วันที่ 19 กันยายน 2560
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 ได้
เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมพัฒนาครูต้นแบบที่ดีด้านการวิจัย
และพัฒนาสื่อประกอบการเรียน การสอน บุคคลที่บกพร่องการเรียนรู้ การอ่าน
การเขียน และคิดคำนวณ โดยมี รศ.ดร.ดารณี. ศักดิ์ศิริผล เป็นวิทยากรให้ความรู้
การนี้มี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนต่างๆ ในสังกัด
สพม.42 เข้าร่วมอบรม

 

วันที่ 19 กันยายน 2560
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 ได้
เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครู
สู่ความเป็นมืออาชีพในประชาคมอาเซียนและ บุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่
ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ประจำปี 2560 โดยมี
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ช่วยจากโรงเรียนต่างๆ ในสังกัด
สพม.42 เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมครั้งนี้

 

วันที่ 16 กันยายน 2560
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 ได้
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการนำกระบวนการ PLC
(Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษา สำหรับครู กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ และ สังคมศึกษา ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมือง ฯ
จังหวัดนครสวรรค การนี้มี ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร และครู จากโรงเรียนต่างๆ
ในสังกัด สพม.42 เข้าร่วมกิจกรรมอบรม

 

วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที ห้องประชุมกลุ่มบริหารงาน
บุคคล และห้องประชุมสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
จัดโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลทางการศึกษา การนี้ มีคณะครูพานักเรียน
จากโรงเรียนต่างๆ ในเขตการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

 

วันที่ 18 สิงหาคม 2560
นายบุญชอบ โตคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ มัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้ร่วมเป็นเกียรติในงาน “สถาปนา 57 ปี สร้างสรรค์คนดี หนองบัว 4.0” ณ โรงเรียน
หนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พลโทโกศล ประทุมชาติ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ในพิธีเปิด การนี้ มี
นางสาวจงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดงาน
งานนี้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนการมอบรางวัลเกียรติยศ รวมทั้ง
กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

วันที่ 12 สิงหาคม 2560
นายบุญชอบ โตคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ มัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เดินทางไปร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
12 สิงหาคม 2560) ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ และร่วมพิธี
ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบามสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ส่วนในภาคค่ำได้ร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะ และ
ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร

 

วันที่ 11 สิงหาคม 2560
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 ได้
เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสภาครัฐ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที โดยมีวิทยากรจาก สำนักงาน
ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครสวรรค์ และศึกษานิเทศก์ของ สพม.42 ร่วมบรรยาย การนี้
มีผู้บริหารและครูผู้แทนจากโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุม

 

วันที่ 11 สิงหาคม 2560
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 ได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า
การจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับทุก
โรงเรียน ณ โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซน์ อำเภอ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์
การนี้ มีผู้บริหาร ครูตัวแทนจากโรงเรียนในสังกัด สพม.42 เข้าร่วมประชุม

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2560
นายบุญชอบ โตคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ มัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เดินทางไปร่วมกิจกรรม "ตามรอยพ่อ" ปลูกต้นไม้ตามพระราชปณิธาน(เนื่องในวันแม่
แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560) ภายใต้โครงการขับเคลื่อน และ ขยายผลโครงการ
อันเนื่อง มาจากพระราชดำริ ของจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2560
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี

 

วันที่ 5 สิงหาคม 2560
นายบุญชอบ โตคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ มัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ครูภาษาไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ณ
มีวิทยากรให้ความรู้ นำโดย ดร.สันติวัฒน์ จันทร์ใด และคณะ จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จัดขึ้นโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา ของ สพม. 42
การนี้มีครูภาษาไทยจากโรงเรียนในสังกัด สมพ.42 เข้าร่วมอบรม

 

วันที่ 4 สิงหาคม 2560
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 ได้
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลผู้บริหาร ณ สนาม
กีฬาโรงเรียนลานสักวิทยา ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของ นายธนกฤต นิโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนลานสักวิทยา นายภานุพงศ์ มั่นพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน
ร่องตาทีวิทยา และผู้บริหารโรงเรียนในเขตออุทัยธานี การนี้การดำเนินกิจกรรม
การแข่งขันกีฬา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยบรรยากาศสามัคคี และ อบอุ่น

 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
นายบุญชอบ โตคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ มัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปี
งบประมาณ 2560 โดยคณะวิทยากร ดร.กิตติเชษฐ์ อักษร ,ศน. เมตตา ถวิลไทย,
ศน.สัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 การนี้มีคณะครู จากโรงเรียนในสังกัด สมพ.42 เข้าร่วมอบรม

 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
ศูนย์ภาษาจีน ร.ร.หนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี ในสังกัด สพม.42 โดย ผอ.วิเชียร วิเชียร นินเกษม ประธานศูนย์ภาษาจีน ฯ และได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณอุทัยวรรณ
เฉลิมชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันภาษาจีนสพฐ. จัดสรรงบประมาณ ดำเนินการจัดค่าย
พัฒนา ศักยภาพ และทักษะภาษาจีนให้กับนักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่บริการ
จำนวน 17 โรงเรียน นักเรียนจำนวน 80 คนจาก อุทัยธานี ชัยนาท อ่างทอง และสิงห์บุรี ระหว่าง วันที่ 27-29 ก.ค.60 ณ แฟนตาซีรีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยนาท
โดยมีวิทยากร จาก สพฐ. และโรงเรียนหนองฉางวิทยาและ ครูชาวจีน ร่วมบรรยาย

 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
นายบุญชอบ โตคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ มัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนว เรื่อง การพัฒนา
ความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา "เส้นทางการศึกษาเพื่อ
การมีงานทำ" ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยี
ีเพื่อการศึกษา โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยมี คณะวิทยากรได้แก่ อ.ภานุพงษ์ คงจันทร์ และ
ผศ.ดร.มงคล ศัยยกุล สาขาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
และ ศึกษานิเทศก์ สัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ของ สพม. 42
การนี้มีคณะครู จากโรงเรียนในสังกัด สมพ.42 เข้าร่วมอบรม

 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
นายบุญชอบ โตคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ มัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการนอบรมเชิงปฏิบัติการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 วิทยากรโดย อ.พิมพา ตามี ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงรายเขต 1
และ อ.วิไล พรหมขัติแก้ว ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม.เขต 36 การนี้มีคณะครู จากโรงเรียนในสังกัด สมพ.42 เข้าร่วมอบรม

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
นายบุญชอบ โตคำ และ นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 และ ประธานสหวิทยาเขตในสังกัด ได้เดินทางไปร่วม
บันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 8 รอบ 12สิงหา 2560
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก

....................................... ( คลิก เพื่อชมคลิป ถวายพระพร)


 

วันที่ 27 มิถุนายน 2560
นายบุญชอบ โตคำ และ นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42 อ.เมือง จ.นครสวรรค์
เพื่อทบทวนแนวทาง ทิศทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับนโยบายการศึกษาด้านต่างๆ
การนี้มีผู้บริหารสถานศึกษาจากทุกโรงเรียนในสังกัด, ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ
สมพ.42 เข้าร่วมประชุม

 

วันที่ 16 มิถุนายน 2560
นายบุญชอบ โตคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ของ สพม.42 ได้ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะ
ภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ โรงเรียน
นวมินทราชูทิศ มัชฌิม ซึ่งมีการจัดแข่งขันทั้งหมด 10 รายการโดยมีผู้บริหารโรงเรียน
ครู และนักเรียน จากโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม

 

วันที่ 21 มิถุนายน 2560
นายบุญชอบ โตคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เป็นประธานในงานประชุมชี้แจงแนวทางขอรับบำเหน็จ บำนาญและสิทธิประโยชน์
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัด สพม.42 ที่จะเกษียน
อายุราชการประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม ราชสิทธิเวที โดยมีเจ้าหน้าที่จาก
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์บรรยายให้ข้อมูล การนี้มีผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการ
ครู และ ลูกจ้างในสังกัด สพม.42 ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฟังคำชี้แจง

 

วันที่ 20 มิถุนายน 2560
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 ได้
ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินที่เดินทางมาประเมิน
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
นายมนูญ ใยบัวเทศ เป็นประธาน การนี้ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียน
บ้านทุ่งนาวิทยา ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม

 

วันที่ 19 มิถุนายน 2560
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 ได้
เป็นร่วมเป็นเกียรติงานการประเมิน กิจกรรม to be number one
ของโรงเรียนหนองฉางวิทยา ในระดับเพชร โดยมีคณะกรรมการ ฯ ผู้เกี่ยวข้อง
ร่วมการประเมิน การนี้ีคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองฉาง
วิทยา ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม

 

วันที่ 9 มิถุนายน 2560
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 ได้
เป็นประธานในพิธีเปิดการโครงการสายสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน
Relationship of ASEAN Culture ณ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม อำเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์ การนี้มีผู้บริหาร ครู นักเรียน และ ของโรงเรียนพยุุหะพิทยาคม
ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม

 

วันที่ 6 มิถุนายน 2560
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของ สพม.42 ได้ร่วมเดินทางไปส่งข้าราชการ
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่้สมัครใจโอนย้ายไปปฏิิบัติหน้าที่ ณ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยมีนายเพชรรัตน์ นิ่มพันธ์
ศึกษาธิการจังหวัดและคณะเจ้าหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัดให้การต้อนรับ

 

วันที่ 28 เมษายน 2560
นายบุญชอบ โตคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์และคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุมสัมมนา
คณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Profestional Learning Community)
"ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่สถานศึกษา" ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก

 

วันที่ 26 เมษายน 2560
นายบุญชอบ โตคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมทางไกล STEM ศึกษา รุ่นที่ 2 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2560 ณ ศูนย์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
โดยมี ผู้บริหารโรงเรียนและครูในสังกัดที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

 

วันที่ 11 เมษายน 2560
นายบุญชอบ โตคำ และ นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มต่างๆ รวมถึง
ศึกษานิเทศก์ และ เจ้าหน้าที่ของ สพม.42 ได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญถวายจตุปัจจัยฯ
แด่ภิกษุสงฆ์ พิธีสรงน้ำพระ และ พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ณ ห้องประชุม ราชสิทธิเวที
สพม.42 เพื่อความเป็นศิริมงคล เพื่อสืบสานประเพณีเทศกาลสงกรานต์
การนี้ได้เรียนเชิญอดีตผู้บริหารระดับสูงของ สพม.42 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ได้แก่
ท่านรองฯกัญญารัตน์ จันทรมณี ,รองฯตรีพัฒน์ เงินบำรุง และ รองฯวินัยโพธิ์ศรี
โดยบรรยากาศในพิธี เต็มไปด้วยไมตรีจิตอันอบอุ่น

 

วันที่ 21 มีนาคม 2560
นายบุญชอบ โตคำ และ นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มต่างๆ ของ
สพม.42 ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมสัมมนา สมาคมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย เรื่องแนวทางการปฏิรูปการมัธยมศึกษาสู่
คุณภาพการศึกษาที่แท้จริง ด้านโครงสร้างกระมรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมีนายเสน่ห์ ขาวโต ที่ปรึกษาสมาคม
ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย เป็นประธาน
ในการประชุม การนี้มี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ,
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจากทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมสัมมนา

 

วันที่ 16 มีนาคม 2560
นายบุญชอบ โตคำ และ นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
เพื่อแจ้งเรื่อง การบริหารจัดการเกี่ยวกับนโยบายการศึกษาด้านต่างๆของ รมว.ศธ
การนี้มีผู้บริหารสถานศึกษาจากทุกโรงเรียนในสังกัด, ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ
สมพ.42 เข้าร่วมประชุมโดยมีผู้บริหาร ครู นักเรียน ของโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น การนี้ สพม.42 ได้ไปให้บริการ one stop service
เคลื่อนที่ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น เบิกค่ารักษาพยาบาล
เบิกค่าการศึกษาบุตร และทำบัตรประจำตัวข้าราชการ ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
นายบุญชอบ โตคำ และ นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมโรงเรียนเขาทองพิทยาคม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
เพื่อทบทวนแนวทาง ทิศทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับนโยบายการศึกษาด้านต่างๆ
การนี้มีผู้บริหารสถานศึกษาจากทุกโรงเรียนในสังกัด, ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ
สมพ.42 เข้าร่วมประชุมโดยมีผู้บริหาร ครู นักเรียน ของโรงเรียนเขาทองพิทยาคม
ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

 

วันที่ 29 มกราคม 2560
นายบุญชอบ โตคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพม.42 เดินทางร่วมพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ณ ศูนย์ธรรมศาสตร์ รังสิต ปทุมธานี ซึ่งมีกำหนดการแข่งขัน
ระหว่าง 29-31 ม.ค.60 โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน และ หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็น ประธานเปิดงาน การนี้
ร.ร.บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา
ร.ร.ตลุกดู่วิทยา ร.ร.พุทธมงคลวิทยาในสังกัด สพม.42 ได้ร่วมจัดจุดแสดงและสาธิต
ผลิตภัณฑ์ผลงานของนักเรียน
ในงานด้วย

 

วันที่ 23 มกราคม 2560
นายบุญชอบ โตคำ และ นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ ได้เดินทางมารับตำแหน่งใหม่
เป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 และขณะเดียวกันนาย สัญชัย พวงมาลี และ นายปรีชา
นาคจำรูญ ต้องเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่เป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 และเขต 2 ตาม
ลำดับ
การนี้คณะผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่ ของสพม.42 และผู้มีเกียรติ ได้จัดพิธีต้อนรับ
และพิธีอำลา
เพื่อเป็นเกียรติแก่รองผู้อำนวยการฯ ทั้ง 4 ท่าน

 

วันที่ 16 มกราคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้จัดพิธีวันครูประจำ ปี 2560
ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์ อ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนาย อภิสรรค์
สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี , นายสัญชัย พวงมาลี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 , ,ผู้อำนวยการกลุ่ม, เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารสถานศึกษา , ขัาราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา จาก
โรงเรียนต่างๆ ในสังกัด สพม.42 เข้าร่วมพิธี

 

วันที่ 10 มกราคม 2559
นายสัญชัย พวงมาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการบริหารภารกิจงานภายในองค์กร ณ ห้อง
ประชุมราชสิทธิเวที สพม.42 โดยมีการจัดพิธีทางศาสนาในช่วงแรก และกิจกรรม
การอบรมการบริหารภายในองค์กรของกลุ่ม การนี้มีคณะผุ้บริหารและข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่ม ของ สพม.42 เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

 

วันที่ 14 ธันวาคม 2559
นายสัญชัย พวงมาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้้าทีของ สพม.42 ได้ร่วมพิธีเปิดงานแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จ.ลำปาง
โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นประธานในพิธีเปิด การนี้มีผู้บริหาร ข้าราชการ ครู นักเรียนจากโรงเรียน
ในเขตพื้นที่การศึกษาฯ ต่างๆในภาคเหนือเข้าร่วมกิจกรรม

 

วันที่ 8 ธันวาคม 2559
นายสัญชัย พวงมาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้้าที่ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ของ
สพม.42 ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งกิจกรรม ณ วัดศรีสวรรค์สังฆา-
ราม (วัดถือน้ำ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
นายสัญชัย พวงมาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และคณะเจ้าหน้้าที่ของ สพม.42 ได้เดินทางร่วมพิธี กิจกรรม
แสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี โดยได้
มีการจัดกิจกรรมนี้พร้อมกันทั่วประเทศ

 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559
นายสัญชัย พวงมาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
การแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 พ.ย.59 ประกอบด้วย สนามแข่งขันโรงเรียน
นครสวรรค์ , โรงเรียนสตรีนครสรรค์ และ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
นายสัญชัย พวงมาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ครั้งที่ 4 / 2559 ณ ห้องประชุมศุภรัตน์ โรงเรียนอุทัย
วิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี โดยมึคณะผู้บริหารของ สพม.42 , ผู้บริหารสถานศึกษา
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง การนี้ได้ทำพิธี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และ น้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก่อนการประชุม

 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.19 น.
นายสัญชัย พวงมาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เป็นประธาน ในการนำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ร่วมทำพิธี น้อมรำลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณและ น้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยกล่าวคำสดุดี และร่วมร้องเพลงสรรเสริฺญพระบารมี และยืนสงบนิ่งถวายเป็นเวลา 89 วินาที ณ ที่ประทับพระบรมฉายาลักษณ์ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42
.
........... ( คลิก ชมคลิป youtube )

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2559
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 ได้จัดทำแถบริบบิ้นสีดำแจกให้กับประชาชนที่เดินทางผ่านไปมา
และในละแวกใกล้เคียง เพื่อติดที่ต้นแขนเสื้อข้างซ้ายเพื่อ
ร่วมน้อมรำลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณและน้อมถวายความอาลัยแด่่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
........... ( คลิก ชมคลิป youtube )

 
ช่วงเวลา
ร่วมน้อมเกล้ารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และ ถวายความอาลัย
ตั้งแต่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา

--

 
ต้องการชมภาพกิจกรรม สพม42 ย้อนหลัง (ให้คลิ๊กเลือกเดือนที่ต้องการ)
..ธันวาคม 2553 / ..มกราคม 2554 ./ กุมภาพันธ์ 2554 / .มีนาคม 2554 /
เมษายน 2554 /
พฤษภาคม 2554 / มิถุนายน 2554 / กรกฎาคม 2554 /
สิงหาคม2554 /.
กันยายน2554 / ตุลาคม2554 / พฤศจิกายน2554 /
ธันวาคม2554 - กุมภาพันธ์2555 / มีนาคม2555 - กรกฎาคม2555
สิงหาคม2555 - กันยายน 2555 / ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2556 /
มกราคม- เมษายน 2556
/ พฤษภาคม 2556 / มิถุนายน-ตุลาคม 2556 /
พฤศจิกายน 2556-ธันวาคม2556 / มกราคม2557- มิถุนายน 2557 /
กรกฏาคม2557-พฤศจิกายน 2557 / ตุลาคม2557-ธันวาคม2557 /
มกราคม2558 - มิถุนายน2558 / มิถุนายน2558-พฤศจิกายน2558 /
ธันวาคม2558-ตุลาคม2559 /