สพม.42 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2554
วันที่27กรกฎาคม2554 ผอ.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.42 ณ ห้องประชุม 984 โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.อุทัยธานีโดยมี ผอ.รร. และคณะครู ให้การต้อนรับ ในการนี้มีรองผู้อำนวยการเขต
ของ.สพม.42 , และ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.42 ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง..................

     
 

 

สพม.42 จัดประชุม อบรมครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่25กรกฎาคม2554สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42 ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม
อบรมครูสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ โดยได้รับเกียรติ
จาก รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
การนี้มีครู ภาษาไทย จากโรงเรียนต่างๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 และ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 , 2 และ 3 เข้าร่วมประชุม........................................................................

     
 

 

ศึกษานิเทศก์ สพม.42 ร่วมประชุมระบบคุณภาพโรงเรียน TQA ของ สพฐ.
10 -14 กรกฎาคม 2554 ศน.ธีรนันท์ สินาคม และ ศน.ทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42 ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุม ปฏิบัติการพัฒนาระบบ บริหาร
จัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ TQA และเครื่องมือติดตามเร่งรัด พัฒนาคุณภาพ
ของโรงเรียน ต้นแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ โรงแรมอลิซาเบท กรุงเทพมหานคร การนี้ มีศึกษานิเทศก์ จาก สพม.ต่างๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม

     
 

 

ผอ.สพม.42 พาคณะเจ้าหน้าที่ สพม.42 ศึกษาดูงาน จ.เพชรบุรึ
12-13 กรกฎาคม 2554 ผอ. มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ได้นำพาคณะ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ ทั้งหมดของ สพม.42 เดินทางไปศึกษาดูงาน ที่ สพม.เขต 10( เพชรบุรี)
และจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมเพิ่มความสามัคคีเพื่อการพัฒนาองค์กร ของสพม.42
การนี้ มีคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่ ทั้งหมดของ สพม.42 เดินทางไปดูงานและร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

     
 

 

ผอ.สพม.42 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาองค์กร"
วันที่ 11 กรกฎาคม 2554 ผอ. มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ ในการประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการประเมินสมรรถนะ
และ การจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42 เพื่อเป็น
การพัฒนาองค์กร ของสพม.42 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการเจ้าหน้าที่ ทั้งหมดของ สพม.42 ร่วมประชุม
และการนี้ จะมีการเดินทางไปศึกษาดูงาน ที่ สพม.เขต 10 จังหวัดเพชรบุรีในวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2554

     
 

 

ผอ.สพม. 42 เปิดงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงสู่สถานศีกษา
วันที่ 9 กรกฎาคม 2554 ผอ. มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ได้ให้เกียรติเดิินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษพร้อมมอบของที่ระลึกในงานประชุมอบรมสัมนา "โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา" ณห้องประชุมโรงเรียนกาญนาภิเษกวิทยาลัย
จ.อุทัยธานี โดยมี ผอ.กัญพิมาเชื่อมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.เพชรบุรี และ คณะ
ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในการนี้มีผู้อำนวยการ โรงเรียนและครูจากโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุม............

     
 

 

ผอ.สพม.42 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ"เพศศึกษาในหลักสูตร"
วันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ผอ. มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพศศึกษาในหลักสูตรสาระ
สุขศึกษาและพลศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครสวรรค์ กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระบางวิทยา
โดยมีนายพันธ์ศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยา ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน การนี้มี
ครู(วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา)ูจากโรงเรียนเครือข่ายมัธยมศึกษาของจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุม

     
 

 

ผอ.สพม.42 เป็นประธานเปิดการแข่งขัน SPEECH CONTEST 2011
วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ผอ. มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech Contest 2011)ประจำปี 2554
ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 การนี้มีนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และ ตอนปลาย ของโรงเรียนต่างๆจากเขตพื้นที่การศึกษาในเครือข่ายเข้าร่วมแข่งขัน

     
 

 

สพม.42 จัดประชุม การออกแบบการเรียนรู้และการวัดผลวิชาภาษาไทย
วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ผอ. มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้ และการวัด
ผลประเมินผลวิชาภาษาไทย ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครสวรรค์
ซึ่งจัดขึ้นโดย กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลทางการศึกษา การนี้มีครู ภาษาไทย จากโรงเรียนต่างๆ
ในสังกัด สพม.42 เข้าร่วมประชุม
...............................................................................................................

     
 


ชมภาพกิจกรรมย้อนหลังที่ผ่านมา ..คลิ๊กเลือกช่วงเวลา
..
ธันวาคม 2553 / ..มกราคม 2554 ./ กุมภาพันธ์ 2554 / .มีนาคม 2554 /
เมษายน 2554 /
พฤษภาคม 2554 / มิถุนายน 2554