นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

 

นโยบายด้านการบริหารงานสุจริต


1.การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโดย

นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รักษาราชการแทน ผอ.สพม.42

 

 

2. คำขวัญประจำกลุ่มของ สพม.42 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความสุจริต โปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

3. การมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา  และบุคลากรในสังกัด ในการปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล


การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรในสังกัดในการปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล หัวข้อ “ระบบราชการ 4.0 มิติการทำงานตามหลักภควัตภาพ”
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ จังหวัดนครสวรรค์โครงการ/กิจกรรมด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรม

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย นายกฤษฎิ์อธิป  ชุตินธรากร  รักษาราชการแทน ผอ.สพม.42
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน, นำกล่าวปฎิญญาเขตสุจริต พร้อมทั้งประชุมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ ห้องราชสิทธิเวที สพม.42บรรยายพิเศษ หัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน”
โดย นายสมยศ  กาสี  ผู้อำนวยการ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องราชสิทธิเวที สพม.42

 

บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานระบบราชการ 4.0 และเสริมสร้างวินัยข้าราชการสู่การบริหารงานสุจริต โปร่งใส”
โดย นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สพม.42 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.42
และ สิบตำรวจโทจง  นาคตระกูล  นิติกรชำนาญการ สพม.42
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563  ณ ห้องราชสิทธิเวที สพม.42


 

บรรยายพิเศษ หัวข้อ “เสริมสร้างวินัย และวัฒนธรรมของบุคลากรเพื่อพัฒนามาตรฐาน
ด้านการปฏิบัติงาน
โดย นายอภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์ รอง ผอ.สพม.42
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563  ณ ห้องราชสิทธิเวที สพม.42

 

 

2. กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก
ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และชี้แจงนโยบาย กำกับติดตามการดำเนินงาน
โดย ผอ.สพม.42 และ รอง ผอ.สพม.42  ณ สพม.42  ทุกวันจันทร์  เวลา 08.00 น.


 

3. กิจกรรมจิตอาสาเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะให้แก่บุคลากรในสังกัด โดยส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดเป็นสมาชิกจิตอาสา และจัดกิจกรรมจิตอาสาของ สพม.42 เพื่อทำคุณประโยชน์แก่สาธารณชน และเป็นจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก


กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อเสริมสร้างวินัยสุจริต