ยเหล  

   สพม.42 และอบจ.นครสวรรค์ จัดพิธีมอบโรงเรียนสวนกุหลาบ(จิรประวัติ)
วันที่31 พฤษภาคม 2556 นายสมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้ร่วมพิธีลงนามกับ นายมานพ ศรีผึ้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ในการมอบโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) เพื่อ ถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี
นายไกรสิน ศิลปาจารย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และนายสัญชัย พวงมาลี รองผู้อำนวย
การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42 ร่วมเป็นสักขีพยาน การนี้มีผู้บริหาร ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธี

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 เปิดการประชุมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 นายสมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในงานประชุมประสานแผนปฏิบัติการและจัดทำ
เครื่องมือการอ่านการเขียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ณ ห้องประชุมโรงเแรม
เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ โดยมีนายวินัย โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุม การนี้ มีผู้บริหารโรงเรียน
ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครู จากโรงเรียนต่างๆในสังกัดจาก จ.นครสวรรค์และอุทัยธานีเข้าร่วมประชุม       

     
   
ยเหล  

สพม.42 ติดตั้งป้ายอาคาร "บ้านร่มเย็น"
วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ได้ติดป้ายอาคาร" บ้านร่มเย็น "
บริเวณหลังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากชมรมส่งเสริม
อาชีพอิสระโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี ในการจัดทำและติดตั้งป้าย "บ้านร่มเย็น" สพม.42
จึงขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

     
   
ยเหล  

สพม.42 เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน "ครูผู้ช่วย" 29 เม.ย. - 5 พ.ค. 2556
วันที่ 29 เมษายน 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ได้เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง " ครูผู้ช่วย "
ครั้งที่ 1 / 2556 สถานที่รับสมัคร ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เป็นวันแรก
ของการรับสมัคร การนี้มีผู้ให้ความสนใจ เดินทางมาสมัครเป็นจำนวนมาก

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 เปิดการประชุมพัฒนาครูให้เลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ
วันที่ 22 เมษายน 2556 นายสมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเยียวยาให้มี
หรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42 อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์
การนี้ มีข้าราชการครูจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ และอุทัยธานีเข้าร่วมประชุมพัฒนา        

     
   
ยเหล  

สพม.42 เป็นเจ้าภาพประชุม สภากาแฟยามเช้า Morning Meeting
เช้าวันที่ 17 เมษายน 2556 นายสมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้ให้การต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจต่างๆ ของจังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้มาร่วมประชุม
สภากาแฟยามเช้า ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42 ซึ่ง สพม.42 ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม
การนี้้มี รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจต่างๆ ของจังหวัดนครสวรรค์
หลายหน่วยงานได้เดินทางมาเข้าร่วมประชุม สภากาแฟ ในครั้งนี้

     
   
ยเหล  

รอง ผอ.สพม.42 ร่วมงานรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 9 เมษายน 2556 นายสัญชัย พวงมาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
และนายวินัย โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่
ของ สพม.42 ได้เข้าร่วมงานรดน้ำดำหัว
ขอพร นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และ
คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ การนี้ได้มีคณะข้าราชการ
จาก ส่วนราชการต่างๆในจังหวัดหลายหน่วยงานเข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น       

     
   
ยเหล  

รอง ผอ.สพม.42 เปิดโครงการยกระดับคุณภาพลูกจ้างแกนนำสถานศึกษา
วันที่ 5 เมษายน 2556 นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการยกระดับคุณภาพสนับสนุนลูกจ้างประจำ
แกนนำระดับสถานศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42 ณ โรงแรมมวกเหล็กพาราไดซ์
รีสอร์ท จ.สระบุรี ซึ่งจักขึ้นโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.42 การนี้มีลูกจ้างประจำ จากโรงเรียนต่างๆ
ใน สังกัด สพม.42 เข้ารับการอบรม         

     
   
ยเหล  

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ทรงเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ร.ร.พุทธมงคลวิทยา

วันที่14 มีนาคม 2556 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ
TO BE NUMBER ONE ทรงเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจTO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
จังหวัดอุทัยธานี การนี้
โรงเรียน ฯ
จึงกราบขอบพระคุณผู้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือโรงเรียนทุก ๆ ด้าน ในการเตรียมการรับเสด็จ มา ณ โอกาสนี้ ได้แก่
1. สำนักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานี 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
5. มูลนิธิพันธกิจสร้างสรรค์

     
   
ยเหล  

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ทรงเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ร.ร.อุทัยวิทยาคม

วันที่14 มีนาคม 2556 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ
TO BE NUMBER ONE ทรงเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจTO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
จังหวัดอุทัยธานี การนี้ นายสมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42

พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สพม.42 ,คณะผู้บริหารโรงเรียน, ครู และ นักเรียนรวมถึงข้าราชการ
ชั้นผู้ใหญ่จากส่วนราชการต่างๆของจังหวัดอุทัยธานี ร่วมรับเสด็จ

     
   
ยเหล  

รอง ผอ.สพม.42 เปิดการอบรมการปฏิบัติงานพัสดุด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์
วันที่ 12 มีนาคม 2556 นายสัญชัย พวงมาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างสมรรถนะ สำหรับผู้ปฏิบัตหน้าที่งานพัสดุในสถานศึกษา
ด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์ (e - GP) ของสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42 ณห้องประชุมราชสิทธิเวที
การนี้มีผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูจากโรงเรียนต่างๆใน สังกัด สพม.42 เข้ารับการอบรม         

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 ประชุมผู้บริหารประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2 / 2556
วันที่ 5 มีนาคม2556 นายสมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่2 / 2556
ณ ห้องประชุม  โรงเรียนการุ้งวิทยาคม อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี  โดยมีรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ,ผู้อำนวยการกลุ่ม,ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.42
ทุกโรงเรียน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง      

...(คลิ๊กดาวน์โหลด ข้อมูลวิชาการ ในการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 2/2556 ที่โรงเรียนการุ้งวิทยาคม)   
 

     
   
ยเหล  

   สพม.42 ดำเนินการหาความสมัครใจถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัด อปท.
วันที่11กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการสรรหาความสมัครใจถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัดองค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42 ได้ดำเนินการหารความสมัครใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง ในการขอถ่ายโอนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ไปสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ด้วยการลงคะแนนออกเสียงเพื่อให้เกิดความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม
ซึ่งการนี้ ผลการลงคะแนนรวม ปรากฎว่า คะแนนความสมัครใจการขอถ่ายโอนไปสังกัด อปท.สูงกว่า

     
   
ยเหล  

ผอ.สพม.42 ร่วมประชุมทางไกลผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนท์ 1 อำเภอ 1 ทุน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 นายสมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษาเขต 42
ได้เข้าร่วมในการประชุมทางไกล ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนท์ เรื่องโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4
โดยมี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและรองเลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานในการประชุมร่วม เชื่อมสัญญาณ
ทางไกลจากห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ถึง กระทรวงศึกษาธิการ
การนี้มีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.42 และครู
ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึง สำนักงาน เขตพื้นที่มัธยมศึกษาต่างๆ ร่วมเชื่้อมสัญญาณเพื่อเข้าร่วมการประชุม

     
   
ยเหล  

สพม.42 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส์
วันที่28 - 29 สิงหาคม 2555 กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จัดโครง
การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส์ (E-Office) ให้แก่โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด
ของสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42 จ.นครสวรรค์ เพื่อพัฒนาความรู้
ความเข้าใจในการใช้งานระบบสื่อสารทางราชการด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต
การนี้มี ครูผู้ดูแลระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส์ จากโรงเรียนต่างๆ ในสังกัด สพม.42 เข้าร่วมประชุม

     
 

ดก

 
 

ต้องการชมภาพกิจกรรม สพม42 ย้อนหลัง (ให้คลิ๊กเลือกเดือนที่ต้องการ)
..ธันวาคม 2553 / ..มกราคม 2554 ./ กุมภาพันธ์ 2554 / .มีนาคม 2554 /
เมษายน 2554 /
พฤษภาคม 2554 / มิถุนายน 2554 / กรกฎาคม 2554 /
สิงหาคม2554 /.
กันยายน2554 / ตุลาคม2554 / พฤศจิกายน2554 /
ธันวาคม2554 - กุมภาพันธ์2555 / มีนาคม2555 - กรกฎาคม2555
สิงหาคม2555 - กันยายน 2555 / ตุลาคม
2555 - ธันวาคม 2556 /
มกราคม- เมษายน 2556
/ พฤษภาคม 2556