วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้เข้าร่วมประชุมครูสัญจรปี2562
กับคณะผู้บริหารและครู สหวิทยาเขตตากฟ้าตาคลี ในช่วงเช้า ณ โรงเรียนตาคลี
ประชาสรรค์ และ ช่วงบ่าย สหวิทยาเขตสะแกกรัง ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม เพื่อรับฟัง
นโยบาย เตรียมการ เปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้เข้าร่วมประชุมครูสัญจรปี2562
กับคณะผู้บริหารและครู สหวิทยาเขตอัจฉราลัย ในช่วงเช้า ณ โรงเรียนหนองบัว
และ ช่วงบ่าย สหวิทยาเขตร่มเกล้านวมินทร์ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
เพื่อรับฟังนโยบายเตรียมการ เปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้เข้าร่วมประชุมครูสัญจรปี2562
กับคณะผู้บริหารและครู สหวิทยาเขตอู่ไทย ในช่วงเช้า ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัยอุทัยธานี และ ช่วงบ่าย สหวิทยาเขตพนารักษ์ ณ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
เพื่อรับฟังนโยบายเตรียมการ เปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2562
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้เข้ารับการอบรม เรื่อง"สถาบัน
พระมหากษัตริย์ กับ ประเทศไทย" โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตร
หลักประจำ" รุ่นที่ 2 / 61 เป็นเบ้า เป็น แม่่พิมพ์ ณหอประชุม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

 

วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่
ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้ร่วมกิจกรรมงาน
พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก-วันที่ 4พฤษภาคม 2562ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
และรับชมรายการ ถ่ายทอดสดพิธีพระบรมราชาภิเษก ณ วัดนครสวรรค์ / วันที่ 5
พฤษภาคม 2562 พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนา
ฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ รับชมรายการ ถ่ายทอดสดฯ ณสนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดนครสวรรค์ / วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 พิธีเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่ง
สุทไธสวรรค์ปราสาทให้ประชาชนเฝ้า รับชมรายการ ถ่ายทอดสด ณ สนามหน้า
ศาลากลาง จังหวัดนครสวรรค์

 

วันที่ 25 เมษายน 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา และ
บุคลากรสาธารณสุข โดยใช้โปรแกรมเสริมพลังผู้ปกครอง และ ครู เพื่อการปรับ
พฤติกรรมวัยรุ่นของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน. ( School and Family
Empowerment for Behavioral Modification; SAFE B-Mod ) ปีงบประมาณ
2562 เมื่อ วันที่ 25 – 26 เมษายน 2562ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวทีโดยความร่วมมือ
ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 และศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
นครสวรรค์ ร่วมกันจัดโครงการประชุม

 

วันที่ 25 เมษายน 2562
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 ได้นำพวงมาลาร่วมพิธี ถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ณ ศาลา ประชาคม ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เนื่องในวันคล้ายวัน
เสด็จสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

วันที่ 2 เมษายน 2562
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานผ้าไตร ในพิธี
ทอดผ้าป่า " กองทุนรัตนภัตต์ " วัดตากฟ้าพระอารามหลวง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
- นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธา่นฝ่ายคาราวาส ถวายผ้าป่าพร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่์สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ได้ร่วมพิธีทำบุญถวายปัจจัยทอดผ้าป่า

 

วันที่ 29 มีนาคม 2562
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกระบวนการเรียนรู้
เพศวิถีศึกษา ในสถานศึกษา สำหรับครู ณ ห้องประชุม ราชสิทธิเวที สพม.42
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2562 ภายใต้โครงการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดนครสวรรค์ ผู้เข้าอบรมได้แก่ ครู จาก สพม.42, สพป.นว. เขต1, เขต 2 และ เขต 3 การนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดย สสส.

 

วันที่ 14 มีนาคม 2562
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ"องค์กรคุณธรรม"ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 และบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที
สพม. 42 โดยมี นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ร่วมบรรยายพิเศษ การนี้มีผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์
เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เข้าร่วมประชุมอบรม

 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 ได้ร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียน ณ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา โดยมีคณะ
ผู้บริหาร โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม และ การนี้ ได้มีการร่วมแข่งขันกีฬา
เชื่อมความสามัคคี (ฟุตบอลและเปตอง) ณ โรงเรียนลานสักวิทยา

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วย คณเจ้าหน้าที่์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ณ วัดวรนาถบรรพต(วัดกบ) จ.นครสวรรค์
เนื่องในวันมาฆะบูชา ขึ้น 15 ค่ำเดือน 3

 

วันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 และศึกษานิเทศก์ จาก สพม.42 เป็นคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือก
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 ของแต่ละตำบล ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ และอุทัยธานี

 

วันที่ 21 มกราคม 2562
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 ได้ร่วมกัน รณรงค์ "โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"
สำนักงานปลอดขยะ ( zero waste office )ลด ละ เลิก การใช้ถุงพาสติกและโฟม

 

วันที่ 18 มกราคม 2562
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562
ณ ห้องประชุม ราชสิทธิเวที สพม.42 พร้อมด้วย นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้เป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษ และมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูบรรจุใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรม

**....... ( คลิกที่นี่ เพื่อ ดาวน์โหลดรูป กิจกรรมอบรม ทั้งหมด )


 

วันที่ 17 มกราคม 2562
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ได้นำพานพุ่มดอกไม้ร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ศาลา
ประชาคม ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เนื่องในวัน
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 

วันที่ 16 มกราคม 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้จัดพิธีวันครูประจำ ปี 2561
ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์ อ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์ ...................
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 ,ผู้อำนวยการกลุ่ม, เจ้าหน้าที่ , ผู้บริหารสถานศึกษา , ขัาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา จาก โรงเรียนต่างๆ ในสังกัด สพม.42 ,ผู้ทรงคุณวุฒิ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี

** ..... ( คลิกที่นี่ เพื่อ ดาวน์โหลดรูป กิจกรรมงานวันครู ทั้งหมด )

 

วันที่ 14 มกราคม 2562
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562
ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ณ โรงแรมโบนิดต้ ชิโนส์ จังหวัด
นครสวรรค์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน

 

วันที่ 13 มกราคม 2562
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 และ เจ้าหน้าที่จาก สพม.42 ได้เป็น คณะกรรมการอำนวยการสอบ
ในการสอบแข่งขันวิชาการของนักเรียน
รอบแรก ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ สนามสอบ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์

 

วันที่ 11 มกราคม 2562
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 ได้ร่วมกัน จัดพิธีทำบุญปีใหม่ 2562 ถวายสังฆทาน และ เลี้ยงภัตตาหาร พระสงฆ์ 9 รูป ณ ห้องประชุมใหม่ สพม.42 เพื่อความเป็นสิริมงคล

 

วันที่ 10 มกราคม 2562
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 ได้ร่วมเป็นเกียรติ ในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ประจำปี การศึกษา 2561 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 ณ โรงเรียนพนมรอกวิทยา และกล่าว
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียน นำโดย ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 และคณะ

 

วันที่ 4 มกราคม 2562
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จออกแทนพระองค์ไปยังศาลาสหทัยสมาคม
ในพระบรมมหาราชวัง ประทานพระวโรกาส ให้ นายอรรถพร สิงหวิชัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์” เฝ้า ในการนี้ได้ประทาน
ไฟพระฤกษ์ เพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ณ สนามกีฬากลาง
จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 22 – 30 มกราคม 2562 โดยมีนายบุญชอบ โตคำ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เข้าร่วมในคณะ

 

วันที่ 21 ธันวาคม 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2561โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพ็ชร เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน

 

วันที่ 5 ธันวาคม 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 ได้เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 บริเวณศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
เพื่อน้อมรำลึกในวันคล้ายวันประสูติ 5 ธันวาคม และได้ร่วมพิธีทำบุญใส่บาตรข้าวสาร
อาหารแห้งแด่พระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณริมแม่น้ำหน้าศาลากลาง

 

วันที่ 4 ธันวาคม 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 ได้ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ร่วมปลูกต้นไม้ และ รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทน
ถุงพาสติก ณ บริเวณสนามหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เนื่องใน " วันดินโลก "

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้เข้าร่วม
พิธีถวายราชสุดดีพระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ณ บริเวณลานพระบรมราชา
นุเสาวรีย์รัชกาลที่ 6 หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อน้อมรำลึกในวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
...... ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย วรางกูร .......
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ผ้าพระกฐิน ให้ นายบุญชอบ โตคำ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ นำไปทอดถวาย
พระภิกษุสงฆ์ ที่จำพรรษาไตรมาสถ้วน ณ วัดหนองดุก(ถ้ำทิพย์มงคล) ตำบลช่องแค
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ การนี้มีนายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 และคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
เข้าร่วมพิธีทอดผ้ากฐินพระราชทาน ดังกล่าว

 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42 และคณะศึกษานิเทศก์่จากสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้เข้าร่วม พิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียนในระดับเขตพื้นที่ ณ โรงเรียน
นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน เข้าร่วมพิธี

 

วันที่ 25 ตุลาคม 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้เข้าร่วม
พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และ จตุปัจจัย พระสงฆ์
109 รูป บริเวณถนนหน้าสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ เนื่องในวันออกพรรษา

 

วันที่ 23 ตุลาคม 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้เข้าร่วม
พิธีทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์,พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบรมราชานุเสาวรีย์
ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เนื่องในวันปิยะมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในวัน
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

วันที่ 24 สิงหาคม 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน Edu Point 4.0 / ศูนย์รวมการศึกษา
ไทยแลนด์ 4.0 ตลาดนัดความรู้และนิทรรศการแสดงผล งานโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารจังหวัดอุทัยธานี
เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่ง จัดขึ้น ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

 

วันที่ 24 สิงหาคม 2561
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี
2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 -26 สิงหาคม 2561 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42

 

วันที่ 21 สิงหาคม 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม การทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ
.. (Programme for International Student Assessment หรือ PISA)
ณ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ การนี้มีผู้บริหาร
คณะครู และนักเรียน โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ให้การต้อนรับ

 

นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 และ ประธานสหวิทยาเขตในสังกัด ได้ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์
ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9
เนื่องใน โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษาในวันที่
12 สิงหาคม 2561
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก

 

วันที่ 7 สิงหาคม 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ พัฒนาครูแนะแนว และ
ครูที่ปรึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ณ ห้องประชุมปาริชาติ
โรงเรียนหนองฉางวิทยา โดยศุนย์แนะแนวจังหวัดอุทัยธานี โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
สพม.42 และวิทยากรได้แก่ ศน. ส้มพรรณ ถวิลไทย และ ศน. เมตตา ถวิลไทย
ศึกษานิเทศก์ จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

 

วันที่ 6 สิงหาคม 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงระบบการนิเทศติดตามครูภาษา
อังกฤษ ที่ผ่านการอบรมBoot camp และภาระงาน ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที
สพม.42 มีข้าราชการครูในสังกัดเข้าร่วมประชุม จำนวน 160 คน การประชุมครั้งนี้
เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบนิเทศ ติดตามครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค
(Boot Camp) ในปีงบประมาณ 2561ภาระงานที่ต้องดำเนินการ และติดตามผล และ
ถอดบทเรียน ในการดำเนินโครงการพัฒนาครุแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค
เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารของครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ได้อย่างกว้างขวาง ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ

 

วันที่ 6 สิงหาคม 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42
ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ของ สพม.42
ภายใต้แนวคิด "เสริมสร้างสังคม ไม่ทนต่อการทุจริต สุจริต โปร่งใส ใส่ใจบริการ
บนพื้นฐานความพอเพียง" นอกจากนี้ได้ร่วมกันยืนตรงเคารพธงชาติ สวดมนต์ และ
ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา โดยพร้อมเพรียง

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน เทพศาลาเกมส์ครั้งที่ 31 ประจำปี
2561 ณ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ พัฒนาครูแนะแนว และ
ครูที่ปรึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ณ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โดยศุนย์แนะแนวจังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนสตรี
นครสวรรค์ สพม.42 และวิทยากรได้แก่ ศน. ส้มพรรณ ถวิลไทย และ ศน. เมตตา
ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ,
Admission Premiumมหา วิทยาลัยศรีปทุม , ผศ.ดร.มณฑิรา อินจ่าย และ จัดหา
งาน จังหวัดนครสวรรค์

 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพี่เลี้ยงนักเรียนพิการ
ด้านการจัดการเรียนรวม ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42 การจัดอบรมครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการจัดการเรียนรวมกระบวนการ
คัดกรองผู้พิการทางการศึกษา และจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลได้ และ
ช่วยปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนี้ได้รับความอนุเคราะห์
วิทยากร จากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์

 

วันที่ 17กรกฎาคม 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 และ ประธานสหวิทยาเขตในสังกัด ได้เดินทางไปร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์
ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องใน โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561

ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก

 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
และคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สพม.42 ได้เดินทางเข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำข้อเสนอทิศทางการพัฒนามัธยมศึกษา ในระยะเวลา 5 ปี
(พ.ศ.2561-2566) สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ จัดโดยสมาคมผู้บริหารสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประเทศไทย ณ ห้องประชุมโรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ต
จังหวัดปทุมธานี

 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
และคณะศึกษานิเทศก์ ของ สพม.42 ออกตรวจเยี่ยมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการ
ครู การจัดการแหล่งเรียนรู้แบบบูรณาการ สำหรับครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งจัดอบรมขึ้นโดย กองพัฒนาศักยภาพชุมชนและทุนมนุษย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์สปา จ.นครสวรรค์

 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สพม.42 ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วม
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ
ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

วันที่ 25 มิถุนายน 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 และ ประธานสหวิทยาเขตในสังกัด ได้เดินทางไปร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์
ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก

.... . . . . . . . . .. ( ชมคลิป ถวายพระพร บน youtube.. คลิกที่นี่) . . . . . . . . . . . . .

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 เป็นเกียรติเปิดการประชุมชี้แจงฯ และร่วมพบปะ ครูในการประชุมชี้แจง
เชิงปฏิบัติการการทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ การอ่านรู้เรื่อง ด้านคณิตศาตร์ ,
ด้านวิทยาศาสตร์ เตรียมความพร้อมสอบ PISA 2018 ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ จัดโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพม.42

 

วันที่ 21-22 มิถุนายน 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม ราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 ผู้ดำเนินการอบรมโดย ศน.เมตตาถวิลไทย,ศน.สัมพรรณ ถวิลไทย
และวิทยากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์,มีผู้เข้ารับการอบรม
ได้แก่ข้าราชการครูในสังกัด สพม.42, ข้าราชการบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษาและ คณะศึกษานิเทศก์ สพม.42

 

วันที่ 15 มิถุนายน 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของ สหวิทยาเขต ตากฟ้า-ตาคลี
ณ ห้องประชุมโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ โดยมีข้าราชการคร ูเข้าร่วมการอบรม
ทั้งสิ้น 295 คน

 

วันที่ 14 มิถุนายน 2561
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 เป็นประธานในการประชุม การจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน
การขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามนโยบายสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุมได้แก่ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาจังหวัด ระดับ
มัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี ศูนย์แนะแนวประจำสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ทั้ง 2 จังหวัด ผอ.กลุ่มฝ่ายนโยบายและแผน
,ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์,ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและ คณะ
ศึกษานิเทศก์ ของ สพม.42 ณ ห้องประชุม ราชสิทธิเวที สพม.42

 

วันที่ 6 มิถุนายน 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 และ คณะข้าราชการเจ้าหน้าที่ ของ สพม.42 ได้ให้การต้อนรับคณะ
กรรมการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการเขต
พื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานใน ระยะเวลา1 ปี ( ครั้งที่ 1)
ณ ห้องประชุม ราชสิทธิเวที สพม.42 อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์

 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธี รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่ำกว่าชั้นสายสะพาย
และ เหรียญ จักรพรรดิมาลา ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์์ โดยมี นายยงยุทธ์
ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
กล่าวรายงาน การนี้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับพระราชทาน
จำนวน 194 ราย ซึ่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงโปรด
เกล้าพระราชทานแก่ข้าราชการเพื่อเป็นบำเหน็จความชอบในการทำคุณงามความดี
และเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่วงศ์ตระกูลที่ได้ปฏิบัติราชการโดยชอบ จนสำเร็จ
ลุล่วง เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ และสารธารณชน

 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรหลักเพื่อสร้างความ
เข้าใจในการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง 2560) ตามหลัก
สูตรแกนกลางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ทุกโรงเรียน
ในสังกัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมราชสิทธิ
เวที สพม.42 การนี้มี รองผู้บริหารโรงเรียน คร ูหน.กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร ฯ จาก
โรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุม ผู้ดำเนินการจัดการประชุมโดย ศน.ส้มพรรณ
ถวิลไทย และ ศน.เมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ สพม.42

 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จัดการประชุม ชี้แจงการจัดสรรงบ
ประมาณประจำปี2561จัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนที่ได้
รับการจัดสรรการซื้อหนังสือ จำนวน 5 โรงเรียน เครือข่ายห้องสมุดมีชีวิต ดังนี้
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม. โรงเรียนตะคร้อพิทยา.โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์.
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา. โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์. ในการนี้มีผู้อำนวยการโรงเรียน.
ครูบรรณารักษ์ห้องสมุด เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน และ ศน.ส้มพรรณ ถวิลไทย และ
ศน.เมตตา ถวิลไทย ชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมค่ายรักการอ่าน

 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น.
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัญจร เพื่อชี้แจงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 ปีการศึกษา 2561 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสหวิทยาเขตร่มเกล้านวมินทร์ ณ ห้องประชุม ร.ร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม โดยมี
โดยมีผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มของ สพม.42 ผู้บริหารโรงเรียน ครู
จากโรงเรียนของสหวิทยาเขตในสังกัด เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียง

 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัญจร เพื่อชี้แจงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 ปีการศึกษา 2561 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสหวิทยาเขตอัจฉราลัย ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โดยมีผู้บริหาร ฯ
ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มของ สพม.42 ผู้บริหารโรงเรียน ครูจากโรงเรียนของ
สหวิทยาเขตในสังกัด เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียง

 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น.
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัญจร เพื่อชี้แจงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 ปีการศึกษา 2561 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสหวิทยาเขตสแกกรัง ณ ห้องประชุม ร.ร.อุทัยวิทยาคม โดยมีผู้บริหาร ฯ
ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มของ สพม.42 ผู้บริหารโรงเรียน ครูจากโรงเรียนของ
สหวิทยาเขตในสังกัด เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียง

 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัญจร เพื่อชี้แจงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 ปีการศึกษา 2561 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสหวิทยาเขตอู่ไท ณ ห้องประชุม ร.ร.หนองขาหย่างวิทยา โดยมีผู้บริหาร ฯ
ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มของ สพม.42 ผู้บริหารโรงเรียน ครูจากโรงเรียนของ
สหวิทยาเขตในสังกัด เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียง

 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัญจร เพื่อชี้แจงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 ปีการศึกษา 2561 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสหวิทยาเขต ตากฟ้า-ตาคลี ณ ห้องประชุม ร.ร.ตาคลีประชาสรรค์ โดยมีผู้บริหาร
ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มของ สพม.42 ผู้บริหารโรงเรียน ครูจากโรงเรียนของ
สหวิทยาเขตในสังกัด เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียง

 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัญจร เพื่อชี้แจงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 ปีการศึกษา 2561 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสหวิทยาเขต วิมายลอย ณ ห้องประชุมโรงเรียนนครสวรรค์ โดยมีผู้บริหาร ฯ
ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มของ สพม.42 ผู้บริหารโรงเรียน ครูจากโรงเรียนของ
สหวิทยาเขตในสังกัด เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียง

 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โครงการสร้างเสริมเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน
สถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่มััธยมศึกษา เขต 42 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42 โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู
จากโรงเรียนในสังกัด ของ สพม.42 เข้าร่วมประชุม

 

วันที่ 28-30 เมษายน 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล STEM Education ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนนครสวรรค์ โดยมี
นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ดูแล ช่วยเหลือการอบรม
และมี รองธิชาพร ยอดกัณหา อ.ชาติชาย เกียรติพิริยะ ปฏิบัติหน้าที่ ผูู้ช่วย ผอ.กลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน และ อ.สมาน สุขสุ่ม หน.กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียน
นครสวรรค์ ร่วมดูแลช่วยเหลือ
** และที่โรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวััดอุทัยธาน ก็ได้จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล STEM Education ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเวลาเดียวกัน
(ภาพ / ข่าวโดย ศน.ทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์)

 

วันที่ 24 เมษายน 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม คณะทำงานเพื่อเสริมสร้างและประเมินคุณธรรม
และ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42 โดยมีคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง
ของ สพม.42 เข้าร่วมประชุม

 

วันที่ 18 เมษายน 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีงาน
สงกรานต์ โดยจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ ห้องประชุมใหญ่
ราชสิทธิเวที สพม.42 และกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ
เกษียน และ คณะเจ้าหน้าของสพม.42 เข้าร่วมกิจกรรม

 

วันที่ 6 เมษายน 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้าง
ความเข้าใจการปรับหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และแนวทางการ
นำหลักสูตรลงสู่การปฏิบัติ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
กับ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และครูผู้สอนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ณ ห้องประชุมศุภรัตน์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี วิทยากรผู้ให้ความรู้
ได้แก่ ศน.สัมพรรณ ถวิลไทย และ ศน.เมตตา ถวิลไทย การนี้มี ครูจากสถานศึกษา
ในสังกัด สพม.42 เข้าร่วมประชุม

 

วันที่ 4-5 เมษายน 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จัดประเมินครูต้นแบบที่ดีด้านการ
วิจัย และพัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอน สำหรับบุคล ที่มีความบกพร่องทาง
การเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน แล ะคิดคำนวน เพื่อจัดทำคลังสื่อและนวัตกรรม
ในการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาเรียนร่วม และเรียนรวมของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ตามนโยบาย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการประจำปี
งบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมรา่ชสิทธิเวที โดย ศน.สัมพรรณ ถวิลไทย , และ
ศน.เมตตา ถวิลไทย จากสพม.42 / การนี้มี ครู จากสถานศึกษาในสังกัด สพม.42
เข้าร่วมกิจกรรมการประเมิน

 

วันที่ 8 มีนาคม 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการการบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2561 ตามนโยบาย สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอล์ โรงแรม
บ้านสวนรีสอร์ท จ.นครสวรรค์ โดยมีวิทยากร อ.เอกรินทร์ สี่มหาศาล จากบริษัท
อักษรเจริญทัศน์ ศน.สัมพรรณ ถวิลไทย ศน.เมตตา ถวิลไทย จากสพม.42 การนี้มี
ครูจากทุกสถานศึกษาในสังกัด สพม.42 เข้ารับการอบรม

 

วันที่ 3 มีนาคม 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เดินทางตรวจเยี่ยมสนามสอบ Onet นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ของ
โรงเรียนในสังกัด สพม.42- สนามสอบโรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานเปิดนิทรรศการ เปิดโลกวิชาการ ตามรอยวิถีไทย ก้าวไกล 4.0 ประจำปี
การศึกษา 2560 ของ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรคฺ์
โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานเปิดนิทรรศการ Open House เปิดโลกวิชาการ สานต่อลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ คู่กิจกรรมชุมนุม ของโรงเรียนโกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรคฺ์
โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
นางสาวทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผล สพม.42
ได้เดินทางเยี่ยมชม กิจกรรม เยี่ยมบ้านบูรณาการสานสัมพันธ์ชุมชน ของโรงเรียน
ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรคฺ์ โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู
และนักเรียนให้การต้อนรับ การนี้ได้รับเกียรติจาก นายอนุชา ใจช่วงโชติ นายอำเภอ
ชุมตาบง เป็นประธานในพิธีเปิด

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 เป็นประธานเปิดนิทรรศการ ศาสตร์ศิลป์วิชาการ สร้างสรรค์เทคโนโลยี
Open House 2017 ของโรงเรียนไพศาลีพิทยา อ.ไพศาลี จ.นครสวรรคฺ์
โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ

 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 , ศึกษานิเทศก์, และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ของ สมพ.42
เดินทางเข้าร่วมงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปี 2560 ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ศูนย์รังสิต

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 , ผู้อำนวยการกลุ่ม , ศึกษานิเทศก์, เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัด ของ สมพ.42 ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา ครั้งที่ 1 / 2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียนการุ้งวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานเปิดนิทรรศการ Open House ของโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา
อ.เมือง จ.นครสวรรคฺ์ โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ให้การต้อนรับ

 

วันที่ 3- 4 กุมภาพันธ์ 2561
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 42 และ คณะศึกษานิทศก์ ของ สพม.42 ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ
O-net นักเรียนชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามสอบต่างในสังกัดเขต
พื้นที่มัธยมศึกษา เขต 42 โดยมีคณะกรรมการประจำสนามสอบให้กา่รต้อนรับ การนี้
มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 เข้าสอบโดยพร้อมเพรียง ซึ่งดำเนินการจัดการ
สอบ O-net ในครั้งนี้ ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย

 

วันที่ 31 มกราคม 2561
นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานเปิดการประชุมขี้แจงการดำเนินการจัดสอบ O-NET นักเรียนชั้น ม.3
ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมศักดิเดชท์ ศูนย์วิทยบริการ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีหัวหน้าสนามสอบ ตัวแทนสนามสอบ ตัวแทนศูนย์สอบ รวม
196 คน ในสังกัดพื้นที่ สพม.42 เข้าร่วมประชุม การนี้คณะศึกษานิเทศก์ จาก กลุ่ม
นิเทศติดตามและประเมินผล ของ สพม.42 อำนวยการประชุมดังกล่าว

 
ต้องการชมภาพกิจกรรม สพม42 ย้อนหลัง (ให้คลิ๊กเลือกเดือนที่ต้องการ)
..ธันวาคม 2553 / ..มกราคม 2554 ./ กุมภาพันธ์ 2554 / .มีนาคม 2554 /
เมษายน 2554 /
พฤษภาคม 2554 / มิถุนายน 2554 / กรกฎาคม 2554 /
สิงหาคม2554 /.
กันยายน2554 / ตุลาคม2554 / พฤศจิกายน2554 /
ธันวาคม2554 - กุมภาพันธ์2555 / มีนาคม2555 - กรกฎาคม2555
สิงหาคม2555 - กันยายน 2555 / ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2556 /
มกราคม- เมษายน 2556
/ พฤษภาคม 2556 / มิถุนายน-ตุลาคม 2556 /
พฤศจิกายน 2556-ธันวาคม2556 / มกราคม2557- มิถุนายน 2557 /
กรกฏาคม2557-พฤศจิกายน 2557 / ตุลาคม2557-ธันวาคม2557 /
มกราคม2558 - มิถุนายน2558 / มิถุนายน2558-พฤศจิกายน2558 /
ธันวาคม2558-ตุลาคม2559 / ตุลาคม2559 - มิถุนายน60/
กรกฎาคม2560-มกราคม2561