วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ของ สพม.42 ได้เดินทางเข้าร่วมเข้าเฝ้า
รับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อ.เมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์( ปิยณัฐ จันทร์เกิด ภาพ:ข่าว )

 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 น.
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เดินทางเข้าร่วมชมงานมหกรรมดนตรีมัธยมศึกษา เฉลิมพระเกียรติิพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ( โดยอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ ) ณ หอประชุมกองทัพเรือ กทม.
การนี้มีพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน
ในพิธีเปิดและมีนายกมล รอดคล้ายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ ...... ( ปิยณัฐ จันทร์เกิด ภาพ : ข่าว )

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น.
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เดินทางรับตำแหน่งใหม่ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

การนี้มีคณะผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสพม.38
ร่วมเดินทางมาส่ง โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา
ของสพม.42 จัดพิธีการต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42

 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
ศาลจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการ เผยแพร่ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
และสมานฉันท์สู่สถานศึกษา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เข้าร่วมโครงการ

 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557
นายวินัย โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานเปิดการอบรม CLassroom Management of 21 st Century
for Century for Developping Learners'English Language Skills
ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท โดยความร่วมมือของบริษัทอักษรเจริญทัศน์ วิทยากร
ได้แก่ Mr.Steve Lever และ อ.ดารัตน์ อนุตตรังกูร ครูโรงเรียนนครสวรรค์
และ อ.วารุณี วงษ์ศิลป์ ครูโรงเรียนสลกบาตรวิทยา

 

วันที่ 23 ตุลาคม 2557
ประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 พร้อมด้วยนางสาวจิราภรณ์ แสงหลง ผู้อำนวยการกลุ่ม
อำนวยการ,นายกิตติภพ สุริยะสาร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล,นางสาว
มัณฑณา รอทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีวาง
พวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 เนื่องใน วันปิยะมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัด นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี

 

วันที่ 6 ตุลาคม 2557
นายสัญชัย พวงมาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ฯ มัธยมศึกษาเขต 42
ได้ร่วมประชุมกับ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัด
นครสวรรค์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 โรงเรียนนครสวรรค์ โดยมี ดร.วินัย
ทองมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เป็นประธานในที่ประชุม

 

วันที่ 25 กันยายน 2557 .
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ได้จัดงานกษิณาลัย 2557
ให้แก่ผู้จะเกษียนอายุราชการในปี 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ
มัชฌิม อ.เมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งผู้เกษียนอายุราชการของสพม.42 ได้แก่
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
นางสาวเกศกาญน์ วิเชียรรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา การนี้ได้จัดงาน
ร่วมกับผู้เกษียนอายุราชการของโรงเรียน โดยมีคณะผู้บริหาร ครู จากโรงเรียน
ในสังกัด และ เจ้าหน้าที่สพม.42 เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน บรรยากาศในงาน
เต็มไปด้วยความอบอุ่น

 

วันที่ 21 กันยายน 2557 .
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ
มัชฌิม อ.เมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู จากโรงเรียนในสังกัด
สพม.42 ให้เกียรติร่วมเข้ารับการอบรม

 

โรงเรียนหนองบัว ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ
ระดับนานาชาติ Hong Kong Inter City Robotic Olympiad 2014
วันที่ 5-8 สิงหาคม 2557 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
และเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร สาขาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2557
เมื่่อวันที่ 20 กันยายน 2557 (คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่ม)

 

วันที่ 19 กันยายน 2557
นายวินัย โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานเปิดธนาคารคุณธรรมโรงเรียนพยุหะพิทยาคม โดยมีนางสาวจงกล
ปั้นเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุหะพิทยาคมและคณะครูให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้
ได้ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ปี 2556 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม และ โรงเีรียนเขาทองพิทยาคม

 

วันที่ 15 กันยายน 2557 .
หน่วยตรวจสอบภายใน ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
จัดโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ของสถานศึกษาด้วย
ระบบอิเลคทรอนิคส์ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อ.เมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ การนี้มีคณะผู้ตรวจสอบภายในจาก สพม.4 , สพม.17
สพม.32, สพม.33 ครูผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของสถานศึกษาในสังกัด สพม.42
รวม 90 คน และผู้บริหารสถานศึกษาให้เกียรติร่วมเข้ารับการอบรม

 

วันที่ 14 กันยายน 2557 .
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42
อ.เมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายวินัย โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42 กล่าวรายงาน การนี้มีคณะผู้บริหารและข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ของ สพม.42 เข้ารับการอบรม

 

วันที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น.
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ร่วมลงนาม ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง สปสช. เขต 3 กับ 6 สถาบัน
การศึกษา "การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระบบหลักประกันสุขภาพไทย"
ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ทแอนด์สปา จ.นครสวรรค์ โดยมีหน่วยงาน สถาบัน
เข้าร่วมลงนามได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ,มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครสวรรค์, มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร,วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี
นครสวรรค์, วิทยาลัยพยาบาลราชชนนีชัยนาท, มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขต
นครสวรรค์

 

วันที่ 8 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น.
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
เป็นประธานเปิดการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นการศึกษาที่ ครั้งที่ 64
ปี 2557 ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนนครสวรรค์ อ.เมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
โดยมีดร.วินัย ทองมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ประธานเครือข่ายฯ กล่าว
รายงาน และ มีผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด
เข้าร่วมพิธีเปิด

 

วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น.
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
เป็นประธานเปิดโครงการแนะแนวเรียนต่อสายอาชีพ สำหรับนักเรียนที่กำลังเรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
อ.เมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายวินัย โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42 กล่าวรายงานและมีข้าราชการครู นักเรียนจาก
โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการ การนี้ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา
สายอาชีพเข้าร่วมแนะแนวการศึกษา

 

.... วันที่ 18 สิงหาคม 2557
นายสมเดช ดีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว แสดงความยินดีกับนักเรียน
ทีมเยาวชนวัยใส ความปลอดภัยเกินร้อย ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด
ภาพยนตร์สั้น ตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี ๒๕๕๗ จากสำนักงาน คปภ.
จังหวัดนครสวรรค์
.... และต่อมาเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
นายสมเดช ดีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว พร้อมคณะครูต้อนรับพี่อาสา
สมัคร โครงการ “ Samsung Smart Learning Center ซัมซุงสร้างพลัง การเรียน
รู้สู่อนาคต ” เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน และร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียน กลุ่มอาสาซัมซุง
โรงเรียนหนองบัวเป็น ๑ ใน ๑๕ โรงเรียนทั่วประเทศ ที่ได้รับการ คัดเลือกให้เป็น
ศูนย์การเรียนรู้แห่งอนาคต Samsung Smart Learning Center รุ่นที่ ๒

 

วันที่ 20 สิงหาคม 2557
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในการแข่งขันกีฬานักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปรองดอง
สมานฉันท์ต้านยาเสพติด"เบญจมิตรบูรพาเกมส์+2"ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนตะคร้อพิทยา
จ.นครสวรรค์ โดยความร่วมมือของ ร.ร.ตะคร้อพิยา ร.ร.พนมรอกวิทยา
ร.ร.วังบ่อวิทยา ร.ร.วังข่อยพิทยา ร.ร.อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ ร.ร.ลาดทิพรส
และ ร.ร.เขากะลาวิทยาคม การนี้มีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนในสังกัด
เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดการแข่งขัน

 

ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
พร้อมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคณะเจ้าหน้าที่จาก สพม.42
ได้เดินทางไปบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมมายุ 82 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม
2557 นี้ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการ
แสดงความ จงรักภักดี โดยได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้า
ี่ของ สปข.4 ในการดำเนินการบันทึกเทปเป็นอย่างดี ซึ่งเทปถวายพระพรดังกล่าว
จะทำการออกอากาศ เผยแพร่ทางรายการโทรทัศน์ ช่อง 11

 

วันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น.
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุมเพชรสยาม โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท
จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายวินัย โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
มัธยมศึกษาเขต 42 กล่าวรายงาน และมีนายทองพูน จันทบูรณ์ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพนักเรียน จากสำนักงานปลัดกระทรวง ศธ. ,นายอุดม บุตรตะ
หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ ศธ.เป็นวิทยากร การนี้ มีผู้บริหารโรงเรียน ครู ตัวแทนจาก
โรงเรียนในสังกัด สพม.42 โรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคฯ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ, พาณิชยการวิริยาลัย เข้ารับการอบรม

 

วันที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น.
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2557 ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อ.เมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
โดยมีนายสุทธิ กล่ำรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
กล่าวรายงานและ มีผู้บริหารโรงเรียนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด การนี้มีข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ เข้ารับการอบรมโดยพร้อมเพรียง

 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2557
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการงานวินัยและนิติการส่งเสริมวินัยและความ
ปรองดองสมานฉันท์ เพื่ิอการปฏิรูปข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด สพม.42 ณ โรงแรมเอเซีย จ.นครสวรรค์ การนี้มีคณะผู้บริหารสพม.42และ
ผู้บริหารการสถานศึกษาในสังกัด สพม.42 เข้าร่วมประชุม

 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2557
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในการแข่งขันกีฬานักเรียนภายใน " พนมรอกเกมส์57 " ณ โรงเรียน
พนมรอกวิทยา อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ การนี้มีคณะผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัด
สพม.42 ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน

 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2557
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารฯ และ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.42
ณ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี การนี้มีคณะผู้บริหาร,
คณะเจ้าหน้าที่ และ ผู้บริหารการสถานศึกษาในสังกัด สพม.42 เข้าร่วมประชุม

 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2557
นายวินัย โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษายุคใหม่สู่สากล
เน้นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS วันที่ 25 ก.ค.57 ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท
ให้กับรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ หน.หลักสูตร หน.กลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หน.งานแนะแนว จากโรงเรียนในสังกัด รวม 144 คน

 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น.
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธาน ในการเปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ หรือ The common Europion
Framework of Reference for Languages (CEFR) สำหรับ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตภาคเหนือ และภาคกลาง ณ ห้องประชุมThe Forum M
โรงแรม The Paradizo JK Design จ.นครสวรรค์ โดยมีครูภาษาอังกฤษจาก สพม.5
สพม.19 สพม.34 สพม.35 สพม.36 สพม.37 สพม.38 สพม.39 สพม. 40 สพม. 41
และ สพม.42 เข้าร่วมร่วมประชุม

 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น.
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธาน ในการเปิดการอบรมพัฒนาการจัดการศึกษาประชาคมอาเซียน
สู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท นครสวรรค์ โดยมี นายวินัย โพธิ์ศรี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 กล่าวรายงาน
การนี้มี ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนะศิริดำรงค์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ และมีผู้บริหาร,
ครูจากโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ในสังกัดเข้ารับการอบรม

 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2557
นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 ได้เป็นประธาน ในการเปิดการอบรมพัฒนาการจัดการศึกษา
ู่ประชาคมอาเซียนสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมศุภรัตน์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
โดยมี ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนะศิริดำรงค์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ การนี้มีผู้บริหาร
ีและครูจากโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ในสังกัดเข้ารับการอบรม

 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น.
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกี ฬาภายใน"ตะโกเกมส์'57 " ณ สนามกีฬาโรงเรียนท่าตะโก
พิทยาคม โดยนายมานพ ศรีผึ้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดฯ? และร่วมปลูกต้นมเหสักข์-สักยามินทร์ สักไว้บน
แผ่นดินไทย ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ
87 พรรษา ณ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม

 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.30 น.
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
พร้อมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคณะเจ้าหน้าที่จาก สพม.42
ได้เดินทางไปบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมมายุ 82 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม
2557 นี้ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการ
แสดงความ จงรักภักดี โดยได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้า
ี่ของ สปข.4 ในการดำเนินการบันทึกเทปเป็นอย่างดี ซึ่งเทปถวายพระพรดังกล่าว
จะทำการออกอากาศ เผยแพร่ทางรายการโทรทัศน์ ช่อง 11 ต่อไป

 

วันที่ 29 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น.
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุมเพชรสยาม โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท
จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายวินัย โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
มัธยมศึกษาเขต 42 กล่าวรายงานการนี้ มีผู้บริหารโรงเรียน ครู ตัวแทนจากทุก
โรงเรียนในสังกัด เข้ารับการอบรม

 
ต้องการชมภาพกิจกรรม สพม42 ย้อนหลัง (ให้คลิ๊กเลือกเดือนที่ต้องการ)
..ธันวาคม 2553 / ..มกราคม 2554 ./ กุมภาพันธ์ 2554 / .มีนาคม 2554 /
เมษายน 2554 /
พฤษภาคม 2554 / มิถุนายน 2554 / กรกฎาคม 2554 /
สิงหาคม2554 /.
กันยายน2554 / ตุลาคม2554 / พฤศจิกายน2554 /
ธันวาคม2554 - กุมภาพันธ์2555 / มีนาคม2555 - กรกฎาคม2555
สิงหาคม2555 - กันยายน 2555 / ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2556 /
มกราคม- เมษายน 2556
/ พฤษภาคม 2556 / มิถุนายน-ตุลาคม 2556 /
พฤศจิกายน 2556-ธันวาคม2556 / มกราคม2557- มิถุนายน 2557