ยเหล  

ผอ.สพม.42 พาคณะ ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
16 กรกฎาคม2555 ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ,ผู้อำนวยการกลุ่มฯ, และเจ้าหน้าที่ ของ สพม. 42 ได้เดินทาง
ไปบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องบันทึกรายการโทรทัศน์
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 นี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ซึ่งทาง สทท. จ.พิษณุโลก จะนำเทปบันทึกการถวายพระพรนี้ เผยแพร่ออกอากาศ ทางรายการของสถานี
โทรทัศน์ ช่อง 11 ต่อไป

     
   
ยเหล  

สพม.42 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เขาค้อ
วันที่20-21 กรกฎาคม2555 คณะผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42
รวมถึง ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ได้เข้าร่วม
การอบรมเชิงปฏิบัติการของผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42 ในโครงการ
ตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา ณ โรงแรมบรีชฮิลล์ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
การนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิของ
สพม.42 เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 เปิดโครงการอบรมครูสังคม ประจำปี พ.ศ. 2555
วันที่19กรกฎาคม2555ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมครูสังคม ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ประจำปี พ.ศ.
2555 ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงแรมเอเซีย จ.นครสวรรค์ โดยมีคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค์ รวมถึงรองผู้อำนวยการสำนักงานเเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42,ศึกษานิเทศก์และ
คณะเจ้าหน้าที่ของ สพม.42 ร่วมดำเนินการอบรม การนี้มีครูสังคมจากโรงเรียนต่างๆในสังกัด สพม.42
เข้าร่วมรับการอบรมตามโครงการฯ.

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 เปิดการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษนักเรียน ประจำปี 2555
วันที่18กรกฎาคม2555ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ 4-6 ประจำปี 2555
ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42 การนี้มีนักเรียนจาก
โรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน

     
   
ยเหล  

สพม.42จัดโครงการอบรมครูภาษาอังกฤษ ประจำปี พ.ศ. 2555
วันที่16 กรกฎาคม 2555 รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม อธิิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมครูภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1 ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
ประจำปี พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงแรมเอเซีย จ.นครสวรรค์ โดยมีคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครสวรรค์ รวมถึงรองผู้อำนวยการสำนักงานเเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42,ศึกษานิเทศก์
และ คณะเจ้าหน้าที่ของ สพม.42 ร่วมดำเนินการอบรม การนี้มีครูภาษาอังกฤษจากโรงเรียนต่างๆในสังกัด
สพม.42 เข้าร่วมรับการอบรมตามโครงการฯ.

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 เปิดโครงการอบรมครูภาษาไทย รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2555
วันที่12กรกฎาคม2555ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมครูภาษาไทย รุ่นที่ 2 ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
ประจำปี พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงแรมเอเซีย จ.นครสวรรค์ โดยมีคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครสวรรค์ รวมถึงรองผู้อำนวยการสำนักงานเเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42,ศึกษานิเทศก์
และ คณะเจ้าหน้าที่ของ สพม.42 ร่วมดำเนินการอบรม การนี้มีครูภาษาไทยจากโรงเรียนต่างๆในสังกัด
สพม.42 เข้าร่วมรับการอบรมตามโครงการฯ.

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42เปิดโครงการ ค่ายดาวแห่งความดี รวมพลังต้านยาเสพติด
วันที่27มิถุนายน2555 ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ได้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการค่ายดาวแห่งความดี รวมพลังต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนลาดทิพรส
พิทยาคม มีนักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษาเข้าร่วมโครงการอีก 4 โรงเรียนได้แก ่โรงเรียนเขาขวาง
โรงเรียนวัดลาดทิพรส โรงเรียนวัดหนองคูน้อย และโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ โดยได้รับการสสนับสนุน
งบประมาณจากองค์บริหารส่วนตำบลลาดทิพรส (โดยนายถุงเงิน มีแฟง นายก อบต.ลาดทิพรส ) เป็นเงิน
จำนวน 50,000 บาท

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 เปิดโครงการอบรมครูภาษาไทย รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555
วันที่ 9 กรกฎาคม 2555ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมครูภาษาไทย รุ่นที่ 1 ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
ประจำปี พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงแรมเอเซีย จ.นครสวรรค์ โดยมีคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครสวรรค์ รวมถึงรองผู้อำนวยการสำนักงานเเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42,ศึกษานิเทศก์
์และ คณะเจ้าหน้าที่ของ สพม.42 ร่วมดำเนินการอบรม การนี้มีครูภาษาไทยจากโรงเรียนต่างๆในสังกัด
สพม.42 เข้าร่วมรับการอบรมตามโครงการฯ.

     
   
ยเหล  

สพม.42 จัดโครงการอบรม ระบบควบคุมภายในให้ทุกโรงเรียนในสังกัด
วันที่ 6กรกฎาคม2555 รองฯกัญญรัตน์ จันทรมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในให้แก่
่ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้เกี่ยวข้อง จากทุกโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42 การนี้
มีี ผู้บริหารโรงเรียน ครูจากโรงเรียนต่างๆในสังกัดสพม.เขต 42 เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 ประชุมผู้บริหารประจำเดือน มิถุนายน 2555
วันที่27 มิถุนายน 2555ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ได้เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ประจำเดือน มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมของ
โรงเรียนลานสักวิทยา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานีโดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเเขตพื้นที่ฯ ,ผู้อำนวยการกลุ่ม
ของ สพม.42 , ผู้บริหารโรงเเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 เปิดโครงการอบรมข้าราชการครูบรรจุใหม่ ประจำปี 2555
วันที่17มิถุนายน 2555ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมข้าราชการครูบรรจุใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ณ ห้องประชุมโรงแรม เบเวอรี่ฮิลล์ ปาร์ค จังหวัดนครสวรรค์
เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูในสังกัด
โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ คณะเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสพม.เขต 42 ร่วมเป็น
คณะวิทยากรพี่เลี้ยงในการอบรม การนี้มีข้าราชการครบรรจุใหม่ในปี 2555 จากโรงเรียนต่างๆในจังหวัด
นครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี เข้ารับการอบรมโดยพร้อมเพรียง
.

     
   
ยเหล  

สพม.42 ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการบริหารจัดการ จาก สพฐ.
วันที่ 13 มิถุนายน 2555 รองฯกัญญรัตน์ จันทรมณี ,รองฯตรีพัฒน์ เงินบำรุง , รองฯสัญชัย พวงมาลี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42 ,ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ,และคณะเจ้าหน้าที่
กลุ่มต่างๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
ผลการบริหารจัดการ จากสพฐ. ได้แก่ นายเทียนชัย จูเจี่ย , นางสาวมณฑกานต์ แก้วพฤกษ์ และ
นางนวลจันท์ ฤกษ์์ปาณี ที่ได้เดินทางมาประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42 จังหวัดนครสวรรค์

     
   
ยเหล  

สพม.42 จัดโครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2555
วันที่ 5 มิถุนายน2555ว่ารองฯตรีพัฒน์ เงินบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ได้เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ณห้องประชุม ราชสิทธิเวที สพม.42 โดยมีครผู้ดูและระบบสารสนเทศ จากโรงเรียนต่างๆในสังกัด สพม.42 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

     
   
ยเหล  

รมว.ศธ. เปิดงานโครงการครูคืนถิ่น ณ เมืองทองธานี (สพม.42 ร่วมงาน)
วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ศาสตราจารย์สุชาติ ธาดาดำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็น
ประธานในการเปิดงานโครงการ"ครูคืนถิ่น" ณ อิมแพค เมืองทองธานี นนทบุรี โดยมีนายชินภัทร ภูมิรัตน์
กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน การนี้มีผู้อำนวยการสำนักงานเเขตพื้นที่การศึกษา,คณะครู
ที่เข้าโครงการครูคืนถิ่นจากทั่วประเทศ รวมถึงครู และเจ้าหน้าที่จาก สพม.42 เข้าร่วมงาน

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 ประชุมผู้บริหารประจำเดือนพฤษภาคม 2555
วันที่28พฤษภาคม2555ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ได้เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดประจำเดือนพฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมของ
โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม จ.นครสวรรค์โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเเขตพื้นที่ฯ ,ผู้อำนวยการกลุ่ม
ของ สพม.42 , ผู้บริหารโรงเเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

     
   
ยเหล  

สพม.42 จัดโครงการอบรมการเงิน บัญชี พัสดุ ให้ทุกโรงเรียนในสังกัด
วันที่26พฤษภาคม2555รองฯกัญญรัตน์ จันทรมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการบริหารงานการเงิน บัญชี และพัสดุให้แก่ผู้บริหาร และครูผู้เกี่ยว
ข้อง จากทุกโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์ (พุทธอุทยาน)จังหวัดนครสวรรค์โดยมี คณะ
เจ้าหน้าที่ ในสังกัดสพม.เขต 42

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 เปิดงานประชุมพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ จ.อุทัยธานี
วันที่11พฤษภาคม2555ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ได้เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมพัฒนาข้าราชการครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ก่อนเปิดภาคเรียน
ปีการศึกษา 2555 ในสังกัดสำนักงานเขตมัธยมศึกษา เขต 42 พื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ณ หอประชุมโรงเรียน
หนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี โดยมีคณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ี คณะเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสพม.เขต 42
ผู้บริหารโรงเรียน และครู จากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 เปิดงานประชุมพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ จ.นครสวรรค์
วันที่10พฤษภาคม2555ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพัฒนาข้าราชการครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ก่อนเปิดภาคเรียน
ประจำปีการศึกษา2555 ในสังกัดสำนักงานเขตมัธยมศึกษา เขต 42 พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ณ ศูนย์ประชุม
คอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา โดยมีคณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์คณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสพม.42
ผู้บริหารโรงเเรียน และครู จากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม. 42 มอบกระเช้าต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดฯ คนใหม่
วันที่27 เมษายน2555ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
พร้อมด้วยรองฯกัญญรัตน์ จันทรมณี และรองฯตรีพัฒน์ เงินบำรุง รองผู้อำนวยการ สพม. 42
ได้เดินทาง
ไปมอบกระเช้าแสดงความยินดี และให้การต้อนรับ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ การนี้มีข้าราชการ
จาก ส่วนราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ภาคเอกชนจากหลายอำเภอ ร่วมให้การต้อนรับ

     
   
ยเหล  

สพม. 42 จัดพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่เนื่องในประเพณีสงกรานต์
วันที่12 เมษายน2555ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ได้เป็นประธานในพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในประเพณีสงกราต์ ขึ้นปีใหม่ของชาวไทย เพื่อความ เป็นศิริมงคล ณ ห้องประชุม ราชสิทธเวที โดยมีนายเฉลิม หงษ์สัมฤทธิ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯมัธยม
ศึกษา เขต 42 ,คณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่กลุ่มต่างๆของสำนักงานฯ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง .

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 ร่วมพิธี ถวายดอกไม้จันทน์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

วันที่ 5 เมษายน 2555ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
รองฯกัญญรัตน์ จันทรมณี, รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42 ได้ร่วมถวายดอกไม้
จันทน์ ในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
(ซึ่งจัดพิธีพร้อมกันทั่วประเทศ) ณ ศาลาการเปรียญ วัดนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โดยมี นายชัยโรจน์ มีแดง
ผู้ว่าราชการ จังหวัด นครสวรรค์ เป็นประธานในการประกอบพิธี การนี้มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ,ข้าราชการ
จากส่วนราชการต่างๆ ประชาชนทุกภาคส่วนของจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีอย่างล้นหลาม

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 เปิดงานประชุมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบประกันคุณภาพ
วันที่26 มีนาคม 2555ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ได้เป็นประธานในพิธีเปิด " การประชุมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา "
ในสังกัดสำนักงานเขตมัธยมศึกษา เขต 42 ณ ห้องประชุมศักดิเดช ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช นครสวรรค์ โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42 คณะศึกษานิเทศก์
สพม.42 ผู้บริหารโรงเเรียน และครู จากโรงเรียนต่างๆ ในสังกัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

     
   
ยเหล  

โรงเรียนสังกัด สพม.42 ผ่านการรับรองเป็น " โรงเรียนดีประจำอำเภอ"
สพฐ.ได้ดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนดีประจำอำเภอ"
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระจายโรงเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานให้ทั่วถึงทุกอำเภอเพื่อให้เด็กและเยาวชน
ในชนบทได้มีโอกาส เข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ ....โรงเรียนที่เข้าโครงการ ซึ่งคณะกรรมการนิเทศ
โรงเรียนในฝัน ได้เข้าตรวจเยี่ยม เยี่ยมและ ผ่าน การรับรองให้เป็นโรงเรียนในฝันต้นแบบ รุ่นที่ 3
" โรงเรียนดีประจำอำเภอ " มีดังนี้
1 . โรงเรียนหนองเต่าวิทยา ...วันที่ 6 มีนาคม 2555
2 . โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี ...วันที่ 7 มีนาคม 2555
3 ' โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ...วันที่ 8 มีนาคม 2555
4 . โรงเรียนการุ้งวิทยาคม ...วันที่ 9 มีนาคม 2555

     
   
ยเหล  

สพม.42 ประชุมผู้บริหารประจำเดือนมีนาคม 2555
วันที่ 13 มีนาคม 2555 รองฯกัญญรัตน์ จันทรมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ได้เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดประจำเดือนมีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมของ
โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์โดยมี ตัวแทน กคศ.เขตพื้นที่ฯ รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่ฯ ,ผู้อำนวยการกลุ่มของ สพม.42 ,ผู้บริหารโรงเเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

     
 

ดก