ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.42

ประกาศ สพม.42
ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
งานศิลปหัตถกรรม ครั้ที่ 67 ประจำปี 2560
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2560
1- หนังสือแจ้ง / ประกาศ (คลิก)

2- ผลการแข่งขัน storytelling (คลิก)

3- ผลการแข่งขัน multi skills competition (คลิก)

4 - ผลการแข่งขัน impromptu speech (คลิก)
25-8-60

ประกาศ สพม.42
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ในวันที่ 23 -24 สิงหาคม 2560 ณห้องประชุม สพม.42
.... คลิกดูรายละเอียดดังนี้ ...
1. กำหนดเวลาการแข่งขัน
2. รายชื่อนักเรียนผู้สมัครเข้าแข่งขัน ม.ต้น และม.ปลาย
3. แนวทางกิจกรรมการจัดการแข่งขัน

ประกาศ โรงเรียนหนองบัว
โรงเรียนหนองบัว มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง
ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและ
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ราคากลาง 1,856,000 บาท
ผู้รับจ้างรายใดสนใจ ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ที่
โทร 056-251281 หรือ 056-687240
ภายใน 10 เมษายน 2560

ประกาศ สพม.42
นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ที่ยังไม่มีที่เรียน ในปีการศึกษา 2560
และมีความประสงค์ ให้ สพม.42 จัดหาที่เรียนให้ นั้น
ให้นำหลักฐาน(สำเนา บัตร /ทะเบียนบ้าน/ของนักเรียน บิดา มารดา
/ใบ ปพ.1 /รูปถ่าย 3+4ซม.) มายื่นในวันที่ 5 - 20 เมษายน 2560
เวลา 08.30-16.30 ณ ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

ประกาศ สพม.42
เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำปี 2560
ตำแหน่ง ครู
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ผู้มีความประสงค์ขอย้าย ให้ยื่นคำร้องภายในวันที่ 24 มกราคม 2560

(1. คลิกดูเกณฑ์รายละเอียด)
( 2. คลิกดูตำแหน่งว่าง )
( 3. คลิกดู แจ้งเพิ่มเติมแก้ไขตำแหน่งว่าง )
( 4. คลิกดู แจ้งเพิ่มเติมแก้ไขตำแหน่งว่าง )
ประกาศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม สพม.42
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคมมีความประสงค์จะประมูลราคาจ้าง
ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 108ล/30 (เข็มคอนกรีตหกเหลี่ยมกลวง)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์ (e-bidding)
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม งบประมาณ 7,563,000 บาท
ติดต่อขอรายละเอียดทางอีเมล์ kritho0408@obecmail.obec.go.th
หรือโทร. 056-518091 ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2559
จะประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559
(1. คลิกดุูประกาศ .. / 2.คลิกดูร่างสัญญา.. )
สมาคมประวัติศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกับ คณะคุรุศาสตร์จุฬาฯ
จัดประชุมวิชาการเรื่อง "250 ปี กรุงธนบุรี ศรีมหาสมุทร"

ขอเชิญชวนครู อาจารย์ ผู้สอนประวัติศาสตร์ นักวิชาการประวัติศาสตร์
ร่วมประชุม พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ประวิติศาสตร์สมัยกรุงธนบรี
และประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ณ ห้องประชุมพูนทรัพย์ฯ อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย
จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
สนติดต่อสอบถาม ลงทะเบียนล่วงหน้า ที่ นายอนุเทพ 083-5153678
อีเมล์ : m_anuthep @hotmail.com / lineID : bigm0269

ข่าวประชาสัมพันธ์ กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอ เชิญชวนให้ ประชาชนทุกหมู่เหล่า
ได้ร่วมแสดงความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านโทรศัพท์มือถือ
โดยส่ง SMS พิมพ์ 9 ส่งไปยังหมายเลข 4567999
ทุกเครือข่ายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ประกาศ โรงเรียน นวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ สพม.42
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องส้วม สนามบาสเกตบอล ประจำปี2560
ผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียด ดูสถานที่ และยื่นซองสอบราคา ที่งานพัสดุ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ โทร. 056 226967 ต่อ102
ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2559
ประกาศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม สพม.42
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคมมีความประสงค์จะประมูลราคาจ้าง
ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 108ล/30 (เข็มคอนกรีตหกเหลี่ยมกลวง)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์ (e-bidding)
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม งบประมาณ 7,563,000 บาท
ติดต่อขอรายละเอียดทางอีเมล์ kritho0408@obecmail.obec.go.th
หรือโทร. 056-518091 .... ( คลิกดุูร่างประกาศ )

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
.. ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ สมัครเพื่อขอรับ
การรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ( GECC ) ประจำปี2560
หน่วยงานใดสนใจ ดาวน์โหลดคู่มือและใบสมัคร ที่เว็บไซต์
www.psc.opm.go.th
( คลิก ดูรายละเอียด )
โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 -31 มกราคม 2560

สพม.42 แจ้งโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง ให้ดาวน์โหลดเพลงพระราชนิพนธ์
ด้วย สพฐ.ได้จัดส่งซีดีเพลงพราะราชนิพนธ์ ชุด "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์"
The Musical Compositions จำนวน 4 แผ่น ซึ่งได้รวบรวม
บทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ทรงคุณค่า การนี้จึงได้ทำเป็นไฟล์ .Wav
เพื่อเผยแผ่พระบารมีและพระอัจฉริยะภาพทางด้านการดนตรี
ให้โรงเรียนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
( ทั้ง 4 ไฟล์มีขนาดใหญ่ อาจต้องใช้เวลาในการดาวน์โหลด )
( เลือกคลิกดาวน์โหลด / แผ่น1/ แผ่น2 / แผ่น3 / แผ่น4 / )

สมาคมพฤทธาจารย์ คุรุศาสตร์ จุฬาลงการ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญครู อาจารย์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ
"หลากหลายวิธีสอนในศตวรรตที่ 21"

ในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2559
ณ ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารอาชวอำรุง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค่าลงทะเบียน เอกสาร อุปกรณ์ รวมคนละ 1,800 บาท
โทรจองที่ด่วน ที่คุณ ณัฐสุดา หอมจันทร์ 02-2187025

คลิก ดูประกาศ . . . / ดูรายละเอียดโครงการ-ใบสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์
1. ขอเชิญชวนครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่สนใจเข้ารับการอบรมสะเต็มศึกษา (รุ่นที่ 2)
ใน วันที่ 23 ก.ย.59 ที่ สพม.42
สนใจสมัคร คลิกที่นี่ (ตอบรับภายใน 16 ก.ย.59)

.................................................
2. ขอเชิญชวนครูที่สนใจเข้ารับการอบรมการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
(รุ่นที่ 2) วันที่ 30 ก.ย.-1ต.ค.59 ที่ สพม.42
สนใจสมัคร คลิกที่นี่ (ตอบรับภายใน 20 ก.ย.59)


สพม.42 แจ้งโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง ให้ดาวน์โหลดเพลงพระราชนิพนธ์
ด้วย สพฐ.ได้จัดส่งซีดีเพลงพราะราชนิพนธ์ ชุด "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์"
The Musical Compositions จำนวน 4 แผ่น ซึ่งได้รวบรวม
บทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ทรงคุณค่า การนี้จึงได้ทำเป็นไฟล์ .Wav
เพื่อเผยแผ่พระบารมีและพระอัจฉริยะภาพทางด้านการดนตรี
ให้โรงเรียนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
( ทั้ง 4 ไฟล์มีขนาดใหญ่ อาจต้องใช้เวลาในการดาวน์โหลด )
( เลือกคลิกดาวน์โหลด / แผ่น1/ แผ่น2 / แผ่น3 / แผ่น4 / )

สถาบันส่งเสิมพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ
เชิญชวน ให้ชมวีดิทัศน์ การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ
"เรื่อง ฝ่าภัยแล้งด้วยแรงประชารัฐ"
เข้าชมทางเว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย (www.moi.go.th)
ที่แบนเนอร์ ฝ่าภัยแล้งด้วยแรงประชารัฐ

สพฐ. แจ้ง ทุกโรงเรียนประชาสัมพันธ์ มิวสิควิดีโอ
เชิญชม มิวสิควิดีโอเพลง ดีใจได้เรียนฟรี (ลุงตู่จัดให้)
โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.obec.go.th
เพื่อประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาและสาธารณชน ทราบต่อไป

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ BEC TERO
นิทรรศการศิลปะดิจิตอล teamLab Islands
สวนสนุก Interactive จากประเทศญี่ปุ่น เสริมความรู้นักเรียน
วันที่ 1 พ.ค.- 31 ก.ค. 59  ที่ เดอะ สเปช ชั้น3 
ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เวิร์ลด 
รอบการแสดง Team Lab Islands Interactive Theme Park
(จำกัดรอบการเข้าชมไม่เกิน 300 คน/รอบ)
      
10.00-14.00 น.
  -   14.15-19.00 น.
ส่วนลดสำหรับกรุ๊ปนักเรียน (เฉพาะรอบวันธรรมดาเท่านั้น)
     ราคาบัตร 350 บาท/ใบ เหลือเพียง 250  บาท
สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อคุณ เกม ธีร์นริศวร์ โทร. 02-262-3912   มือถือ. 085-213-1442, 092-920-8407
แฟกซ์ : 02-262-2221 
(คลิกดูรายละเอียด)

ประกาศ สพฐ.
ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด การชี้แจงกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ท่านสามารถ ชมการถ่ายทอดสดได้ที่ลิงค์นี้ http://210.246.188.59/live กิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กับการทดสอบ O-NET
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผ่านสื่อโทรทัศน์ ETV
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
ณ. สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)
กำรรับชมกำรถ่ำยทอดสด 2 ช่องทาง ดังนี้
1. รับชมผ่านรายการโทรทัศน์ ETV
1.1 จำนดำวเทียมระบบ Ku-Band
True Visions ช่อง 180 หรือ 64 GMMZ ช่อง 332 (กล่อง HD)
DTV ช่อง 64 และ 252 Sunbox ช่อง 112
PSI รุ่น 2TV, OK, HDKU ช่อง 110 Samart ช่อง 46
1.2 เคเบิลทีวีท้องถิ่นทั่วประเทศ
1.3 http://www.etvthai.tv/
1.4 ระบบ IPTV (Internet Protocol Television)
1.5 Application etvthai บนระบบปฏิบัติการ Android
2. รับชมทางอินเตอร์เน็ต ทำงช่องทางดังนี้
www.obec.go.th
www.obectv.tv
www.etvthai.tv/stream/home.aspx