วันที่ 3 ธันวาคม 2563
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ มัธยมศึกษา เขต42
นายไพรัตน์ กลิ่นทับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธาจััดกิจกรรม 5 ส. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาชนกา
ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
โดยมีคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สพม.42 เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ มัธยมศึกษา เขต42
นายไพรัตน์ กลิ่นทับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในการประชุมเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมการประเมิน
คุณภาพภายนอก (Mock Assessment) ปีงบประมาณ2564 แก่สถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จำนวน 41 โรงเรียน โดยมีผู้เข้า
ร่วมประชุมได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน, ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
และ คณะศึกษานิเทศก์ รวมทั้งสิ้น 100 คน


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ มัธยมศึกษา เขต42
นายไพรัตน์ กลิ่นทับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ผู้อำนวยการกลุ่ม , ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา ของสพม.42 ร่วมประชุม
เรื่องการวางแผนการบริหาร“โรงเรียนคุณภาพของชุมชน“ผ่านระบบvideo conference
โดยมี ดร.อัมพร พินะสา ท่านเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุมวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
นายไพรัตน์ กลิ่นทับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ของ
สพม.42 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี
2563 เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตแห่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูหัว ฯ
(รัชกาลที่ 6) ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, เจ้าหน้าทีกลุ่มอำนวยการ
และเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฉก.ชน. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้เดินทางไป
เยี่ยมเยียนโรงเรียนทองหลางวิทยาคม และเดินทางไปให้กำลังใจครอบครัวของ
นักเรียนโรงเรียนทองหลางวิทยาคม ที่บ้านพักนักเรียนประสบอัคคีภัย พร้อมทั้ง
มอบเงินบริจาคและของใช้ที่จำเป็น เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ มัธยมศึกษา เขต42
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันหุ่นยนต์ TRRO-2020
ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ซึ่งจัดโครงการโดย บมจ.ทีโอที
ร่วมอบรมและจัดการแข่งขัน ตามโครงการ TOT Smart Kids Code ชิงถ้วยรางวัล
พร้อมเหรียญรางวัล จาก ฯพณฯนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ,
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ,ประธานบอร์ดทีโอที บมจ.ทีโอทีวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายไพรัตน์ กลิ่นทับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เรื่อง
การสร้างเครื่องบินพลังยางด้วยหลักอากาศพลศาสตร์ ณ ห้องประชุมแสงประสานใจ
โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จังหวัดนครสวรรค์

 

วันที่ 18 ตุลาคม 2563
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต42 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มต่างๆของ สพม.42 ร่วมชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.
ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเร้นท์ และ ประชุมซักซ้อมหารือข้อราชการต่างๆ ณ ห้องประชุม
สารสนเทศ สพม.42วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ มัธยมศึกษา เขต42
นายไพรัตน์ กลิ่นทับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำรูปแบบการจัดการศึกษาและพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ มัธยมศึกษา เขต42
พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ เยี่ยมเยือน พบปะให้กำลังใจ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ,โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
และ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธาน
ี ในสังกัด42วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ มัธยมศึกษา เขต42
นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายไพรัตน์ กลิ่นทับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เดินทางเข้าพบนาย สิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมนี้ได้เข้าพบ
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อแนะนำตัว เนื่องในโอกาส
เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ มัธยมศึกษา เขต42
นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายไพรัตน์ กลิ่นทับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เดินทางเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และ ฉลองโรจนารุณโดม
ณ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ จากนั้น ได้เดินทางไปนมัสการ
หลวงปู่พัฒน์ ณ ห้วยด้วน(วัดธารทหาร) อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ เพื่อความเป็นศิริมงคลวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
ภาพ คณะผู้บริหารฯ คณะครู คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สพม.42
ให้การต้อนรับ ดร.ปัญญา หาแก้ว เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด และ นายไพรัตน์ กลิ่นทับ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ และให้การต้อนรับ
ดร.ปัญญา หาแก้ว เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด และ นายไพรัตน์ กลิ่นทับ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ เวลา 11.00 เป็นต้นไป

 

วันที่ 23 ตุลาคม 2563
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพม.42่ เข้าร่วมกิจกรรมในพิธี
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

 

วันที่ 13 ตุลาคม 2563
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต42 พร้อมด้วยคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพม.42่ เข้าร่วมกิจกรรม
น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์ มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช พระบรมนาถบพิตร ในพิธีทำบุญตักบาตร,พิธีวางพวงมาลา และ
ถวายบังคม,พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลากลางจังหวัด นว.

 

วันที่ 14 ตุลาคม 2563
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต42 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มต่างๆของสพม.42 ร่วมชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.
ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเร้นท์ และ ประชุมซักซ้อมหารือข้อราชการต่างๆ ณ ห้องประชุม
สารสนเทศ สพม.42

 

วันที่ 19 กันยายน 2563
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

มอบหมายให้ ดร.อภิเชษฐ์ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยม เขต 42 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์?และหาคุณภาพ
แบบทดสอบวัดทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน?ความสามารถทางภาษา
CEFR และแบบทดสอบวัดทักษะการคิดเชิงคำนวณ(Computational Thinking) และ
ความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม. 42 โดยได้รับ
ความอนุเคราะห์จาก รศ.ดร.พยุง ซีดาร์ คณะมนุษย?ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ
อ.ณัฐธริยา เหล่าประชา และ อ.อรทัย สุทธิรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญในการวิพากษ์ และ
หาคุณภาพแบบทดสอบ จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

วันที่ 9 กันยายน 2563
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

มอบหมายให้ ดร.อภิเชษฐ์ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยม เขต 42 เป็นประธานการประชุม การประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติ
งานในหน้าที่ตำเเหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เเละ ประชุม
คณะกรรมการการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถาน-
ศึกษา ออนไลน์ ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น สพม.42

 

วันที่ 1 กันยายน 2563
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

มอบหมายให้ ดร.อภิเชษฐ์ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยม เขต 42 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับการ
ขับเคลื่อนงานเเนะเเนวในสถานศึกษาเเละสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียน ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อเเละการมีงานทำสำหรับครูเเนะเเนว ในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

 

วันที่ 27 สิงหาคม 2563
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

มอบหมายให้ ดร.อภิเชษฐ์ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยม เขต 42 เป็นประธานการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูครูผู้ทรงคุณค่า
ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องสารสนเทศ สพม.42

 

วันที่ 23 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น.
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้นำข้าราชการบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 เข้ารับการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน
CEFR ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ HCEC โรงเรียนสตรี
นครสวรรค์ และให้การต้อนรับ ดร.อทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์ HCEC
สพฐ.มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ

 

วันที่ 20 สิงหาคม 2563
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานการเปิดการประชุม อบรม สัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนา เเละเเลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างองค์กรคุณธรรม(ต้นเเบบ) ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที การนี้มีผู้บริหาร
ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด สพม.42 เข้าร่วมประชุม

 

วันที่ 11 สิงหาคม 2563
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม
ราชสิทธิเวที การนี้มีครูผู้แทนจากสถานศึกษาในสังกัด สพม.42 เข้าร่วมประชุม

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2563
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานการประชุมการดำเนินการโครงการส่งเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่ 1 / 2563 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที

 

วันที่ 6 สิงหาคม 2563
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต42 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.42่ เข้าร่วมประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ เรื่อง”การจัดการมัธยมศึกษากับการเปลี่ยนเเปลงของโลก” ระหว่างวันที่
4-7 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติสวนนงนุชพัทยาNICE อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

มอบหมายให้ ดร.อภิเชษฐ์ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยม เขต 42 เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และ
พลังของแผ่นดินและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนม
พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42
การนี้มีคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ ของสพม.42
เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้เดินทางไปร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์
ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2563
ณ ห้องบันทึกรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก..
........................... ( คลิก เปิดชมคลิปวีดีโอ ถวายพระพรชัยมงคล )...........

 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.30 น.
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานการปฐมนิเทศ ครูบรรจุใหม่ของโรงเรียนในสังกัด สพม.42 จำนวน
15 ราย ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที

 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ให้การต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่ จำนวน 6 ท่านที่เดินทางมารายงานตัว พร้อมด้วย
คณะที่มาส่ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ใน สพม. 42 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42โดยมี
ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ

 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต42 เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพ
มัธยมศึกษา (SESA) เเละระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC ณ ห้องประชุม
ราชสิทธิเวที สพม.42 การนี้มีครูผู้รับผิดชอบจากโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรม

 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายสายชล ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศ เเละ นางวิชิรตา วรธาดาสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประชุมชี้แจง และติดตาม ตลอดจนให้คำเเนะนำ
เเนวทางการจัดการเรียนการสอน ในช่วงการปิดเรียนชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร
่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รวมทั้งร่วมส่งขบวนรถออกติดตามเยี่ยมบ้านเด็ก
ที่คัดกรองแล้ว ที่มีปัญหาเรื่องความพร้อมในการเรียน ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

มอบหมายให้ ดร.อภิเชษฐ์ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยม เขต 42ร่วม ประชุมชี้แจงและติดตาม ตลอดจนให้คำเเนะนำเเนวทาง
การจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รวมทั้ง แนวทางการปฏิบัติตน เพื่อเป็นการ เฝ้าระวัง
โรคระบาด รวมทั้งการให้ข่าว เพื่อป้องกันความตะหนก แต่ต้องมีความตะหนัก
ณ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์

 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายอภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต42 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม พร้อมด้วยบุคลากร สพม.42 เข้าร่วมรับชมรายการ
พุธเช้าข่าว สพฐ.ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเร้นท์ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42

 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต42ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 11 / 2563 เพื่อทบทวน
เเละกำหนดมาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2009 (COVID 2019) ของจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะเเกกรัง
ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

 

วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2563
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต42 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ ในสังกัด สพม.42
เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1

 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
คณะศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่ม และ เจ้าหน้าที่ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 ได้
เดินทางออกตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียน
ที่ 1 / 2563 ของโรงเรียน ในสังกัด สพม.42 จังหวัดนครสวรรค ์และ
จังหวัดอุทัยธานี

 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา14.30 น.
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ของโรงเรียน
ลานสักวิทยา
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา13.00 น.
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ของโรงเรียน
แม่วงก์พิทยาคม
อ.แม่วงก์ฺ จ.นครสวรรค์

 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น.
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ร่วมต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค ์และคณะจาก กศจ.นครสวรรค์์ในโอกาสมา
ตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่1/2563 ของโรงเรียนนครสวรรค์

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2563
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต42 พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้เดินทางไปร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์
ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องบันทึกรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก..
........................... ( คลิก เปิดชมคลิปวีดีโอ ถวายพระพรชัยมงคล )...........

 

ต้องการชมภาพกิจกรรม สพม42 ย้อนหลัง (ให้คลิ๊กเลือกเดือนที่ต้องการ)

มกราคม2558 - มิถุนายน2558 / มิถุนายน2558-พฤศจิกายน2558 /
ธันวาคม2558-ตุลาคม2559 / ตุลาคม2559 - มิถุนายน60/
กรกฎาคม2560-มกราคม2561 /มกราคม2561 - ตุลาคม2561
พย.2561- กย.2562 / ตุลาคม2562-ตุลาคม2563