ยเหล  

ผอ.สพม.42 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O - NET
วันที่29กุมภาพันธ์2555ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ได้
เดินทางออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O -NET) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ได้แก่โรงเรียนนครสวรรค์่
,โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิระประวัติ) ซึ่งได้ดำเินินการจัดสอบทุกโรงเรียนพร้อมกันทั่วประเทศ

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 ให้การต้อนรับ อดีต อธิบดีกรมสามัญศึกษา
วันที่28กุมภาพันธ์2555ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
และรองฯกัญญรัตน์ จันทรมณี รองผอ.สพม.42 ได้ให้การต้อนรับ นายบรรจง พงศ์ศาสตร์ อดีตอธิบดีกรม
สามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 ซึ่งการนี้ได้มีการหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา ภายใต้บรรยากาศ
การต้อนรับที่อบอุ่น และ เป็นกันเอง

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 ให้การต้อนรับ Miss Julia จาก PC USA
วันที่27กุมภาพันธ์2555ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
และศน.ทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ศึกษานิเทศก์ ของ สพม.42 ได้ให้การต้อนรับการเข้าพบและรายงานตัวของ
Miss Julia Sehulkers . Peace Corp Trainee ผู้ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยสันติภาพ สหรัฐอเมริกา
( Peace Corp Of The United State / Thailand ) ให้มาปฏิบัติหน้าที่ ที่ี่โรงเรียน ช่องแคพิทยาคม
และโรงเรียนบ้านโคกกร่าง อำเภอตาคลี โดยมี คณะครู จากโรงเรียนช่องแคพิทยาคม ร่วมเดินทางเข้าพบ

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 มอบอุปกรณ์การเรียน ของ Save The Children ให้แก่โรงเรียน
วันที่27กุมภาพันธ์2555ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ได้เป็นประธานในการมอบ ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับหรับครูและนักเรียน ที่ได้รับการสนับสนุน
จาก องค์การช่วยเหลือเด็ก ( Save The Children )
จำนวน 300 ชุด ให้แก่โรงเรียนในสังกัด ที่ประสบ
อุุทกภัยขั้นวิกฤต จำนวน 10 โรงเรียน ณ ห้องประชุม ราชสิทธิเวที สพม.42

     
   
ยเหล  

สพม.42 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
วันที่19-21ก.พ. 2555 ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ได้เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2555 - 2558 ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนสิริกิติ์ อำเภอท่าปลา
จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี รองผู้อำนวยการเขตฯ ,ผู้อำนวยการกลุ่มต่างๆ, ศึกษานิเทศก์, เจ้าหน้าที่ต่างๆ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ,หัวหน้ากลุ่มเครือข่าย ในสังกัด ของสพม. 42 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้
อย่างพร้อมเพรียง ในการนี้ได้มีการระดมความคิด ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ต่างๆ
จากผู้เข้าประชุม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 เป็นคณะกรรมการประเมิน OBEC AWARD ที่เมืองทองธานี
วันที่24-27ม.ค.2555ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ณ ห้องจูปิเตอร์ 4
อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี นนทบุรี ซึ่ง สพฐ. ได้จัดทำโครงการประกวดรางวัลหน่ วยงาน
และผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

โดยมีผลการประกวดรางวัล OBEC AWARDS ของบุคลากรในสังกัด สพม.42 ดังนี้
ผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านวิชาการ
นายวินัย ทองแย้ม ผอ.รร.หนองบัว ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่ และรางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม
ด้านบริหารจัดการ
นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผอ.รร.พระบางวิทยา ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ด้านนวัตกรรม
นายบัญญัติ คุ้มภัย ผอ.รร.ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
รองผุ้อำนวยการสถานศึกษา
นายธีรพงษ์ อ่อนฤทธิ์ รอง ผอ.รร.นครสวรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่ ,รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม
ครูผุ้สอน
นางอมรมาศ พูลเปี่ยม ครูโรงเรียนนครสวรรค์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง

     
   
ยเหล  

วันตรุษจีน ที่ สพม.42
วันที่23 มกราคม 2555ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของ สพม.42 ได้พร้อมใจสวมเสื้อสีแดง และ ร่วมกันกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต่างๆ
ที่ตั้งอยู่ในบริเวณสำนักงาน ฯ ในช่วงเช้า เพื่อความเป็นศิริมงคล
.และต่อมาได้ให้การต้อนรับคณะเสือไหหลำ
จากศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์และเจ้าแม่ทับทิม ที่ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรท่านผู้อำนวยการเขต ฯ
เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ซึ่งบรรยากาศตลอดวันเต็มไปด้วย ความเป็นศิริมงคล

     
   
ยเหล  

สพม.42 จัดกิจกรรม วันครู
วันที่16 มกราคม 2555ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครู ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์
โดยมีประธาน อกคศ., ข้าราชการครู
อาวุโส, รองผู้อำนวยการเขตฯ , ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูจากโรงเรียนในสังกัด ของสพม. 42
เข้าร่วมพิธี อย่างพร้อมเพรียง การนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ ข้าราชครูดีเด่นในด้านต่างๆ
จำนวนหลายรายการ

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 อวยพรปีใหม่และต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่
วันที่11 มกราคม 2555ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
พร้อมด้วย รองฯตรีพัฒน์ เงินบำรุง รองผอ.สพม.42 และนายสมชาย ตาฬุมาศสวัสดิ์ ผอ.โรงเรียนนวมินทร์
ทราชูทิศมัชฌิม ได้เดินทางไปเข้าพบ นายอำนวย ตั้งเจริญชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อ
มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ และร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ได้ย้ายจากจังหวัดสิงห์บุรีมารับตำแหน่ง
ใหม่ ที่จังหวัดนครสวรรค์

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 ร่วมพิธีเปิด "สพฐ.เกมส์2554" ที่ สุพรรณบุรี
วันที่ 5 มกราคม 2555ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ได้เดินทางไปร่วมในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพฐ.เกมส์" ณ สนามกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายชินภัทร ภูมิรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติ
เป็นประธานในพิธีเปิด การนี้ผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ, ผู้อำนวยการ
โรงเเรียน, ครู นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ รวมถึงสื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธีเปิด ในงานนี้ได้มีการจัดกิจกรรม
การแสดง ต่างๆของนักเรียน รวมถึงการขบวนพาเหรดอย่างสวยงามอลังการ

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 ..... สวัสดีปีใหม่ 2555
ศุภฤกษ์เบิกดิถึขึึันปีใหม่... คิดสิ่งใดได้สมหวังดังใจหมาย..
ให้ชีวิตเปี่นมสุขทุกข์มลาย... ให้สุขกาย สุขใจชื่น ระรื่นนาน..
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย.. ทวยเทพไท้ที่สถิตย์ทุกสถาน..
จงปกป้องคุ้มครองดลบันดาล.. สุขสราญเกษมศานต์ทุกวารวัน......
... จาก .. ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42

     
   
ยเหล  

สพม.42 จัดกิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
วันที่ 29ธันวาคม 2554ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ได้เป็นประธานในการเปิดงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ของ สพม.42
ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที
โดยมี รองผู้อำนวยการเขตฯ , ผู้อำนวยการกลุ่มต่างๆ ,คณะข้าราชการเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสพม. 42
เข้าร่วมกิจกรรม การนี้ท่านผู้อำนวยการเขตฯ และรองผู้อำนวยการเขตฯทุกท่าน ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ และ
จับฉลาก เพื่อมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่่ ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 ร่วมแถลงข่าว การจัดงานมหกรรมกีฬาวิชาการผลงานนักเรียน
วันที่19 ธันวาคม 2554ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ได้ร่วมงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเรื่องการจัดงานมหกรรมกีฬาวิชาการผลงานนักเรียนจังหวัดนครสวรรค์
ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธาน และมี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถม
ศึกษา เขต 1 และ นายกสมาคมสถานศึกษาเอกชน ร่วมแถลงข่าว การนี้สื่อมวลชนแขนงต่างๆ มีผู้บริหาร
โรงเเรียน
และ ครู จากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมงานแถลงข่าว

     
     
 

 

สพม.42 จัดอบรม ครูผู้สอนไม่ตรงวุฒิ
วันที่17 ธันวาคม 2554 รองฯ ตรีพัฒน์ เงินบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการในงานอบรมครูไม่ตรงวุฒิของ สพม.42 สำหรับครูในสังกัดที่สอนไม่ตรงกับวุฒิวิชาเอกที่จบการศึกษา ณ ห้องประชุมโรง
แรมเบเวอรี่ฮิลล์ปาร์ค จ.นครสวรรค์ โดยมี ศน.ดร.เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ เป็นวิทยากรดำเนินการอบรม การนี้มีครูที่สอนไม่ตรงวุฒิ
จาก โรงเรียนต่างๆ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 เข้ารับการอบรม

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 ร่วมในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ จ.พิจิตร
วันที่ 13 ธันวาคม 2554ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศ และผู้อำนวยการกลุ่ม ของ สพม.42 ได้เดินทางเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 61 สุดยอดเด็กไทยก้าวล้ำสู่ผู้นำอาเซียน ณ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
โดยมี นายวรวัจน์ เอื้อภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิด
และมีนายชินภัทร ภูมิรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติ กล่าวรายงานฯ
การนี้ มีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต่างๆ ในเขตภาคเหนือ ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน
จากโรงเรียนต่างๆ ในเขตภาคเหนือ เข้าร่วมงานพร้อมทั้งนำผลงานต่างๆมาร่วมจัดแสดง อย่างมากมาย

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 ประชุมผู้บริหารประจำเดือน
วันที่ 9 ธันวาคม 2554ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ได้เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดประจำเดือนธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุม
โรงเรียนห้วยคตวิทยาคม อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา
เขต42,ผู้อำนวยการกลุ่มต่างๆของ สพม.42 ผู้บริหารโรงเเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 เปิดโครง การร่วมสร้างห้องเรียนคุณภาพ กับโทรทัศน์ครู
วันที่ 6 ธันวาคม 2554ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การสร้างห้องเรียนคุณภาพ กับโทรทัศน์ครูภาคเหนือตอนล่าง ณ โรงแรม
เบเวอรี่ฮิลล์ปาร์ค นครสวรรค์ ซึ่งจัดโดย ศูนย์เครือข่ายโทรทัศน์ครูภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกับ สพม.42
โดยมี นายสัญชัย พวงมาลี รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42 เป็นผู้กล่าวรายงาน
การนี้มีผู้บริหารโรงเเรียน และครู จากโรงเรียนต่างๆ ในสังกัด เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง

     
   
ยเหล  

สพม.42 ร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันที่ 5 ธันวาคม 2554นางสาวจิราภรณ์ แสงหลงผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต42 พร้อมคณะข้าราชการและลูกจ้าง เป็นตัวแทนหน่วยงาน สพม.42  เข้าร่วมกิจกรรม
ทำความสะอาดถนน ทางเท้า สถานที่ราชการ ร่วมกับหน่วยงาน  องค์กรต่าง ๆ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในวโรกาส พระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ของ จังหวัดนครสวรรค์ ตามโครงการ  5 ธันวาคม รวมพลังคนไทย รวมหัวใจถวายพร

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันที่ 5 ธันวาคม 2554ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
รองฯกัญญรัตน์ จันทรมณี, รองฯสัญชัย พวงมาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
พร้อมด้วยข้าราชการจาก สพม.42 ได้ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในวโรกาส
พระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี
นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประกอบพิธี การนี้มีข้าราชการ
จากส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

     
   
ยเหล  

สพม.42 จัดพิธี ถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 2 ธันวาคม 2554 รองฯกัญญรัตน์ จันทรมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
ได้เป็นประธานในการประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดินเนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ . 5 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที
สพม.42 โดยมีคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ ลูกจ้าง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

     
   
ยเหล  

รองฯผอ.สพม.42 ร่วมงาน ศธ.นครสวรรค์ร่วมใจ ฟื้นฟูหลังน้ำลด
วันที่ 1 ธันวาคม 2554 รองฯกัญญรัตน์ จันทรมณี และรองฯตรีพัฒน์ เงินบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42 ได้เดินทางไปร่วมในงาน ศึกษาธิการนครสวรรค์ร่วมใจ ฟื้นฟูผู้ประสบภัย
หลังน้ำลด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ โดยมีนายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
เป็นประธานในพิธีเปิด การนี้ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการทางการศึกษาของจังหวัดนครสวรรค์
นำกิจกรรมต่างๆ เข้าร่วมงาน

     
   
ยเหล  

สพม.42 จัดโครงการ ส่งเสริมความเข้มแข็งในองค์คณะบุคคล
28 พฤศจิกายน2554 ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต42
เป็นประธานในการประชุม ตามโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งในองค์คณะบุคคล ณ ภูแก้วรีสอร์ท อ.เขาค้อ
จ.เพชรบูรณ์ โดยมึคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา คณะอนุกรรมการข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา
และ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา เข้าร่วมโครงการ

     
 

ดก