพม.42 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย"การจัดการความรู้"
วันที่ 21 มิถุนายน 2554 ผอ. มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ (บ้านแมงมุม)
การจัดการความรู้ (KM) และชุมชนนักปฏิบัติการ(COPS)ณ ศูนย์สืบค้นข้อมูลอัตโนมัติ โรงเรียนนครสวรรค์
โดยมีนายเกษม เป้าศรีวงษ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ,นายกิตติเชษฐ์ อักษร,นายพัชรศักดิ์ พรหมมาศ และนายนุกูล
อัมพเศวต์ เป็นคณะวิทยากร การนี้มีครูจากโรงเรียนต่างๆในสังกัดของ สพม. 42เข้าร่วมประชุม..............

     
 

 

สพม.42 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
วันที่18 มิถุนายน2554 รองฯ กัญญรัตน์ จันทรมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ได้ิเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และ การจัดทำแผนการเรียนรู้
ตามโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูตามเส้นทางสู่มืออาชีพ รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมเบเวอรี่ฮิลล์ จ.นครสวรรค์
โดยมีดร.เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จาก สพม.42 เป็นวิทยากร การนี้มีผู้บริหารโรงเรียน
และครู จากโรงเรียนต่างๆในสังกัด เข้าร่วมประชุม..................................................................................

     
 

 

ผอ.สพม.42 นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 16 มิถุนายน 2554 ผอ. มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
และ รองฯ กัญญรัตน์ จันทรมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42 พร้อมด้วยคณะ
เจ้าหน้าที่ของ สพม.42 ได้เิดินทางไปเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับข้าราชการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา
๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ พุทธอุทยาน นครสวรรค์ โดยมี นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี , เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์และพระภิกษุ ประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถา
การนี้มีข้าราชการและ ประชาชนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทุกภาคส่วนเข้าร่วมพีธี........................................

     
 

 

สพม.42 จัดประชุมคณะวิทยากรลูกเสือโรงเรียนในสังกัด
วันที่ 15 มิถุนายน 2554 ผอ. มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมวิทยากรลูกเสือโรงเรียนในสังกัดของ สพม. 42 เพื่อการจัดกิจกรรม
ลูกเสือเฉลิมฉลอง 100 ปี ลูกเสือไทย โดยมีผู้เข้าประชุมเป็นคณะวิทยากรที่มีวุฒิลูกเสือ A.L.T. / L.T. /
A.L.T.C. จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42 ซึ่งจัดโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

     
 

 

ผอ.สพม. 42 ร่วมเปิดงาน วันฟ้าใส ปฏิรูปใหม่ เราเท่ากันปี2
วันที่ 3 มิถุนายน 2554 ผอ. มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ได้เดินทาง
ไปร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน วันฟ้าใส ปฏิรูปใหม่ เราเท่ากัน ปี2 ( นครสวรรค์ โมเดล )
ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล โดยมีคุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด

     
 

 

ผอ.สพม.42 ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯการปฏิรูปการศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2554 ผอ. มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษที่สอง
ณ.ห้องประชุมศรีสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต1 โดยมีท่านคุณหญิง
ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เป็นประธานในการประชุม...................................................................

     
 

 

ผอ.สพม.42 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
วันที่ 2 มิถุนายน 2554 ผอ. มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจพร้อมทั้งดูรายละเอียดการจัดเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิน
จาก สมศ. จำนวน 2 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยาและ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม จ.อุทัยธานี
ซึ่งการนี้มี ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูให้การต้อนรับ.................................................................
...............

     
 


ชมภาพกิจกรรมย้อนหลังที่ผ่านมา ..คลิ๊กเลือกช่วงเวลา
..
ธันวาคม 2553 / ..มกราคม 2554 ./ กุมภาพันธ์ 2554 / .มีนาคม 2554 /
เมษายน 2554 /
พฤษภาคม 2554