วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.30 น.
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
พร้อมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคณะเจ้าหน้าที่จาก สพม.42
ได้เดินทางไปบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมมายุ 82 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม
2557 นี้ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการ
แสดงความ จงรักภักดี โดยได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที๋๊
ของ สปข.4 ในการดำเนินการบันทึกเทปเป็นอย่างดี ซึ่งเทปถวายพระพรดังกล่าว
จะทำการออกอากาศ เผยแพร่ทางรายการโทรทัศน์ ช่อง 11 ต่อไป

 

วันที่ 29 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น.
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุมเพชรสยาม โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท
จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายวินัย โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
มัธยมศึกษาเขต 42 กล่าวรายงานการนี้ มีผู้บริหารโรงเรียน ครู ตัวแทนจากทุก
โรงเรียนในสังกัด เข้ารับการอบรม

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2557
นายวินัย โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป การแข่งขัน
ภายใต้การเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน และทักษะในศตวรรษที่ 21
สำหรับสถานศึกษาครั้งที่ 2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที
สพม.42 จ.นครสวรรค์ การนี้มีครูที่เป็นคณะกรรมการ-นักเรียนตัวแทนจากโรงเรียน
ในสังกัดเข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

 

วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น.
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในการเปิดการประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน"เครือข่ายสภานคร"
ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ภายใต้แนวคิด "เปิดโลกสภานักเรียน
สร้างเยาวชนรุ่นใหม่ สู่ประเทศไทยใสสะอาด โดยมีครู นักเรียน สภานักเรียนจาก
โรงเรียนในจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยนคร 7 จังหวัด 17 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม

 

วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น.
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในการเปิดการประชุม ระดมความคิดเห็น การรับนักเรียน ปี 2558
ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จ.นครสวรรค์ โดยมีคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา และ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุม

 

วันที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น.
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลอัตรากำลังและการ
จัดทำแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา ปี 2557 ณ ศูนย์อบรม Bonus Poster
สังฆะมณฑลนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โดยมีครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านข้อมูลบุคลากร
จากโรงเรียนในสังกัดในจังหวัดอุทัยธานีเข้าร่วมประชุม ( เป็นรุ่นที่สอง )

 

วันที่ 17 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น.
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลอัตรากำลังและการ
จัดทำแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา ปี 2557 ณ ศูนย์อบรม Bonus Poster
สังฆะมณฑลนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โดยมีครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านข้อมูลบุคลากร
จากโรงเรียนในสังกัดในจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุม ( เป็นรุ่นที่หนึ่ง )
กิจกรรมนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17 - 20 มิถุนายน 2557

 

วันที่ 9 มิถุนายน 2557
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการค่ายภาษาอังกฤษ.ในโครงการ
" Conversation Class " โรงเรียนในโครงการ EP / MEP ศูนย์ภาคเหนือ
ณ โรงเรียนตรีนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ การนี้มีผู้บริหารโรงเรียน ครูเขตภาคเหนือ
เข้าร่วมพิธีเปิด กิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นระยะที่1 ระหว่างวันที่ 9 - 13 มิถุนายน 2557

 

วันที่ 8 มิถุนายน 2557
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้ให้การต้อนรับนายวัชรินทร์ จำปี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้
เดินทางมา ตรวจเยี่ยมสนามสอบ หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 ณ สนามสอบ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม จ.นครสวรรค์ โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ
จัดการสอบของ สพม.42 ร่วมให้การต้อนรับ

 

วันที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา09.30น.
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้ร่วมให้เกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินการประกวดในโครงการ ชมรม
To be number one ณ โรงเรียนหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
ซึ่งการนี้มีนายอำเภอหนองบัว หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอหนองบัว ผู้บริหาร
โรงเรียนในสังกัด สพม.42 ได้ให้เกียรติมาร่วมต้อนรับ

 

วันที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา09.00น.
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
นายวินัย โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้ร่วมให้เกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินการประกวดในโครงการ ชมรม
To be number one ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
ซึ่งการนี้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี,หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด
อุทัยธานี ได้ให้เกียรติมาร่วมต้อนรับ

 

วันที่ 1 มิถุนายน 2557
นายวินัย โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานพิธี และมอบเกียรติบัตร ในการเปิดค่ายภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น
สำหรับครููผู้ภาษาอังกฤษ ระดับ ม.1 - ม.6 ในโครงการ English Camp for Thai
teach of English " Easy Easy English "ประจำปี 2014ที่ศูนย์ภาษาอังกฤษ
Eric โรงเรียนตรีนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ การนี้มีผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ เข้าร่วมพิธีปิดโดยพร้อมเพรียง

 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา09.00น.
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานปิดการประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้คู่มือการติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ณ ห้องประชุม โรงแรมเบเวอรี่ฮิลล์ปาร์ค
จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายวินัย โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
มัธยมศึกษาเขต 42 กล่าวรายงาน การนี้ มีคณะผู้บริหารโรงเรียน ครูจากโรงเรียน
ในสังกัด เข้าร่วมประชุม

 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 น.
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธาน เปิดการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ประจำปี 2557
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พุทธอุทยาน จังหวัดนครสวรรค์
โดยมีนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา เป็นวิทยากร การนี้ มีผู้บริหารโรงเรียน และครู
ร่วมเป็นเกียรติ และมีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด 600 คน เข้ารับการอบรม

 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เดินทางไปร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 โดยมี ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้ช่วยเลขา
ธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน การนี้ นายรุ่ง สุพรหม
รองผู้อำนวยการ สพป.นว.เขต 2 รักษาการผู้อำนวยการ สพป.นว.เขต2 ได้นำคณะ
ผู้บริหารมัธยมศึกษา และประถมศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ในพิธีสงฆ์ พิธีเปิดป้าย
อาคารสำนักงานใหม่ ต่อมา ดร.สมเกียรติ บุญรอด พบปะผู้บริหารและมอบนโยบาย
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานด้านการศึกษา

 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และติดตามความก้าวหน้า
ในการพัฒนาเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายวินัย โพธิ์ศรี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42 กล่าวรายงาน การนี้
มีผู้บริหารโรงเรียน ครูดีประจำตำบลจากทุกโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมอบรม

 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารฯ และ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.42
ณ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ การนี้มีคณะผู้บริหาร
และคณะเจ้าหน้าที่ และ ผู้บริหารการสถานศึกษาในสังกัด สพม.42 เข้าร่วมประชุม

 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2557
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในการเปิดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในชื่อว่า
English Camp for Thai teach of English " Easy Easy English "ประจำปี
ี ค.ศ. 2014 ที่ศูนย์ภาษาอังกฤษ Eric โรงเรียนตรีนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
การนี้มีผู้บริหารโรงเรียน ครูไทยผู้สอนภาษาอังกฤษ เข้าร่วมพิธีเปิด กิจกรรมนี้
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2557

 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ มัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในการเปิดค่ายภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น สำหรับครูภาษาอังกฤษ
English Teacher Camp ประจำปี ค.ศ. 2014 ที่ศูนย์ภาษาอังกฤษ Eric
โรงเรียนหนองฉางวิทยา อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี การนี้มีผู้บริหารโรงเรียน
ครูเข้าร่วมพิธีเปิด กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 25 พฤษภาคม 2557

 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2557
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในการเปิดค่ายภาษาอังกฤษ English Camp for Secondary
Students ประจำปี ค.ศ. 2014 ที่ศูนย์ภาษาอังกฤษ Eric โรงเรียนหนองฉางวิทยา
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี การนี้มีผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิด
กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 23 พฤษภาคม 2557

 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2557
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในการเปิดค่ายภาษาอังกฤษ English Camp for Student :
:Step to the World Wide ประจำปี ค.ศ. 2014 ที่ศูนย์ภาษาอังกฤษ Eric
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ การนี้มีผู้บริหารโรงเรียน
ครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิด กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2557
ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2557

 

วันที่ 28 เมษายน 2557
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในการเปิดค่ายภาษาอังกฤษ English Summer Camp2014
ประจำปี ค.ศ. 2014 ที่ศูนย์ภาษาอังกฤษ Eric โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี การนี้มีผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิด
กิจกรรมนี้จัดขึ้น 13 วัน ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2557

 

วันที่ 21 เมษายน 2557
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในการเปิดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม " Talk English is Fun "
ประจำปี ค.ศ. 2014 ที่ศูนย์ภาษาอังกฤษ Eric โรงเรียนตรีนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
การนี้มีผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิด กิจกรรมนี้จัดขึ้น 19 วัน
ระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2557

 

วันที่ 11 เมษายน 2557
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้ให้การต้อนรับว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญฯ
อดีต ผอ.สพม.42 และ รองฯกัญญารัตน์ จันทรมณี อดีตรอง ผอ.สพม.42 ที่ได้
เดินทางมาร่วมเป็นผู้ใหญ่ในพิธีรดน้ำดำหัวขอพร ตามประเพณีสงกรานต์ ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ของ สพม.42 เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

 

วันที่ 4 เมษายน 2557
นางเพ็ญจรัส สิงห์ทอง ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตาคลี
ีประชาสรรค์ ได้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (การศึกษาขั้นพื้นฐาน) ของโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
ประจำปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ อ.ตาคลี
จ.นครสวรรค์ การนี้มีผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

 

วันที่ 2 เมษายน 2557
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
และคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพฯจาก สพม.42 ได้เดินทางไปตรวจราชการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ที่โรงเรียนนครสวรรค์ และที่ โรงเรียนตรีนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ผู้รับการประเมินได้แก่ ดร.วินัย ทองมั่น และ นางสาวจุไรรัตน์ มณีรัตน์

 

วันที่ 24 มีนาคม 2557
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น
เสือโคร่งศึกษา เพื่ออนุรักษ์ผืนป่ามรดกโลกห้วยขาแข้ง ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
และ สัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ และต่อมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 พร้อมด้วยคณะกรรมการการประเมินประสิทธิภาพฯ
จาก สพม.42 ได้เดินทางไปประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการ
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนอุทัยวิทยาคม และผู้บริหารสถานศึกษา
ของโรงเรียนหนองฉางวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

 

วันที่ 21 มีนาคม 2557
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
และคณะกรรมการการประเมินประสิทธิภาพฯจาก สพม.42 ได้เดินทางไปประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ที่โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ และต่อมาช่วงบ่ายคณะกรรมการ
ประเมินได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

 

วันที่ 18 มีนาคม 2557
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์สามัญศึกษาจังหวัดอุทัยธานี
ประจำปีการศึกษา 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนองฉางวิทยาคม
การนี้มีคณะผู้บริหาร ครู จากโรงเรียนต่างๆในสังกัด สพม.42 จังหวัดอุทัยธานี
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

 

วันที่ 17 มีนาคม 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคล
เพื่อสอบแข่งขันบรรจุรับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 / 2557 ณห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42
เปิดรับ 10 สาขาวิชาเอก ซึ่งจะรับสมัครจนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2557
การนี้มีผู้สนใจเดินทางมาสมัครสอบเป็นจำนวนพอสมควร
...........( คลิ๊ก ดูสถิติจำนวนผู้สมัครายวัน ).........

 

วันที่ 7 มีนาคม 2557
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.42 ณ ห้องประชุม
849 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี อำเภอหนองขาหย่าง
จังหวัดอุทัยธานี การนี้มีคณะผู้บริหารจาก สพม.42 และผู้บริหารสถานศึกษาจาก
โรงเรียนในสังกัด สพม.42 เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
( อนุเคราะห์ภาพ จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี )

 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการ" มดแดงวิชาการ " ณ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี การนี้มี คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน
ชุุมชน เข้าร่วมกิจกรรม

 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้ให้การต้อนรับ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ค.ศ.ในโอกาสที่ได้เดินทางมา
กำกับ ติดตามการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาใน ก.ค.ศ. ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ซึ่งการ
ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการใน ก.ค.ศ. ดังกล่าวในครั้งนี้ ดำเนินไปด้วยดี

 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ(Open House) ณ โรงเรียน
พยุหะพิทยาคม อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ การนี้มี คณะผู้บริหารโรงเรียน
ครู นักเรียน ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการ"เปิดบ้านการศึกษา ชมพู-ขาว" ณ โรงเรียน
ห้วยคตพิทยาคม อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี การนี้มี คณะผู้บริหารโรงเรียน
ครู นักเรียน ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม

 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เดินทางร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ สุดยอดเด็กไทย
คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ณ impact challenger เมืองทองธานี โดยมี
นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน
การนี้ได้มีนักเรียนที่เคยชนะการแข่งขันในระดับภาคต่างๆทั่วประเทศในปีนี้เข้าร่วม
แข่งขันกันอย่างล้นหลาม ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมชมงานกันมากมายได้แก่ ผู้บริหารเขต ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไป

 

วันที่ 11กุมภาพันธ์ 2557
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการการเรียนรู้"สุดยอดเด็กไทย คิดไกลคิดเยี่ยม
เปี่ยมคุณธรรม" ณ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี การนี้มี
คณะผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม

 

วันที่ 29 มกราคม 2557
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในงานสัมมนา thinkink skill in the context of teaching english
โดยความร่วมมือของ สพม.42 และสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช ณ ห้องประชุม
โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ จ.นครสวรรค์ การนี้มีครูสอนภาษาอังกฤษในสังกัด สพม.42
ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา

 

วันที่ 29 มกราคม 2557
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการดำเนินการทดสอบการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ระดับศูนย์สอบ ปีการศึกษา 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ. นครสวรรค์
การนี้มีคณะศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ในสังกัด สพม.42
ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

 

วันที่ 23 มกราคม 2557
นายวินัย โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการดำเนินการทดสอบการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ระดับศูนย์สอบ ปีการศึกษา 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ. นครสวรรค์
การนี้มีคณะศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ในสังกัด สพม.42
ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

 

วันที่ 16 มกราคม 2557
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
เป็นประธานเปิดงานวันครู เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน
ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ การนี้มีผู้บริหารสถานศึกษา
ครู จากโรงเรียนต่างๆในสังกัด สพม.42เข้าร่วมกิจกรรม อย่างพร้อมเพรียง
(คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพทั้งหมด / เปิดดาวน์โหลด, Save as ภาพขนาด800pixel)

 

วันที่ 14 มกราคม 2557
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานเปิดงาน นิทรรศการวัยใส ใส่ใจการเรียนรู้ นำสู่ประสบการณ์
สืบสานวัฒนธรรม ณ โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขากะลา, สถานีตำรวจนิคม
เขาบ่อแก้ว, และชุมชนใกล้เคียง การนี้มีผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน จาก
โรงเรียนในตำบลเขากะลาเข้าร่วมกิจกรรม

 

วันที่ 7 มกราคม 2557
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้จัดการอบรมสัมมนาให้แก่ ข้าราชการ - ลูกจ้าง สพม.42 ทุกคน
ตามโครงการแผนพัฒนาตนเอง ID-Plan ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42

 

วันที่ 7 มกราคม 2557
ดร.สมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ข้าราชการ ลูกจ้างและงานสวัสดีปีใหม่ 2557
คาวบอยไนท์ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42

 

วันที่ 18-19 ธันวาคม 2556
นายสัญชัย พวงมาลี และนายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จาก สพม.42
ได้เดินทางไปเข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 63
ณ สนามกีฬาสถาบันพละศึกษาเพชรบูรณ์ , ตรวจเยี่ยมชมเต้นท์การจัดนิทรรศการ และชมการแข่งขันของนักเรียนตามจุดแข่งขัน ณ โรงเรียนต่างๆใน จ.เพชรบูรณ์

 
ต้องการชมภาพกิจกรรม สพม42 ย้อนหลัง (ให้คลิ๊กเลือกเดือนที่ต้องการ)
..ธันวาคม 2553 / ..มกราคม 2554 ./ กุมภาพันธ์ 2554 / .มีนาคม 2554 /
เมษายน 2554 /
พฤษภาคม 2554 / มิถุนายน 2554 / กรกฎาคม 2554 /
สิงหาคม2554 /.
กันยายน2554 / ตุลาคม2554 / พฤศจิกายน2554 /
ธันวาคม2554 - กุมภาพันธ์2555 / มีนาคม2555 - กรกฎาคม2555
สิงหาคม2555 - กันยายน 2555 / ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2556 /
มกราคม- เมษายน 2556
/ พฤษภาคม 2556 / มิถุนายน-ตุลาคม 2556 /
พฤศจิกายน 2556-ธันวาคม2557 /