วันที่ 11 สิงหาคม 2563
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม
ราชสิทธิเวที การนี้มีครูผู้แทนจากสถานศึกษาในสังกัด สพม.42 เข้าร่วมประชุม

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2563
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานการประชุมการดำเนินการโครงการส่งเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่ 1 / 2563 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที

 

วันที่ 6 สิงหาคม 2563
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต42 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.42่ เข้าร่วมประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ เรื่อง”การจัดการมัธยมศึกษากับการเปลี่ยนเเปลงของโลก” ระหว่างวันที่
4-7 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติสวนนงนุชพัทยาNICE อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

มอบหมายให้ ดร.อภิเชษฐ์ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยม เขต 42 เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และ
พลังของแผ่นดินและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนม
พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42
การนี้มีคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ ของสพม.42
เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้เดินทางไปร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์
ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2563
ณ ห้องบันทึกรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก..
........................... ( คลิก เปิดชมคลิปวีดีโอ ถวายพระพรชัยมงคล )...........

 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.30 น.
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานการปฐมนิเทศ ครูบรรจุใหม่ของโรงเรียนในสังกัด สพม.42 จำนวน
15 ราย ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที

 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ให้การต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่ จำนวน 6 ท่านที่เดินทางมารายงานตัว พร้อมด้วย
คณะที่มาส่ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ใน สพม. 42 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42โดยมี
ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ

 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต42 เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพ
มัธยมศึกษา (SESA) เเละระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC ณ ห้องประชุม
ราชสิทธิเวที สพม.42 การนี้มีครูผู้รับผิดชอบจากโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรม

 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายสายชล ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศ เเละ นางวิชิรตา วรธาดาสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประชุมชี้แจง และติดตาม ตลอดจนให้คำเเนะนำ
เเนวทางการจัดการเรียนการสอน ในช่วงการปิดเรียนชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร
่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รวมทั้งร่วมส่งขบวนรถออกติดตามเยี่ยมบ้านเด็ก
ที่คัดกรองแล้ว ที่มีปัญหาเรื่องความพร้อมในการเรียน ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

มอบหมายให้ ดร.อภิเชษฐ์ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยม เขต 42ร่วม ประชุมชี้แจงและติดตาม ตลอดจนให้คำเเนะนำเเนวทาง
การจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รวมทั้ง แนวทางการปฏิบัติตน เพื่อเป็นการ เฝ้าระวัง
โรคระบาด รวมทั้งการให้ข่าว เพื่อป้องกันความตะหนก แต่ต้องมีความตะหนัก
ณ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์

 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายอภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต42 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม พร้อมด้วยบุคลากร สพม.42 เข้าร่วมรับชมรายการ
พุธเช้าข่าว สพฐ.ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเร้นท์ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42

 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต42ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 11 / 2563 เพื่อทบทวน
เเละกำหนดมาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2009 (COVID 2019) ของจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะเเกกรัง
ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

 

วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2563
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต42 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ ในสังกัด สพม.42
เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1

 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
คณะศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่ม และ เจ้าหน้าที่ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 ได้
เดินทางออกตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียน
ที่ 1 / 2563 ของโรงเรียน ในสังกัด สพม.42 จังหวัดนครสวรรค ์และ
จังหวัดอุทัยธานี

 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา14.30 น.
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ของโรงเรียน
ลานสักวิทยา
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา13.00 น.
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ของโรงเรียน
แม่วงก์พิทยาคม
อ.แม่วงก์ฺ จ.นครสวรรค์

 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น.
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ร่วมต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค ์และคณะจาก กศจ.นครสวรรค์์ในโอกาสมา
ตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่1/2563 ของโรงเรียนนครสวรรค์

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2563
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต42 พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้เดินทางไปร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์
ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องบันทึกรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก..
........................... ( คลิก เปิดชมคลิปวีดีโอ ถวายพระพรชัยมงคล )...........

 

วันที่ 5 มิถุนายน 2563
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต42 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์สังกัด สพม.42 ป
ระชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อม
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 ปีการศึกษา2563 ด้วยระบบประชุมทางไกล Google Meeting
ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที

 

วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2563
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต42 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพม.42 ออกนิเทศติดตามตรวจเยี่ยมและ
รับฟังปัญหา การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานะการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา(COVID-19)
ของโรงเรียนในสังกัด สพม.42 ทุกสหวิทยาเขต

 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในการมอบอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมสถานะการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา(COVID-19) ของบุคลากรครูและสถานศึกษา ณ ห้องประชุม
ราชสิทธิเวที สพม.42 โดยนี้มี คณะศึกษานิเทศก์ ตัวแทนผู้บริหาร, ครูจากโรงเรียน
ในสังกัด สพม.42 ร่วมพิธีรับมอบ

 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต42 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ คณะผู้บริหาร คณะครูในสังกัด สพม.42 ร่วมประชุม
อบรมทางไกลการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส โคโรนา(COVID-19) ผ่านทางวีดีโอคอนเฟอเร้นท์
/ ObecTV / DLTV

วันที่ 1 เมษายน 2563 - นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร
รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42 ร.ก. แทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
- ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต42 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สพม.42
ร่วมรับชม" พุธเช้าข่าว สพฐ."
ผ่านวีดีโอคอนเฟอเร้นท์.( click )
วันที่ 31 มีนาคม 2563 นายอภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ร่วมกิจกรรมในการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเป็นวันคล้ายวัน
พระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
.( click )
วันที่ 27 มีนาคม 2563 - นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร
รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42 ร.ก.แทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
- ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต42 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกัน
ทำความสะอาดสำนักงาน เพื่อป้องโรค COVID-19 ...
( click )
วันที่ 24 มีนาคม 2563 ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42
พร้อมด้วยนางนัยนา จันทา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
สพม.42 ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
การพัฒนาการศึกษา ของ จังหวัดอุทัยธานี ..( click )
วันที่ 16-17 มีนาคม 2563 ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ได้รับเกียรติให้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการ ประกวดรางวัล
หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัล OBEC AWARDS
ในระดับภาคเหนือ ณ โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย
.( click )
วันที่ 3 มีนาคม 2563 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร
รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42 ร.ก.แทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ให้การต้อนรับ ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ ในโอกาสเดินทางมา
รับตำแหน่ง รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42

.( click )
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร
รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42 ร.ก.แทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นผู้แทนรับมอบสนามหญ้าเทียมโครงการ 100 สนามฟุตบอล
สร้างพลังเยาวชนไทย จาก King Power
.. .( click )
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร
รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42 ร.ก.แทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ร่วมพิธีรับมอบห้องสมุดอาเซียน รร.อุทัยวิทยาคม
จากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
...( click )
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร
รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42 ร.ก.แทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Brush up your Language Teaching through Active Learning ให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนมัธยมในสังกัด
.( click )
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร
รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42 ร.ก.แทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
.( click )
วันที่ 16 มกราคม 2563 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร
รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42 ร.ก.แทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ในสังกัด ร่วมกิจกรรม
วันครู ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม นครสวรรค์
.(...... คลิก ดาวน์โหลดรูป งานวันครู .... )
วันที่ 21 ธันวาคม 2562 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร
รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42 ร.ก.แทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เดินทางไปร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ฯ
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร
รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42 ร.ก.แทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
และคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม 5 ส. บำเพ็ญประโยชน์
เนื่องใน วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันพ่อแห่งชาติ
.( click )
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร
รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42 ร.ก.แทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติและรับรางวัล IQA Award
... .( click )
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร
รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 42 ร.ก.แทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี
ี"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"ประจำปี 2562 ...( click )
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร
รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42 ร.ก.แทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ร่วมสภากาแฟ จ.นครสวรรค์ ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน นว.
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร
รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42 ร.ก.แทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธาน ในการประชุมผู้บริหารฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน2562
ณห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42 .. .( click )
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร
รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42 ร.ก.แทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วย คณะ พสน.รณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง ออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงในงานลอยกระทง ...( click )
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร
รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42 ร.ก.แทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธาน ในพิธีเปิดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปี
2562 ณโรงเรียนนครสวรรค์ .. .( click )
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร
รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42 ราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 พร้อมด้วยคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่ สพม.42 ร่วมพิธี/กิจกรรม ในพิธีรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของ รัชกาลที่ 5
ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ .. .( click )
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร
รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42 รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 พร้อมด้วยคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่ สพม.42 ร่วมพิธี/กิจกรรม ในพิธีรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของ รัชกาลที่ 9
ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ...( click )
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง.ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ได้รับการแต่งตั้งจาก เลขา สพฐ.
ให้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
...( click )
 

ต้องการชมภาพกิจกรรม สพม42 ย้อนหลัง (ให้คลิ๊กเลือกเดือนที่ต้องการ)

มกราคม2558 - มิถุนายน2558 / มิถุนายน2558-พฤศจิกายน2558 /
ธันวาคม2558-ตุลาคม2559 / ตุลาคม2559 - มิถุนายน60/
กรกฎาคม2560-มกราคม2561 /มกราคม2561 - ตุลาคม2561
พย.2561- กย.2562 /