ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.42

สพม.42 -แจ้ง ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันกิจกรรมโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ปี 2561 ระดับภูมิภาค ภาคกลาง รอบกลุ่ม จังหวัด (4 จุดการแข่งขัน)

จุดที่ 1 ภาคกลางตอนบน ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สพม.เขต 42 แข่งขันวันที่ 8 สิงหาคม 2561
จุดที่ 2 ภาคกลางตอนล่าง ณ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี สพม.เขต 3 แข่งขันวันที่ 9 สิงหาคม 2561
จุดที่ 3 ภาคตะวันออก ณ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ จังหวัดนครนายก สพม.เขต 7 แข่งขันวันที่ 7 สิงหาคม 2561
จุดที่ 4 ภาคตะวันตก ณ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี สพม.เขต 10แข่งขันวันที่ 10 สิงหาคม 2561
(คลิกดูรายละเอียดทั้งหมด) ...31-7-61

ประกาศ สพม.42
นักเรียนชั้น ม.1 และม.4 ที่ยังไม่มีที่เรียน และมีความประสงค์ให้
สพม.42 จัดหาที่เรียนให้นั้น ... ให้นักเรียนนำหลักฐาน
*สำเนาบัตรประจำตัว *สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน-บิดา มารดา
*รูปถ่าย3x4ซม. ถ่ายไม่เกินหกเดือน *หลักฐานการศึกษา
มายื่นในวันที่ 9-11 เมษายน 2561 ( เวลา 08.30-16.30น.)
ณ ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน สพม.42

ประกาศ สพม.42
ประกาศผล การคัดเลือก
นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู
ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สควค.)
ที่เข้าศึกษาปี 2557 / 2558 / หรือจบ ปี 2560 ( บรรจุชุดที่ 1 - 2- 3 )
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
กรณีการคัดเลือกผู้มีสัญญาผูกพันธ์ตามโครงการพิเศษ
หรือ นักศึกษาโครงการรัฐบาล สังกัด สพม.42

- ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. ที่ สพม.42

ชุดที่ 1 ( คลิกดูรายละเอียด )..................
ชุดที่ 2 ( คลิกดูรายละเอียด )..................
ชุดที่ 3 ( คลิกดูรายละเอียด )
......23-1-61

ประกาศ สพม.42
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู
ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สควค.)
ที่เข้าศึกษาปี 2557 / 2558 / หรือจบ ปี 2560 ( บรรจุชุดที่ 1 - 2- 3 )
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
กรณีการคัดเลือกผู้มีสัญญาผูกพันธ์ตามโครงการพิเศษ
หรือ นักศึกษาโครงการรัฐบาล สังกัด สพม.42

ชุดที่ 1 ( คลิกดูรายละเอียด )..................
ชุดที่ 2 ( คลิกดูรายละเอียด )..................
ชุดที่ 3 ( คลิกดูรายละเอียด )
.....12-1-61

ประกาศ สพม.42
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง
ของสถาบันพระบรมราชชนนี กระทรวงสาธาณสุข
ประจำปี 2561 การรับตรงจากพื้นที่
ให้นำผลตรวจร่างกาย ส่ง สพม.42 ภายในวันที่ 12 มค.2561

(คลิกดูรายละเอียด)
... 1.ประกาศรรายชื่อ
2.ใบรายงานการตรวจร่างกาย (11-1-61 )

ประกาศ สพม.42
รับสมัคร คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู
ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สควค.)
ที่เข้าศึกษาปี 2557 / 2558 / หรือจบ ปี 2560 ( บรรจุชุดที่ 1 - 2- 3 )
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
กรณีการคัดเลือกผู้มีสัญญาผูกพันธ์ตามโครงการพิเศษ
หรือ นักศึกษาโครงการรัฐบาล สังกัด สพม.42

ชุดที่ 1 ( คลิกดูรายละเอียด )..................
ชุดที่ 2 ( คลิกดูรายละเอียด )..................
ชุดที่ 3 ( คลิกดูรายละเอียด )
.....29-12-60

ประกาศ สพม.42
ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
งานศิลปหัตถกรรม ครั้ที่ 67 ประจำปี 2560
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2560
1- หนังสือแจ้ง / ประกาศ (คลิก)

2- ผลการแข่งขัน storytelling (คลิก)

3- ผลการแข่งขัน multi skills competition (คลิก)

4 - ผลการแข่งขัน impromptu speech (คลิก)
25-8-60

ประกาศ สพม.42
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ในวันที่ 23 -24 สิงหาคม 2560 ณห้องประชุม สพม.42
.... คลิกดูรายละเอียดดังนี้ ...
1. กำหนดเวลาการแข่งขัน
2. รายชื่อนักเรียนผู้สมัครเข้าแข่งขัน ม.ต้น และม.ปลาย
3. แนวทางกิจกรรมการจัดการแข่งขัน

ประกาศ โรงเรียนหนองบัว
โรงเรียนหนองบัว มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง
ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและ
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ราคากลาง 1,856,000 บาท
ผู้รับจ้างรายใดสนใจ ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ที่
โทร 056-251281 หรือ 056-687240
ภายใน 10 เมษายน 2560

ประกาศ สพม.42
นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ที่ยังไม่มีที่เรียน ในปีการศึกษา 2560
และมีความประสงค์ ให้ สพม.42 จัดหาที่เรียนให้ นั้น
ให้นำหลักฐาน(สำเนา บัตร /ทะเบียนบ้าน/ของนักเรียน บิดา มารดา
/ใบ ปพ.1 /รูปถ่าย 3+4ซม.) มายื่นในวันที่ 5 - 20 เมษายน 2560
เวลา 08.30-16.30 ณ ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

ประกาศ สพม.42
เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำปี 2560
ตำแหน่ง ครู
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ผู้มีความประสงค์ขอย้าย ให้ยื่นคำร้องภายในวันที่ 24 มกราคม 2560

(1. คลิกดูเกณฑ์รายละเอียด)
( 2. คลิกดูตำแหน่งว่าง )
( 3. คลิกดู แจ้งเพิ่มเติมแก้ไขตำแหน่งว่าง )
( 4. คลิกดู แจ้งเพิ่มเติมแก้ไขตำแหน่งว่าง )
สมาคมประวัติศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกับ คณะคุรุศาสตร์จุฬาฯ
จัดประชุมวิชาการเรื่อง "250 ปี กรุงธนบุรี ศรีมหาสมุทร"

ขอเชิญชวนครู อาจารย์ ผู้สอนประวัติศาสตร์ นักวิชาการประวัติศาสตร์
ร่วมประชุม พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ประวิติศาสตร์สมัยกรุงธนบรี
และประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ณ ห้องประชุมพูนทรัพย์ฯ อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย
จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
สนติดต่อสอบถาม ลงทะเบียนล่วงหน้า ที่ นายอนุเทพ 083-5153678
อีเมล์ : m_anuthep @hotmail.com / lineID : bigm0269