วัน พุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายและร่วมแสดงความยินดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
อุทัยธานี ชัยนาท โดยมีนายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
เป็นประธานเปิดงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท
.................... (ดูภาพ ข่าวภาคเหนือ สพฐ.)


วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.00 น.
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ คณะผู้บริหาร
สถานศึกษา จังหวัดนครสวรรค์และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครสวรรค์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
.................... (ดูภาพ ข่าวภาคเหนือ สพฐ.)


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
ดร. อนันต์ นามทองต้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 ศึกษานิเทศก์และคณะกรรมการบูรณาการด้านการศึกษาการพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ลงพื้นที่ตรวจติดตามนโยบายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
ของชุมชน โรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูงและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
โรงเรียนพระบางวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
โรงเรียนวัดท่าทอง โรงเรียนวัดสันติธรรม โรงเรียนวัดหนองกระโดนและโรงเรียน
วัดบางม่วง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
จังหวัดนครสวรรค์ ..................... (ดูภาพ ข่าวภาคเหนือ สพฐ.)

เปลี่ยนเป็น สพม.นครสวรรค์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
และประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา เข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการมัธยมศึกษา การกำหนดและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน
จัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พร้อมทั้งการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศให้มีมาตรฐานและ
สู่มาตรฐานสากล โดย ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. และ นายไพฑูรย์
จารุสาร ผอ.สมป เวทีเสวนาในหัวข้อ “กว่าจะได้มาซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา” และทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษาและมาตรฐานตัวชี้วัด
360 องศา ณ ห้องประชุม โรงแรม Grand Howard Hotel กรุงเทพมหานคร
..................... (ดูภาพ ข่าวภาคเหนือ สพฐ.)


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยดร.จงกล เดชปั้นผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์และนายชาญชัย ชนิดสะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ- เจ้าแม่
ปากน้ำโพ 105 ปี ตรุษจีนปากน้ำโพ ประจำปี 2564 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ
โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน
ณ เวทีริมหาดทรายต้นแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารโรงเรียนจังหวัดอุทัยธานีในสังกัด สพม.42
ออกตรวจสถานที่เตรียมจัดตั้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุทัยธานี
ชัยนาท ณ โรงเรียนบ้านภูมิธรรม จังหวัดอุทัยธานี (ดูภาพ ข่าวภาคเหนือ สพฐ.)


วันที่ 27 มกราคม 2564
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ จาก สพม.42 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์
สหวิทยาเขตตากฟ้า-ตาคลีได้แกโรงเรียนช่องแคพิทยาคม โรงเรียนลาดทิพรส
พิทยาคม โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์
เพื่อให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครู
ร่วมฟังวิสัยทัศน์การดำเนินงานการจัดการของ สพม.42 เพื่อเป็นแนวทางในการ
บริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ..(ดูภาพ ข่าวภาคเหนือ สพฐ.)


วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
และ นายไพรัตน์ กลิ่นทับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 พร้อมด้วย นายคมกฤช แผนเสือ นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา ศึกษานิเทศก์
และนางสาวอรทัย นาคดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบูรณาการด้านการศึกษา โดยมีนายพัฒนะ พัฒนทวีดล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานการประชุม เรื่อง
การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง
และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมแสงเทียน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ .......... (ดูภาพ ข่าวภาคเหนือ สพฐ.)


วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา13.00 น.
นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
และคณะกรรมการบูรณาการด้านการศึกษาการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
ลงพื้นที่ตรวจติดตามนโยบายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียน
Stand Alone คุณภาพสูงและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ได้แก่โรงเรียน ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร และ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
.............. (ดูภาพ ข่าวภาคเหนือ สพฐ.)


วันที่ 25 มกราคม 2564
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ จาก สพม.42 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์
สหวิทยาเขตอัจฉราลัย-โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ / สหวิทยาเขตร่มเกล้า-นวมิทร์
โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม และโรงเรียนพระบางวิทยา เพื่อให้กำลังใจ
ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ..(ดูภาพ ข่าวภาคเหนือ สพฐ.)


วันที่ 21 มกราคม 2564
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในจ.อุทัยธานี- ร.ร.ทองหลางวิทยาคม
และ ร.ร.หนองฉางวิทยาคม เพื่อให้กำลังใจ และ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (COVID-19)
..(ดูภาพ ข่าวภาคเหนือ สพฐ.)


วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา่ 09.00 น.
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
มอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิธนาคารภาคเหนือ แก่นักเรียนชั้น ม.1-6 เรียนดี
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปี 2563 จำนวน 4 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ดังนี้
1. เด็กชายปฏิพัทธ์ อ้อไธสง ม.2 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
2. นางสาวธีราพร บำรุงศรี ม.5 โรงเรียนเขาทองพิทยาคม
3. เด็กหญิงรัชดาภรณ์ บุญพยุง ม.1 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา
4. เด็กหญิงนภสร บัวรอด ม.1 โรงเรียนไพศาลีพิทยา
ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที - สพม.42


วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
นายไพรัตน์ กลิ่นทับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
ร่วมประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัด
นครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีการบรรยายพิเศษจาก ดร.ปัญญา หาแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เรื่องการขับเคลื่อน
เพื่อพัฒนาคุณภาพในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิใน กพฐ. และ กศจ.นครสวารรค์ เรื่องการขับเคลื่อนภารกิจของ
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษา ฯ , การเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณภาพการศึกษา
ของเด็กไทย ณ ห้องประชุม 100 ปี โรงเรียนนครสวรรค์


วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น.
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ จาก สพม.42 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
จังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้กำลังใจ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ใน
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


วันที่ 19 มกราคม 2564
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
มอบหมายให้ นายไพรัตน์ กลิ่นทับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา
เขต 42 เป็นประธานในการประชุมจัดทำแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาตามเกณฑ์รางวัล IQA Award โดยมีโรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรม
คุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนนครสวรรค์ (เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
1 ช่วย 4 # รร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม รร.ไพศาลีพิทยา, รร.หนองกรดพิทยาคม
รร.บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา) และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม
โสตทัศนศึกษา โรงเรียนนครสวรรค์


วันที่ 14 มกราคม 2564
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
มอบหมายให้ นายไพรัตน์ กลิ่นทับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา
เขต 42 เป็นประธานในการประชุมจัดทำแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาตามเกณฑ์รางวัลIQA Award โดยมีโรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรม
คุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนอุทัยวิทยาคม (เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
1 ช่่วย 3 ( รร.สว่างอารมณ์วิทยาคม, รร.ทัพทันอนุสรณ์และ รร.หนองขาหย่างวิทยา)
และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศุภรัตน์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม


วันที่ 15 มกราคม 2564
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ จาก สพม.42 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัด
นครสวรรค์ เพื่อให้กำลังใจ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ใน
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สหวิทยาเขตวิมานลอย - โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม
สหวิทยาเขตอัจฉราลัย - โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
...(ดูภาพ ข่าวภาคเหนือ สพฐ.)


วันที่ 14 มกราคม 2564
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ จาก สพม.42 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัด
นครสวรรค์ เพื่อให้กำลังใจ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ใน
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน - โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
สหวิทยาเขตร่มเกล้านวมินทร์ - โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
...(ดูภาพ ข่าวภาคเหนือ สพฐ.)


วันที่ 13 มกราคม 2564
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วย ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต42 และคณะศึกษานิเทศก์ จาก สพม.42 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนใน
จังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้กำลังใจ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ใน
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สหวิทยาเขตอู่ไท - โรงเรียนลานสักวิทยาคม โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
สหวิทยาเขตสะแกกรัง - โรงเรียนทุ่งโพวิทยา โรเงรียนตลุกดู่วิทยาคม
...(ดูภาพ ข่าวภาคเหนือ สพฐ.)


วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา่ 13.30 น.
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
(ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที - สพม.42


วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา่ 09.00 น.
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลการบริหารจัดการ
คุณภาพของชุมขนและมัธยมดีสี่มุมเมือง (Video Conference) เพื่อรับทราบ
นโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาส
ทางการศึกษา โดยมีการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาเพื่อให้สามารถบริหาร
การจัดการศึกษาในทุกด้าน ณ ห้องประชุมสานฝัน - สพป.นครสวรรค์ เขต 1
....... (ดูภาพ ข่าวภาคเหนือ สพฐ.)


วันที่ 7 มกราคม 2564
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา-สหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน โรงเรียน
ลาดยาววิทยาคม,แม่วงก์พิทยาคม, ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร,เทพศาลาประชาสรรค์
....... (ดูภาพ ข่าวภาคเหนือ สพฐ.)


วันที่ 6 มกราคม 2564
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
มอบหมายให้ ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต42 เป็นประธานประชุมการเตรียมการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน
ในโครงการพระราชดำริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42


วันที่ 6 มกราคม 2564
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในการร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเร้นท์ ชมรายการ
“พุธเช้าข่าว สพฐ” และประชุมการบริหารจัดการเรียนการสอนและกำกับ ติดตาม
การดำเนินงานในภาวะโรค โควิด19 ระบาด ณ ห้องประชุมสารสนเทศโดยมี
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ มัธยมศึกษา เขต42
นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ มัธยมศึกษา เขต42
นายไพรัตน์ กลิ่นทับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
และผู้อำนวยการกลุ่มต่างของ สพม.42 เข้าร่วมประชุม


วันที่ 5 มกราคม 2564
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา สหวิทยาเขตวิมานลอย
โรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ..... (ดูภาพข่าวภาคเหนือ สพฐ.)


วันที่ 4 มกราคม 2564
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายไพรัตน์ กลิ่นทับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในจ.อุทัยธานี - ร.ร.การุ้งวิทยาคม
ร.ร.วังหินวิทยาคม ร.รหนองจอกประชานุสรณ์ ...(ดูภาพ ข่าวภาคเหนือ สพฐ.)


วันที่ 28 ธันวาคม 2563
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา สหวิทยาเขตวิมานลอย จังหวัดนครสวรรค์
........ .(ดูภาพ ข่าวภาคเหนือ สพฐ.)


วันที่ 28 ธันวาคม 2563
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ตรวจเยี่ยม โรงเรียนทุ่งนาวิทยา จังหวัดอุทัยธานี
........ .(ดูภาพ ข่าวภาคเหนือ สพฐ.)


วันที่ 25 ธันวาคม 2563
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา สหวิทยาเขตวิมานลอย
โรงเรียนโกรกพระ จ.นครสวรรค์ ..... (ดูภาพข่าวภาคเหนือ สพฐ.)


วันที่ 24 ธันวาคม 2563
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา สหวิทยาเขตร่มเกล้านวมินทร์
และ สหวิทยาเขตทุ่นหินเทิน ..... (ดูภาพข่าวภาคเหนือ สพฐ.)


วันที่ 23 ธันวาคม 2563
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา จังหวัดอุทัยธานี
......... (ดูภาพ ข่าวภาคเหนือ สพฐ.)


วันที่ 23 ธันวาคม 2563
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ จังหวัดอุทัยธานี
........ .(ดูภาพ ข่าวภาคเหนือ สพฐ.)


วันที่ 24 ธันวาคม 2563
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
มอบหมายให้ ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต42 เข้าร่วมประชุมสัมมนาการจัดทำประมวลสาระกฎหมายทั้งระบบที่
เกี่ยวข้องกับการ บริหารจัดการศึกษายกกำลังสองเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา ณ โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์ จังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 24 ธันวาคม 2563
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
มอบหมายให้ นายไพรัตน์ กลิ่นทับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา
เขต 42 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 6 เพื่อดำเนินงาน
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง


วันที่ 22 ธันวาคม 2563
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีการ
เปิดงานการแข่งขันกีฬาสี ของโรงเรียนวังบ่อวิทยา
ณ สนามกีฬาโรงเรียนวังบ่อวิทยา อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
......... (ดูภาพ ข่าวภาคเหนือ สพฐ. )


วันที่ 14 ธันวาคม 2563
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาการคุณภาพการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
และ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์
โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียน คณะศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด
สพม.42 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ....... (ดูภาพ ข่าวภาคเหนือ สพฐ. )


วันที่ 7 ธันวาคม 2563
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 มอบหมาย
ให้ นายไพรัตน์ กลิ่นทับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในการประชุมเลือกโรงเรียนคุณภาพชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โดยมี
ดร.อภิเชฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ต.ป.น. / ประธานและเลขาสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต / ศึกษานิเทศก์
์และผู้บริหารโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ 1)โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร
2)โรงเรียนไพศาลีพิทยา 3)โรงเรียนโกรกพระ 4)โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
5)โรงเรียนพระบางวิทยา และ ผู้บริหารโรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานี ได้แก่
1)โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 2)โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 3)โรงเรียนลานสักวิทยา
นำเสนอข้อมูล โมเดลการพัฒนาโรงเรียน และ คณะกรรมการร่วมกันวิพากย์ เสนอแนะ
เพิ่มเติม ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42


วันที่ 7 ธันวาคม 2563
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 มอบหมายให้
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต42
เป็นประธานในการประชุมการจัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือก " ครูดี ศักดิ์ศรี สพม.42 "
ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42
วันที่ โดยมี นายไพรัตน์ กลิ่นทับ รอง ผอ.สพม.42 ,
บุคลากร สพม.42, ประธาน ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน จ.นครสวรรค์และจ.อุทัยธานี


วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 7.00น.
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่ ของ สพม.42 ได้เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์ มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช
พระบรมนาถบพิตร ในพิธีทำบุญตักบาตร,พิธีวางพวงมาลา และ ถวายบังคม
ณ บริเวณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ .. .... และ ต่อมาช่วงเวลาเย็น 18.00น.
นายไพรัตน์ กลิ่นทับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่ ของ สพม.42 เข้าร่วมพิธีจุดเทียนสดุดีพระเกียรติ
คุณและ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์


วันที่ 3 ธันวาคม 2563
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ มัธยมศึกษา เขต42
นายไพรัตน์ กลิ่นทับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธาจััดกิจกรรม 5 ส. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาชนกา
ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
โดยมีคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สพม.42 เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ มัธยมศึกษา เขต42
นายไพรัตน์ กลิ่นทับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในการประชุมเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมการประเมิน
คุณภาพภายนอก (Mock Assessment) ปีงบประมาณ2564 แก่สถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จำนวน 41 โรงเรียน โดยมีผู้เข้า
ร่วมประชุมได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน, ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
และ คณะศึกษานิเทศก์ รวมทั้งสิ้น 100 คน


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ มัธยมศึกษา เขต42
นายไพรัตน์ กลิ่นทับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ผู้อำนวยการกลุ่ม , ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา ของสพม.42 ร่วมประชุม
เรื่องการวางแผนการบริหาร“โรงเรียนคุณภาพของชุมชน“ผ่านระบบvideo conference
โดยมี ดร.อัมพร พินะสา ท่านเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุมวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
นายไพรัตน์ กลิ่นทับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ของ
สพม.42 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี
2563 เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตแห่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูหัว ฯ
(รัชกาลที่ 6) ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, เจ้าหน้าทีกลุ่มอำนวยการ
และเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฉก.ชน. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้เดินทางไป
เยี่ยมเยียนโรงเรียนทองหลางวิทยาคม และเดินทางไปให้กำลังใจครอบครัวของ
นักเรียนโรงเรียนทองหลางวิทยาคม ที่บ้านพักนักเรียนประสบอัคคีภัย พร้อมทั้ง
มอบเงินบริจาคและของใช้ที่จำเป็น เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ มัธยมศึกษา เขต42
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันหุ่นยนต์ TRRO-2020
ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ซึ่งจัดโครงการโดย บมจ.ทีโอที
ร่วมอบรมและจัดการแข่งขัน ตามโครงการ TOT Smart Kids Code ชิงถ้วยรางวัล
พร้อมเหรียญรางวัล จาก ฯพณฯนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ,
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ,ประธานบอร์ดทีโอที บมจ.ทีโอทีวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายไพรัตน์ กลิ่นทับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เรื่อง
การสร้างเครื่องบินพลังยางด้วยหลักอากาศพลศาสตร์ ณ ห้องประชุมแสงประสานใจ
โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จังหวัดนครสวรรค์

 

วันที่ 18 ตุลาคม 2563
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต42 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มต่างๆของ สพม.42 ร่วมชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.
ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเร้นท์ และ ประชุมซักซ้อมหารือข้อราชการต่างๆ ณ ห้องประชุม
สารสนเทศ สพม.42วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ มัธยมศึกษา เขต42
นายไพรัตน์ กลิ่นทับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำรูปแบบการจัดการศึกษาและพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ มัธยมศึกษา เขต42
พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ เยี่ยมเยือน พบปะให้กำลังใจ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ,โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
และ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานี
ในสังกัด สพม.42วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ มัธยมศึกษา เขต42
นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายไพรัตน์ กลิ่นทับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เดินทางเข้าพบนาย สิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมนี้ได้เข้าพบ
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อแนะนำตัว เนื่องในโอกาส
เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ มัธยมศึกษา เขต42
นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายไพรัตน์ กลิ่นทับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้เดินทางเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และ ฉลองโรจนารุณโดม
ณ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ จากนั้น ได้เดินทางไปนมัสการ
หลวงปู่พัฒน์ ณ ห้วยด้วน(วัดธารทหาร) อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ เพื่อความเป็นศิริมงคลวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
ภาพ คณะผู้บริหารฯ คณะครู คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สพม.42
ให้การต้อนรับ ดร.ปัญญา หาแก้ว เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด และ นายไพรัตน์ กลิ่นทับ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ และให้การต้อนรับ
ดร.ปัญญา หาแก้ว เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด และ นายไพรัตน์ กลิ่นทับ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ เวลา 11.00 เป็นต้นไป

 

วันที่ 19 กันยายน 2563
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

มอบหมายให้ ดร.อภิเชษฐ์ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยม เขต 42 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์?และหาคุณภาพ
แบบทดสอบวัดทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน?ความสามารถทางภาษา
CEFR และแบบทดสอบวัดทักษะการคิดเชิงคำนวณ(Computational Thinking) และ
ความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม. 42 โดยได้รับ
ความอนุเคราะห์จาก รศ.ดร.พยุง ซีดาร์ คณะมนุษย?ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ
อ.ณัฐธริยา เหล่าประชา และ อ.อรทัย สุทธิรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญในการวิพากษ์ และ
หาคุณภาพแบบทดสอบ จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

วันที่ 9 กันยายน 2563
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

มอบหมายให้ ดร.อภิเชษฐ์ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยม เขต 42 เป็นประธานการประชุม การประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติ
งานในหน้าที่ตำเเหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เเละ ประชุม
คณะกรรมการการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถาน-
ศึกษา ออนไลน์ ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น สพม.42

 

วันที่ 1 กันยายน 2563
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

มอบหมายให้ ดร.อภิเชษฐ์ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยม เขต 42 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับการ
ขับเคลื่อนงานเเนะเเนวในสถานศึกษาเเละสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียน ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อเเละการมีงานทำสำหรับครูเเนะเเนว ในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

 

วันที่ 27 สิงหาคม 2563
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

มอบหมายให้ ดร.อภิเชษฐ์ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยม เขต 42 เป็นประธานการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูครูผู้ทรงคุณค่า
ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องสารสนเทศ สพม.42

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2563
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา เขต 42
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต42 พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้เดินทางไปร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์
ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องบันทึกรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก..
........................... ( คลิก เปิดชมคลิปวีดีโอ ถวายพระพรชัยมงคล )...........

 

ต้องการชมภาพกิจกรรม สพม42 ย้อนหลัง (ให้คลิ๊กเลือกเดือนที่ต้องการ)

มกราคม2558 - มิถุนายน2558 / มิถุนายน2558-พฤศจิกายน2558 /
ธันวาคม2558-ตุลาคม2559 / ตุลาคม2559 - มิถุนายน60/
กรกฎาคม2560-มกราคม2561 /มกราคม2561 - ตุลาคม2561
พย.2561- กย.2562 / ตุลาคม2562-ตุลาคม2563