วันที่ 24 สิงหาคม 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน Edu Point 4.0 / ศูนย์รวมการศึกษา
ไทยแลนด์ 4.0 ตลาดนัดความรู้และนิทรรศการแสดงผล งานโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารจังหวัดอุทัยธานี
เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่ง จัดขึ้น ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

 

วันที่ 24 สิงหาคม 2561
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี
2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 -26 สิงหาคม 2561 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42

 

วันที่ 21 สิงหาคม 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม การทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ
.. (Programme for International Student Assessment หรือ PISA)
ณ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ การนี้มีผู้บริหาร
คณะครู และนักเรียน โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ให้การต้อนรับ

 

นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 และ ประธานสหวิทยาเขตในสังกัด ได้ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์
ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9
เนื่องใน โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษาในวันที่
12 สิงหาคม 2561
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก

 

วันที่ 7 สิงหาคม 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ พัฒนาครูแนะแนว และ
ครูที่ปรึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ณ ห้องประชุมปาริชาติ
โรงเรียนหนองฉางวิทยา โดยศุนย์แนะแนวจังหวัดอุทัยธานี โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
สพม.42 และวิทยากรได้แก่ ศน. ส้มพรรณ ถวิลไทย และ ศน. เมตตา ถวิลไทย
ศึกษานิเทศก์ จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

 

วันที่ 6 สิงหาคม 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงระบบการนิเทศติดตามครูภาษา
อังกฤษ ที่ผ่านการอบรมBoot camp และภาระงาน ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที
สพม.42 มีข้าราชการครูในสังกัดเข้าร่วมประชุม จำนวน 160 คน การประชุมครั้งนี้
เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบนิเทศ ติดตามครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค
(Boot Camp) ในปีงบประมาณ 2561ภาระงานที่ต้องดำเนินการ และติดตามผล และ
ถอดบทเรียน ในการดำเนินโครงการพัฒนาครุแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค
เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารของครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ได้อย่างกว้างขวาง ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ

 

วันที่ 6 สิงหาคม 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42
ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ของ สพม.42
ภายใต้แนวคิด "เสริมสร้างสังคม ไม่ทนต่อการทุจริต สุจริต โปร่งใส ใส่ใจบริการ
บนพื้นฐานความพอเพียง" นอกจากนี้ได้ร่วมกันยืนตรงเคารพธงชาติ สวดมนต์ และ
ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา โดยพร้อมเพรียง

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน เทพศาลาเกมส์ครั้งที่ 31 ประจำปี
2561 ณ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ พัฒนาครูแนะแนว และ
ครูที่ปรึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ณ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โดยศุนย์แนะแนวจังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนสตรี
นครสวรรค์ สพม.42 และวิทยากรได้แก่ ศน. ส้มพรรณ ถวิลไทย และ ศน. เมตตา
ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ,
Admission Premiumมหา วิทยาลัยศรีปทุม , ผศ.ดร.มณฑิรา อินจ่าย และ จัดหา
งาน จังหวัดนครสวรรค์

 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพี่เลี้ยงนักเรียนพิการ
ด้านการจัดการเรียนรวม ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42 การจัดอบรมครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการจัดการเรียนรวมกระบวนการ
คัดกรองผู้พิการทางการศึกษา และจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลได้ และ
ช่วยปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนี้ได้รับความอนุเคราะห์
วิทยากร จากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์

 

วันที่ 17กรกฎาคม 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 และ ประธานสหวิทยาเขตในสังกัด ได้เดินทางไปร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์
ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องใน โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561

ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก

 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
และคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สพม.42 ได้เดินทางเข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำข้อเสนอทิศทางการพัฒนามัธยมศึกษา ในระยะเวลา 5 ปี
(พ.ศ.2561-2566) สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ จัดโดยสมาคมผู้บริหารสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประเทศไทย ณ ห้องประชุมโรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ต
จังหวัดปทุมธานี

 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
และคณะศึกษานิเทศก์ ของ สพม.42 ออกตรวจเยี่ยมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการ
ครู การจัดการแหล่งเรียนรู้แบบบูรณาการ สำหรับครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งจัดอบรมขึ้นโดย กองพัฒนาศักยภาพชุมชนและทุนมนุษย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์สปา จ.นครสวรรค์

 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สพม.42 ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วม
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ
ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

วันที่ 25 มิถุนายน 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 และ ประธานสหวิทยาเขตในสังกัด ได้เดินทางไปร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์
ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก

.... . . . . . . . . .. ( ชมคลิป ถวายพระพร บน youtube.. คลิกที่นี่) . . . . . . . . . . . . .

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 เป็นเกียรติเปิดการประชุมชี้แจงฯ และร่วมพบปะ ครูในการประชุมชี้แจง
เชิงปฏิบัติการการทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ การอ่านรู้เรื่อง ด้านคณิตศาตร์ ,
ด้านวิทยาศาสตร์ เตรียมความพร้อมสอบ PISA 2018 ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ จัดโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพม.42

 

วันที่ 21-22 มิถุนายน 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม ราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 ผู้ดำเนินการอบรมโดย ศน.เมตตาถวิลไทย,ศน.สัมพรรณ ถวิลไทย
และวิทยากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์,มีผู้เข้ารับการอบรม
ได้แก่ข้าราชการครูในสังกัด สพม.42, ข้าราชการบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษาและ คณะศึกษานิเทศก์ สพม.42

 

วันที่ 15 มิถุนายน 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของ สหวิทยาเขต ตากฟ้า-ตาคลี
ณ ห้องประชุมโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ โดยมีข้าราชการคร ูเข้าร่วมการอบรม
ทั้งสิ้น 295 คน

 

วันที่ 14 มิถุนายน 2561
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 เป็นประธานในการประชุม การจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน
การขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามนโยบายสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุมได้แก่ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาจังหวัด ระดับ
มัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี ศูนย์แนะแนวประจำสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ทั้ง 2 จังหวัด ผอ.กลุ่มฝ่ายนโยบายและแผน
,ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์,ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและ คณะ
ศึกษานิเทศก์ ของ สพม.42 ณ ห้องประชุม ราชสิทธิเวที สพม.42

 

วันที่ 6 มิถุนายน 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 และ คณะข้าราชการเจ้าหน้าที่ ของ สพม.42 ได้ให้การต้อนรับคณะ
กรรมการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการเขต
พื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานใน ระยะเวลา1 ปี ( ครั้งที่ 1)
ณ ห้องประชุม ราชสิทธิเวที สพม.42 อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์

 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธี รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่ำกว่าชั้นสายสะพาย
และ เหรียญ จักรพรรดิมาลา ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์์ โดยมี นายยงยุทธ์
ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
กล่าวรายงาน การนี้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับพระราชทาน
จำนวน 194 ราย ซึ่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงโปรด
เกล้าพระราชทานแก่ข้าราชการเพื่อเป็นบำเหน็จความชอบในการทำคุณงามความดี
และเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่วงศ์ตระกูลที่ได้ปฏิบัติราชการโดยชอบ จนสำเร็จ
ลุล่วง เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ และสารธารณชน

 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรหลักเพื่อสร้างความ
เข้าใจในการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง 2560) ตามหลัก
สูตรแกนกลางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ทุกโรงเรียน
ในสังกัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมราชสิทธิ
เวที สพม.42 การนี้มี รองผู้บริหารโรงเรียน คร ูหน.กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร ฯ จาก
โรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุม ผู้ดำเนินการจัดการประชุมโดย ศน.ส้มพรรณ
ถวิลไทย และ ศน.เมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ สพม.42

 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จัดการประชุม ชี้แจงการจัดสรรงบ
ประมาณประจำปี2561จัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนที่ได้
รับการจัดสรรการซื้อหนังสือ จำนวน 5 โรงเรียน เครือข่ายห้องสมุดมีชีวิต ดังนี้
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม. โรงเรียนตะคร้อพิทยา.โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์.
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา. โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์. ในการนี้มีผู้อำนวยการโรงเรียน.
ครูบรรณารักษ์ห้องสมุด เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน และ ศน.ส้มพรรณ ถวิลไทย และ
ศน.เมตตา ถวิลไทย ชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมค่ายรักการอ่าน

 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น.
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัญจร เพื่อชี้แจงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 ปีการศึกษา 2561 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสหวิทยาเขตร่มเกล้านวมินทร์ ณ ห้องประชุม ร.ร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม โดยมี
โดยมีผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มของ สพม.42 ผู้บริหารโรงเรียน ครู
จากโรงเรียนของสหวิทยาเขตในสังกัด เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียง

 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัญจร เพื่อชี้แจงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 ปีการศึกษา 2561 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสหวิทยาเขตอัจฉราลัย ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โดยมีผู้บริหาร ฯ
ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มของ สพม.42 ผู้บริหารโรงเรียน ครูจากโรงเรียนของ
สหวิทยาเขตในสังกัด เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียง

 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น.
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัญจร เพื่อชี้แจงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 ปีการศึกษา 2561 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสหวิทยาเขตสแกกรัง ณ ห้องประชุม ร.ร.อุทัยวิทยาคม โดยมีผู้บริหาร ฯ
ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มของ สพม.42 ผู้บริหารโรงเรียน ครูจากโรงเรียนของ
สหวิทยาเขตในสังกัด เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียง

 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัญจร เพื่อชี้แจงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 ปีการศึกษา 2561 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสหวิทยาเขตอู่ไท ณ ห้องประชุม ร.ร.หนองขาหย่างวิทยา โดยมีผู้บริหาร ฯ
ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มของ สพม.42 ผู้บริหารโรงเรียน ครูจากโรงเรียนของ
สหวิทยาเขตในสังกัด เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียง

 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัญจร เพื่อชี้แจงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 ปีการศึกษา 2561 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสหวิทยาเขต ตากฟ้า-ตาคลี ณ ห้องประชุม ร.ร.ตาคลีประชาสรรค์ โดยมีผู้บริหาร
ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มของ สพม.42 ผู้บริหารโรงเรียน ครูจากโรงเรียนของ
สหวิทยาเขตในสังกัด เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียง

 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัญจร เพื่อชี้แจงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 ปีการศึกษา 2561 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสหวิทยาเขต วิมายลอย ณ ห้องประชุมโรงเรียนนครสวรรค์ โดยมีผู้บริหาร ฯ
ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มของ สพม.42 ผู้บริหารโรงเรียน ครูจากโรงเรียนของ
สหวิทยาเขตในสังกัด เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียง

 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โครงการสร้างเสริมเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน
สถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่มััธยมศึกษา เขต 42 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42 โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู
จากโรงเรียนในสังกัด ของ สพม.42 เข้าร่วมประชุม

 

วันที่ 28-30 เมษายน 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล STEM Education ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนนครสวรรค์ โดยมี
นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ดูแล ช่วยเหลือการอบรม
และมี รองธิชาพร ยอดกัณหา อ.ชาติชาย เกียรติพิริยะ ปฏิบัติหน้าที่ ผูู้ช่วย ผอ.กลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน และ อ.สมาน สุขสุ่ม หน.กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียน
นครสวรรค์ ร่วมดูแลช่วยเหลือ
** และที่โรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวััดอุทัยธาน ก็ได้จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล STEM Education ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเวลาเดียวกัน
(ภาพ / ข่าวโดย ศน.ทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์)

 

วันที่ 24 เมษายน 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม คณะทำงานเพื่อเสริมสร้างและประเมินคุณธรรม
และ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42 โดยมีคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง
ของ สพม.42 เข้าร่วมประชุม

 

วันที่ 18 เมษายน 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีงาน
สงกรานต์ โดยจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ ห้องประชุมใหญ่
ราชสิทธิเวที สพม.42 และกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ
เกษียน และ คณะเจ้าหน้าของสพม.42 เข้าร่วมกิจกรรม

 

วันที่ 6 เมษายน 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้าง
ความเข้าใจการปรับหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และแนวทางการ
นำหลักสูตรลงสู่การปฏิบัติ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
กับ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และครูผู้สอนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ณ ห้องประชุมศุภรัตน์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี วิทยากรผู้ให้ความรู้
ได้แก่ ศน.สัมพรรณ ถวิลไทย และ ศน.เมตตา ถวิลไทย การนี้มี ครูจากสถานศึกษา
ในสังกัด สพม.42 เข้าร่วมประชุม

 

วันที่ 4-5 เมษายน 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จัดประเมินครูต้นแบบที่ดีด้านการ
วิจัย และพัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอน สำหรับบุคล ที่มีความบกพร่องทาง
การเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน แล ะคิดคำนวน เพื่อจัดทำคลังสื่อและนวัตกรรม
ในการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาเรียนร่วม และเรียนรวมของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ตามนโยบาย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการประจำปี
งบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมรา่ชสิทธิเวที โดย ศน.สัมพรรณ ถวิลไทย , และ
ศน.เมตตา ถวิลไทย จากสพม.42 / การนี้มี ครู จากสถานศึกษาในสังกัด สพม.42
เข้าร่วมกิจกรรมการประเมิน

 

วันที่ 8 มีนาคม 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการการบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2561 ตามนโยบาย สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอล์ โรงแรม
บ้านสวนรีสอร์ท จ.นครสวรรค์ โดยมีวิทยากร อ.เอกรินทร์ สี่มหาศาล จากบริษัท
อักษรเจริญทัศน์ ศน.สัมพรรณ ถวิลไทย ศน.เมตตา ถวิลไทย จากสพม.42 การนี้มี
ครูจากทุกสถานศึกษาในสังกัด สพม.42 เข้ารับการอบรม

 

วันที่ 3 มีนาคม 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เดินทางตรวจเยี่ยมสนามสอบ Onet นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ของ
โรงเรียนในสังกัด สพม.42- สนามสอบโรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานเปิดนิทรรศการ เปิดโลกวิชาการ ตามรอยวิถีไทย ก้าวไกล 4.0 ประจำปี
การศึกษา 2560 ของ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรคฺ์
โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานเปิดนิทรรศการ Open House เปิดโลกวิชาการ สานต่อลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ คู่กิจกรรมชุมนุม ของโรงเรียนโกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรคฺ์
โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
นางสาวทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผล สพม.42
ได้เดินทางเยี่ยมชม กิจกรรม เยี่ยมบ้านบูรณาการสานสัมพันธ์ชุมชน ของโรงเรียน
ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรคฺ์ โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู
และนักเรียนให้การต้อนรับ การนี้ได้รับเกียรติจาก นายอนุชา ใจช่วงโชติ นายอำเภอ
ชุมตาบง เป็นประธานในพิธีเปิด

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 เป็นประธานเปิดนิทรรศการ ศาสตร์ศิลป์วิชาการ สร้างสรรค์เทคโนโลยี
Open House 2017 ของโรงเรียนไพศาลีพิทยา อ.ไพศาลี จ.นครสวรรคฺ์
โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ

 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 , ศึกษานิเทศก์, และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ของ สมพ.42
เดินทางเข้าร่วมงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปี 2560 ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ศูนย์รังสิต

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 , ผู้อำนวยการกลุ่ม , ศึกษานิเทศก์, เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัด ของ สมพ.42 ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา ครั้งที่ 1 / 2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียนการุ้งวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานเปิดนิทรรศการ Open House ของโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา
อ.เมือง จ.นครสวรรคฺ์ โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ให้การต้อนรับ

 

วันที่ 3- 4 กุมภาพันธ์ 2561
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 และ คณะศึกษานิทศก์ ของ สพม.42 ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ
O-net นักเรียนชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามสอบต่างในสังกัดเขต
พื้นที่มัธยมศึกษา เขต 42 โดยมีคณะกรรมการประจำสนามสอบให้กา่รต้อนรับ การนี้
มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 เข้าสอบโดยพร้อมเพรียง ซึ่งดำเนินการจัดการ
สอบ O-net ในครั้งนี้ ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย

 

วันที่ 31 มกราคม 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานเปิดการประชุมขี้แจงการดำเนินการจัดสอบ O-NET นักเรียนชั้น ม.3
ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมศักดิเดชท์ ศูนย์วิทยบริการ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีหัวหน้าสนามสอบ ตัวแทนสนามสอบ ตัวแทนศูนย์สอบ รวม
196 คน ในสังกัดพื้นที่ สพม.42 เข้าร่วมประชุม การนี้คณะศึกษานิเทศก์ จาก กลุ่ม
นิเทศติดตามและประเมินผล ของ สพม.42 อำนวยการประชุมดังกล่าว

 
ต้องการชมภาพกิจกรรม สพม42 ย้อนหลัง (ให้คลิ๊กเลือกเดือนที่ต้องการ)
..ธันวาคม 2553 / ..มกราคม 2554 ./ กุมภาพันธ์ 2554 / .มีนาคม 2554 /
เมษายน 2554 /
พฤษภาคม 2554 / มิถุนายน 2554 / กรกฎาคม 2554 /
สิงหาคม2554 /.
กันยายน2554 / ตุลาคม2554 / พฤศจิกายน2554 /
ธันวาคม2554 - กุมภาพันธ์2555 / มีนาคม2555 - กรกฎาคม2555
สิงหาคม2555 - กันยายน 2555 / ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2556 /
มกราคม- เมษายน 2556
/ พฤษภาคม 2556 / มิถุนายน-ตุลาคม 2556 /
พฤศจิกายน 2556-ธันวาคม2556 / มกราคม2557- มิถุนายน 2557 /
กรกฏาคม2557-พฤศจิกายน 2557 / ตุลาคม2557-ธันวาคม2557 /
มกราคม2558 - มิถุนายน2558 / มิถุนายน2558-พฤศจิกายน2558 /
ธันวาคม2558-ตุลาคม2559 / ตุลาคม2559 - มิถุนายน60/
กรกฎาคม2560-มกราคม2561 /มกราคม2561 - ตุลาคม2561