วันที่ 29 มิถุนายน 2558
นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 ได้เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฎิบัติการการยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนสู่ ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติPISA2015ด้านการรู้
เรื่องการอ่าน(Reading Literacy) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 ณ ห้องประชุมนนทรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครสวรรค์ โดย ศน.สัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบโครงการ การนี้มีครูในสังกัดสพม.42 เข้าร่วมอบรม

 

วันที่ 30 มิถุนายน 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยนายสุทธิ กล่ำรักษ์ รองผู้อำนวยการ สพม.42 และ นายบุญธรรม มากมี
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ว่าด้วย ความร่วมมือในการประสานความร่วมมือเครือข่ายในการพัฒนาระบบปฏิบัติ
ต่อเด็กและเยาวชน และเสริมสร้างสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัว ในกระบวน
การยุติธรรม ระหว่าง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ และองค์เครือข่าย
พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุม ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดนครสวรรค์

 

วันที่ 9 มิถุนายน 2558
นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ท่าตะโกพิทยาคม พร้อมวงดุริยางค์
นายพงษ์เทพ เจริญไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมรอกวิทยาและนักเรียน 300 คน
นางสาว จิราภรณ์ แสงหลง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสาวทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
42 ร่วมปลูกต้นไม้ ในโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2558 บริเวณพื้นที่
สาธารณะประโยชน์ โรงเรียนบ้านหนองผักหวาน ตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก
จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีปลูกต้นไม้

 

วันที่ 5 มิถุนายน 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
ระหว่าง ผอ.สพม.42 กับ รอง ผอ.สพม.42 , ผอ.กลุ่ม และ โรงเรียนในสังกัด
ณ ห้องประชุม ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครสวรรค์

 

วันที่ 4 มิถุนายน 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เดินทางร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเป็นประธาน การนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
ร่วมมือ กับ 4 หน่วยงานสนับสนุนการสอนพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรม
ในสถานศึกษาทั่วประเทศ

 

วันที่ 4 มิถุนายน 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้มอบหมายให้นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เป็นตัวแทนในการ เดินทางนำพวงหรีดในนามของ
ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปวางในพิธีบำำเพ็ญ
กุศล คารวะศพ คุณครูสันทัศน์ ประเสริฐสัง ครูโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
ณ บ้านเนินมะค่า ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี การนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 ขอแสดงความเสียใจและอาลัยไว้ ณ ที่นี้

 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
นายสุทธิ กล่ำรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธาน ดำเนินการบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้ เป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่1 ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุม
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.42 จ.นครสวรรค์ ซึ่งจัดโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ทั้งนี้
มีผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งในครั้งนี้ รวม 27 ตำแหน่ง ซึ่งจะเข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ ณ โรงเรียนต่างๆในสังกัด สพม.42 ต่อไป

 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
นายวินัย โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เป็นประธานในการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน สพม.42 นครสวรรค์
ณ ห้องเพชรสยาม โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ด้วยนโยบายสพฐ.
จัดโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา การนี้มีผู้บริหารสถานศึกษา และครูนักเรียน
จากโรงเรียนในสังกัด และ ผู้ปกครอง เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น

 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2558
นายวินัย โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เป็นประธานในการประชุมชี้แจงจัดสรรงบประมาณและแนวดำเนินการ โครงการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม / เรียนรวม ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที
สพม.42 นครสวรรค์ จัดโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล การนี้มี ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครู จากโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุม

 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เป็นประธานในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่1 ประจำปี 2558 ณ โรงเรียน
นวมินทราชูทิศฯ จ.นครสวรรค์ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆในการทำหน้าที่
ดำเนินการจัดการสอบ ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบผู้เข้าสอบทุกขั้นตอนให้เป็นไป
อย่างโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมตาม นโยบายของ สพฐ. ซึ่งการสอบในวันนี้เป็น
การสอบข้อเขียน ภาค ข ซึ่งได้มีการสแกนตรวจสอบผู้เข้าสอบก่อนเข้าห้องสอบ

 

วันที่ 29 เมษายน 2558
นายสัญชัยพวงมาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ มัธยมศึกษา เขต 42
ได้เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ฯ และ ผู้บริหารสถาน
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42 นครสวรรค์ การนี้ มี
นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ นายสุทธิ กล่ำรักษ์รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา , ผู้อำนวยการกลุ่ม ฯและ ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม

 

วันที่ 17 เมษายน 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยนายวินัย โพธิ์ศรี,นายสุทธิ กล่ำรักษ์ ,นายสัญชัย พวงมาลี,นายประสพชัย
ชาญธัญญกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2558 ของสพม.42
ณ บริเวณลานหน้าห้องประชุมราชสิทธิเวที โดยมี นายไพศาล ประทุมชาติ อดีต
ผอ.สพม.42 ,คณะผู้บริหารโรงเรียน , เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในสังกัดเข้าร่วมงาน

 

วันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น.
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยนายสัญชัย พวงมาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 และคณะเจ้าหน้าที่จาก สพม.42ได้เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพร
นายชยพล ธิติศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด
นครสวรรค์ การนี้มีคณะข้าราชการจากหน่วยงานราชการ ในจังหวัดนครสวรรค์
เข้าร่วมพิธี

 

วันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น.
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ครั้งที่ 1 / 2558 ในฐานะคณะกรรมการและเลขานุการ การนี้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 ทุกท่านได้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

 

วันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น.
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการพัฒนาระบบการอ่านการเขียนออนไลน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ณ ห้องประชุม โรงแรมเบเวอรี่ฮิลล์ปาร์ค อ.เมือง จ.นครสวรรค์ การนี้มีครูผู้สอน
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ จากโรงเรียนในสังกัด สพม.42 เข้าร่วมโครงการ

 

วันที่ 30 มีนาคม 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษา
ปีการศึกษา2557 ณ โรงเรียนพระบางวิทยา อ.เมือง จ.นครสวรรค์ การนี้
มีคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

 

วันที่ 27 มีนาคม 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษา
ปีการศึกษา2557 ณ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ การนี้
มีคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

 

วันที่ 25 มีนาคม 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความ
สามัคคี "กีฬาสามัญสัมพันธ์ศึกษา ปี 2558" ณ โรงเรียนนครสวรรค์ ซึ่งถือเป็นงาน
ประเพณีที่ได้จัดขึ้นทุกปี การนี้มีคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู จากกลุ่มเครือข่าย
โรงเรียน สหวิทยาเขต ในสังกัด สพม.42 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง

 

วันที่ 23 มีนาคม 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคล
เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่ง
"ครูผู้ช่วย" ในสถานศึกษาสังกัด สพม.42 ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกของการรับสมัคร
มีผู้สนใจเดินทางมาสมัครสอบเป็นจำนวนมาก สพม.42 จะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2558 (คลิกดูรายละเอียดการรับสมัคร)

 

วันที่ 20 มีนาคม 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้ให้โอวาสและให้กำลังใจนักเรียนจากโรงเรียนพระบางวิทยาที่ได้มาเข้าพบพร้อม
ผู้บริหารโรงเรียนเพื่อขอกำลังใจในการเดินทางไปแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
โอลิมปิคระดับมัธยมศึกษา ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในโครงการ PTT youth Camp
2014 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในครั้งนี้

 

วันที่ 14 มีนาคม 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้เดินทางไปเข้าร่วม
ประชุม สัมมนาวิชาการเรื่อง แนวทางปฏิรูปยกระดับคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษา
ทั้งระบบ ร่วมกับ สมาคมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแห่ง
ประเทศไทย ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา

 

วันที่ 11 มีนาคม 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพของ นายปรีชา เรื่องนิล
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ .. ณ วัดสว่างวงษ์ ( คณะกิจ )
การนี้ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้ส่งพวงหรีดเพื่อร่วมแสดงความอาลัย
.............. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
...................ขอร่วมแสดงความเสียใจและอาลัยไว้ ณ ที่นี้

 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เป็นประธานในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆในการทำหน้าที่ ดำเนินการจัดการสอบ ควบคุม
ติดตาม ตรวจสอบผู้เข้าสอบทุกขั้นตอนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมตาม
นโยบายของ สพฐ. ซึ่งการสอบในวันนี้เป็นการสอบข้อเขียน

 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ฯ และ ผู้บริหารสถาน
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี
การนี้ มีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา , ผู้อำนวยการกลุ่ม ฯ
ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 .
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์และคณะเจ้าหน้าที่จาก สพม.42 เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถ
กรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64โดยมีพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี และมี นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน การนี้มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ครู
นักเรียนจากทั่วประเทศ เข้าร่วมงาน

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เป็นประธานในการดำเนินการสอบคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆในการทำหน้าที่
ดำเนินการจัดการสอบ ควบคุมติดตาม ตรวจสอบผู้เข้าสอบทุกขั้นตอนให้เป็นไปอย่าง
โปร่งใสบริสุทธิ์ ยุติธรรมตามนโยบาย สพฐ. ซึ่งการสอบในวันนี้เป็นการสอบข้อเขียน
มีผู้สมัครสอบครั้งนี้รวม 133 คน

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เดินทางนำพวงหรีดในนามของ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปวางในพิธีบำเพ็ญกุศลศพ อาจารย์สมลักษณ์ พิทักษ์ธำรง
โรงเรียนทุ่งนาวิทยา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ซึ่ง
เสียชีวิตจากอุบัติเหตูทางรถยนต์ สพม.42 ขอแสดงความเสียใจและอาลัยไว้ ณ ที่นี้

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านเรียนรู้ นำสู่อาเซียน Open House ณ โรงเรียนพยุหะ
พิทยาคม อ.พยุหะตีรี จ.นครสวรรค์ การนี้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ของ
โรงเรียนหยุหะพิทยาคม จัดนิทรรศการทางวิชาการแสดงผลงานนักเรียน และ ครู
ูเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะชน

 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ,ผู้อำนวยการกลุ่ม,ศึกษานิเทศก์ และ คณะเจ้าหน้าที่
ของ สพม.42 ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผล มาตรฐานการบริหารงาน
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่จาก สพฐ.ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม
ประเมินผลดังกล่าว

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมขยายผลการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
เป็นภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual Education ณห้องประชุมราชสิทธิเวที
สพม.42 โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ สพม.42,คณะวิทยากรจากเครือข่ายหลายจังหวัด
เป็นผู้ดำเนินการอบรม การนี้ มีครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียน
ในสังกัด สพม.42 เข้ารับการอบรม

 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้ เดินทางเข้าร่วมเป็นเกียรตินำเสนองาน การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2558 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมืองฯ
จังหวัดเชียงใหม่ โดยการนำทีมของนายเบญจพล เปรมปรีดา รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายเพลินพิศ พงศ์ปริญญากุล รองนายแพทย์สาธารณ
สุขจังหวัดนครสวรรค์ และ นายสุทธี เสือทัพ ผู้ช่วยแรงงานจังหวัดนครสวรรค์

การนี้ มีโรงเรียนในสังกัดของ สพม.42 ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด 3 โรงเรียน
ได้แก่ โรงเรียนหนองบัว โรงเรียนพุทธมงคล และโรงเรียนหนองฉาง และ ี............................................................. ( อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก...)

 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานโลกวิชาการงานอาชีพ103 ปีโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
โดยมีคณะผู้บริหาร, ครู และนักเรียนของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ให้การต้อนรับ

 

วันที่ 31 มกราคม 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการและ คณะศึกษานิเทศก์ คณะเจ้าหน้าที่ และคณะ
กรรมการต่างๆของ สพม.42 ได้ออกตรวจสนามสอบ และสังเกตุการณ์ การสอบ
O-net ของนักเรียนชั้นม.3 ในสังกัด สพม.42 ณ โรงเรียนที่ได้จัดเป็นสนามสอบ
ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ และอุทัยธานี โดยได้จัดสอบในวันที่ 31ม.ค.- 1ก.พ. 2558
การนี้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่เป็นคณะกรรมการดำเนินการของแต่ละสนามสอบ
ให้การต้อนรับ ซึ่งการสอบ O-net ดังกล่าวในครั้งนี้ดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย
ทุกสนามสอบ

 

วันที่ 30 มกราคม 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการและ คณะศึกษานิเทศก์ สพม.42 ได้ออกตรวจเยี่ยม
โรงเรียนในสังกัดตามโครงการนิเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนของครูเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่1 ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 11
โรงเรียน ได้แก่ อุทัยวิทยาคม, หนองขาหย่างวิทยา,กาญจนาภิเษกวิทยาลัย,
พุทธมงคลวิทยา, หนองเต่าวิทยา,ทัพทันอนุสรณ์,ร่องตาทีวิทยา,บ่อยางวิทยา
,ลานสักวิทยา, ตลุกดู่วิทยาคม และ สว่างอารมณ์วิทยาคม
การนี้ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูของโรงเรียนดังกล่าว ให้การต้อนรับ

 

วันที่ 29 มกราคม 2558 .
นายวินัย โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด.42 ได้เข้าร่วมประชุมเสวนา
ทางวีดีโอคอนเฟอเร้นท์ทางไกล กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ ห้องประชุมคอนเฟอเร้นท์ สพม.42 "การเสวนาเรื่องการปฏิรูปการศึกษา" โดยมี
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานใน
การประชุม โดยมีคณะผู้บริหารการศึกษา,นักวิชการจากหลายแห่งเข้าร่วมเสวนา

 

วันที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 9.00 น. - 11.30 น.
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เป็นประธานในการประกอบพิธีวันครู ประจำปี 2558 ณ หอประชุมโรงเรียน
นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ การนี้มีคณะผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่ ของ สพม.42
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูจากโรงเรียนในสังกัด สพม.42 เข้าร่วมพิธี

 

วันที่ 15 มกราคม 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันขงจื่๊อมหาวิทยาลัย
ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมเป็นสนามสอบ ในการสอบ
วัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK&YCT) ณ ห้องประ่ชุมกฤดิยาภรณ์ โรงเรียน
ท่าตะโกพิทยาคม อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

 

วันที่ 15 มกราคม 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการสอบทดสอบทางการ
ศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงแรมบ้านสวน
รีสอร์ท จ.นครสวรรค์ โดยมีคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ ของ สพม.42 ผู้บริหารสถาน
ศึกษาและครูจากโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุม

 

วันที่ 9 มกราคม 2558
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพม.42 จำนวน 5 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียน
พระบางวิทยา, บรรพตพิสัยพิทยาคม, รัฐราษฎร์อนุสรณ์, หนองกรดพิทยาคม, และ
บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและครูทั้ง 5 โรงเรียนให้การต้อนรับ

 

วันที่ 12 มกราคม 2558 .
นายวินัย โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด.42 ได้เข้าร่วมประชุม
ทางวีดีโอคอนเฟอเร้นท์ทางไกล กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42 เรื่อง ประกาศนโยบาย "ปี 2558 ปีแห่งการปลอด
นักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้" โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม
นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานการประชุม

 

วันที่ 7 มกราคม 2558 .
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
และนายสัญชัย พวงมาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก สพม.42 ได้เดินทางไปมอบกระเช้าของขวัญและกล่าว
อวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ให้แก่ข้าราชการระดับสูง ณ กระทรวงศึกษาธิการ
ได้แก่ นายวัชรินทร์ จำปี รองปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ , นายกมล รอดคล้าย เลขา
ธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, รองเลขาธิการ กพฐ.สามท่านได้แก่
นางรัตนา ศรีเหรัญ,นายรังสรรค์ มณีเล็ก,นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ,นายสมเกียรติ บุญรอด
ผู้ช่วยเลขา กพฐ. และนายสมยศ ศิริบรรณ ผอ.สำนักระบบบริหารงานบุคคลฯ

 

วันที่ 6 มกราคม 2558 .
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
และเจ้าหน้าที่จาก สพม.42ได้เดินทางไปมอบกระเช้าของขวัญและกล่าวอวยพร
เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ให้แก ่นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
และรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสามท่่านได้แก่ นายเบญจพล เปรมปรีดา, นายสุรศักดิ์
เจริญศิริโชค และ นายพินิจ เธียรธวัช ... ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

 

วันที่ 28 ธันวาคม 2557 .
นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น่ที่่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 ได้เดินทางไปเป็นประธานใน พิธีปิดการแข่งขันกีฬากลุ่ม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ณ สนามโรงเรียนกาญนาภิเษกวิทยาลัย จ.อุทัยธานี
และได้ส่งมอบธงกีฬาให้แก่โรงเรียนกาญจนาภิเษก จ.กาฬสินธ์ ที่จะเป็นเป็นเจ้าภาพ
ในการจัดการแข่งขันครั้งต่อไป

 

วันที่ 22 ธันวาคม 2557 13.30 น.
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพม.42 จำนวน 3 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียน
ตาคลีประชาสรรค์ โรงเรียนพยุพะพิทยาคม และโรงเรียนเขาทองพิทยาคม การนี้
ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูทั้ง 3 โรงเรียนให้การต้อนรับ

 

วันที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น.
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมวางแผนการประเมินและพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
ประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2557 ณ ศูนย์ประสานงานฯ ห้องประชุม สพป.สิงห์บุรี

 

วันที่ 20 ธันวาคม 2557
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ
ณ สนามสอบ โรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ และโรงเรียนอุทัย-
วิทยาคม โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะุกรรมการคุมสอบแต่ละสนามให้การต้อนรับ

 

วันที่ 17 ธันวาคม 2557
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
และคณะเจ้าหน้าที่ สพม.42 ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและ
กลุ่มประเทศ GMS จ.แพร่ โดยมี พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี มี นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน และ นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่า
ราชการจังหวัดแพร่ กล่าวต้อนรับ การนี้ มี ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา จาก 17 จังหวัด
ภาคเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติร่วมเปิดงาน

 

วันที่ 13 ธันวาคม 2557
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้นำผ้าห่มกันหนาว เสื้อผ้า อาหารแห้ง เงิน สิ่งของเครื่องใช้ ที่ได้รับริจาคมา
ร่วมเดินทางในโครงการ รินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว ของ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ. ) ไปบริจาคมอบให้แก่โรงเรียน
บ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

วันที่ 12 ธันวาคม 2557
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ฯ และผู้บริหารสถาน
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42 การนี้ มีรองผู้อำนวย
การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ,ผู้อำนวยการกลุ่มฯ,ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพรียง

 

วันที่ 9 ธันวาคม 2557
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน หนองฉางเกมส์
ณ โรงเรียน หนองฉางวิทยา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2557
การนี้มีคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธืเปิด และร่วมกิจกรรม

 

วันที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น.
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเชตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
และคณะเจ้าหน้าที่ สพม.42 ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
ตน เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมี นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ พุทธอุทยาน
จังหวัดนครสวรรค์

 

วันที่ 1 ธันวาคม 2557
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพม.42ได้เดินทางเข้าร่วมโครงการประชุม
สัมมนาวิชาการประจำปีงบประมาณ 2558 เรื่องการจัดทำแผนกลยุทธการพัฒนา
สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสู่นิติบุคคลที่สมบูรณ์
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 4 ธ.ค. 2557 ณ เมาเทนพาร์ค สวิตเซอรืแลนด์รีสอร์ท
อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ...... ( ปิยณัฐ จันทร์เกิด ภาพ : ข่าว )

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ของ สพม.42 ได้เดินทางเข้าร่วมเข้าเฝ้า
รับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อ.เมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์( ปิยณัฐ จันทร์เกิด ภาพ:ข่าว )

 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 น.
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เดินทางเข้าร่วมชมงานมหกรรมดนตรีมัธยมศึกษา เฉลิมพระเกียรติิพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ( โดยอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ )ณ หอประชุมกองทัพเรือกทม.
การนี้มีพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน
ในพิธีเปิดและมีนายกมล รอดคล้ายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ ...... ( ปิยณัฐ จันทร์เกิด ภาพ : ข่าว )

 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น.
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้
ร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เรื่องการ พิจารณา
ย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.42

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น.
นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เดินทางรับตำแหน่งใหม่ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

การนี้มีคณะผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสพม.38
ร่วมเดินทางมาส่ง โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา
ของสพม.42 จัดพิธีการต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42

 
ต้องการชมภาพกิจกรรม สพม42 ย้อนหลัง (ให้คลิ๊กเลือกเดือนที่ต้องการ)
..ธันวาคม 2553 / ..มกราคม 2554 ./ กุมภาพันธ์ 2554 / .มีนาคม 2554 /
เมษายน 2554 /
พฤษภาคม 2554 / มิถุนายน 2554 / กรกฎาคม 2554 /
สิงหาคม2554 /.
กันยายน2554 / ตุลาคม2554 / พฤศจิกายน2554 /
ธันวาคม2554 - กุมภาพันธ์2555 / มีนาคม2555 - กรกฎาคม2555
สิงหาคม2555 - กันยายน 2555 / ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2556 /
มกราคม- เมษายน 2556
/ พฤษภาคม 2556 / มิถุนายน-ตุลาคม 2556 /
พฤศจิกายน 2556-ธันวาคม2556 / มกราคม2557- มิถุนายน 2557 /
กรกฏาคม2557-พฤศจิกายน 2557 / ตุลาคม2557-ธันวาคม2557 /
มกราคม2558 - มิถุนายน2558 /