ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.42

ประกาศ สพม.42
สพม.42 กำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการครูบรรจุใหม่ ในวันที่ 18 มกราคม2562

สพม.42 -แจ้ง ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันกิจกรรมโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ปี 2561 ระดับภูมิภาค ภาคกลาง รอบกลุ่ม จังหวัด (4 จุดการแข่งขัน)

จุดที่ 1 ภาคกลางตอนบน ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สพม.เขต 42 แข่งขันวันที่ 8 สิงหาคม 2561
จุดที่ 2 ภาคกลางตอนล่าง ณ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี สพม.เขต 3 แข่งขันวันที่ 9 สิงหาคม 2561
จุดที่ 3 ภาคตะวันออก ณ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ จังหวัดนครนายก สพม.เขต 7 แข่งขันวันที่ 7 สิงหาคม 2561
จุดที่ 4 ภาคตะวันตก ณ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี สพม.เขต 10แข่งขันวันที่ 10 สิงหาคม 2561
(คลิกดูรายละเอียดทั้งหมด) ...31-7-61

ประกาศ สพม.42
นักเรียนชั้น ม.1 และม.4 ที่ยังไม่มีที่เรียน และมีความประสงค์ให้
สพม.42 จัดหาที่เรียนให้นั้น ... ให้นักเรียนนำหลักฐาน
*สำเนาบัตรประจำตัว *สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน-บิดา มารดา
*รูปถ่าย3x4ซม. ถ่ายไม่เกินหกเดือน *หลักฐานการศึกษา
มายื่นในวันที่ 9-11 เมษายน 2561 ( เวลา 08.30-16.30น.)
ณ ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน สพม.42

ประกาศ สพม.42
ประกาศผล การคัดเลือก
นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู
ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สควค.)
ที่เข้าศึกษาปี 2557 / 2558 / หรือจบ ปี 2560 ( บรรจุชุดที่ 1 - 2- 3 )
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
กรณีการคัดเลือกผู้มีสัญญาผูกพันธ์ตามโครงการพิเศษ
หรือ นักศึกษาโครงการรัฐบาล สังกัด สพม.42

- ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. ที่ สพม.42

ชุดที่ 1 ( คลิกดูรายละเอียด )..................
ชุดที่ 2 ( คลิกดูรายละเอียด )..................
ชุดที่ 3 ( คลิกดูรายละเอียด )
......23-1-61

ประกาศ สพม.42
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู
ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สควค.)
ที่เข้าศึกษาปี 2557 / 2558 / หรือจบ ปี 2560 ( บรรจุชุดที่ 1 - 2- 3 )
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
กรณีการคัดเลือกผู้มีสัญญาผูกพันธ์ตามโครงการพิเศษ
หรือ นักศึกษาโครงการรัฐบาล สังกัด สพม.42

ชุดที่ 1 ( คลิกดูรายละเอียด )..................
ชุดที่ 2 ( คลิกดูรายละเอียด )..................
ชุดที่ 3 ( คลิกดูรายละเอียด )
.....12-1-61

ประกาศ สพม.42
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง
ของสถาบันพระบรมราชชนนี กระทรวงสาธาณสุข
ประจำปี 2561 การรับตรงจากพื้นที่
ให้นำผลตรวจร่างกาย ส่ง สพม.42 ภายในวันที่ 12 มค.2561

(คลิกดูรายละเอียด)
... 1.ประกาศรรายชื่อ
2.ใบรายงานการตรวจร่างกาย (11-1-61 )

ประกาศ สพม.42
รับสมัคร คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู
ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สควค.)
ที่เข้าศึกษาปี 2557 / 2558 / หรือจบ ปี 2560 ( บรรจุชุดที่ 1 - 2- 3 )
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
กรณีการคัดเลือกผู้มีสัญญาผูกพันธ์ตามโครงการพิเศษ
หรือ นักศึกษาโครงการรัฐบาล สังกัด สพม.42

ชุดที่ 1 ( คลิกดูรายละเอียด )..................
ชุดที่ 2 ( คลิกดูรายละเอียด )..................
ชุดที่ 3 ( คลิกดูรายละเอียด )
.....29-12-60

ประกาศ สพม.42
ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
งานศิลปหัตถกรรม ครั้ที่ 67 ประจำปี 2560
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2560
1- หนังสือแจ้ง / ประกาศ (คลิก)

2- ผลการแข่งขัน storytelling (คลิก)

3- ผลการแข่งขัน multi skills competition (คลิก)

4 - ผลการแข่งขัน impromptu speech (คลิก)
25-8-60