ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.42

ประกาศ สพม.42
รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ดังนี้
1. ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกศิลปศึกษา 1 อัตรา
ร.ร.สตรีนครสวรรค์ . . . .(คลิกดูรายละเอียด1)

2. ตำแหน่งผู้ดูและหมวดอาคารสถานที่ 1 อัตรา
ร.ร.อุทัยวิทยาคม . . . . (คลิกดูรายละเอียด2)

สมัครที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.42 ในวันที่ 7 - 14 พฤษภาคม 2562

ประกาศ สพม.42
.... นักเรียนม.1 และม.4 ที่ยังไม่มีที่เรียน และมีความประสงค์
ให้ สพม.42 จัดหาที่เรียน ในโรงเรียนสังกัดของ สพม.42
ใน เขตจ.นครสวรรค์
และจ.อุทัยธานี ให้นำหลักฐาน ....
1-สำเนาบัตรประจำตัว สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน
2-สำเนาบัตรประจำตัว สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา
3-สำเนาบัตรประจำตัว สำเนาทะเบียนบ้านมารดา
4-สำเนาใบ ปพ.1
5-รูปถ่าย 3 x6 ซม. 1 รูป
(เอกสาร 1-4 ให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับด้วย)
.... นำมายื่นในวันที่ 7 - 9 เมษายน 2562
ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.42 เวลา 08.30 -16.30น.

ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
1.รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามมาตร 38ค(2) เพื่อดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ชำนาญการพิเศษ)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดนครสวรรค์ ปี2562


2.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย ข้าราชการพลเรือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไปดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38ค(2)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดนครสวรรค์ ปี2562


3. การกำหนดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด แบบประเมินและคะแนนประเมิน
กรณีการโอน ย้าย ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการองค์กรปกครองส่วยท้องถิ่น
ไปดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตร 38ค(2)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดนครสวรรค์ ปี2562

ประกาศ สพม.42
สพม.42 กำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการครูบรรจุใหม่ ในวันที่ 18 มกราคม2562

สพม.42 -แจ้ง ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันกิจกรรมโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ปี 2561 ระดับภูมิภาค ภาคกลาง รอบกลุ่ม จังหวัด (4 จุดการแข่งขัน)

จุดที่ 1 ภาคกลางตอนบน ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สพม.เขต 42 แข่งขันวันที่ 8 สิงหาคม 2561
จุดที่ 2 ภาคกลางตอนล่าง ณ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี สพม.เขต 3 แข่งขันวันที่ 9 สิงหาคม 2561
จุดที่ 3 ภาคตะวันออก ณ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ จังหวัดนครนายก สพม.เขต 7 แข่งขันวันที่ 7 สิงหาคม 2561
จุดที่ 4 ภาคตะวันตก ณ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี สพม.เขต 10แข่งขันวันที่ 10 สิงหาคม 2561
(คลิกดูรายละเอียดทั้งหมด) ...31-7-61

ประกาศ สพม.42
นักเรียนชั้น ม.1 และม.4 ที่ยังไม่มีที่เรียน และมีความประสงค์ให้
สพม.42 จัดหาที่เรียนให้นั้น ... ให้นักเรียนนำหลักฐาน
*สำเนาบัตรประจำตัว *สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน-บิดา มารดา
*รูปถ่าย3x4ซม. ถ่ายไม่เกินหกเดือน *หลักฐานการศึกษา
มายื่นในวันที่ 9-11 เมษายน 2561 ( เวลา 08.30-16.30น.)
ณ ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน สพม.42

ประกาศ สพม.42
ประกาศผล การคัดเลือก
นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู
ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สควค.)
ที่เข้าศึกษาปี 2557 / 2558 / หรือจบ ปี 2560 ( บรรจุชุดที่ 1 - 2- 3 )
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
กรณีการคัดเลือกผู้มีสัญญาผูกพันธ์ตามโครงการพิเศษ
หรือ นักศึกษาโครงการรัฐบาล สังกัด สพม.42

- ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. ที่ สพม.42

ชุดที่ 1 ( คลิกดูรายละเอียด )..................
ชุดที่ 2 ( คลิกดูรายละเอียด )..................
ชุดที่ 3 ( คลิกดูรายละเอียด )
......23-1-61

ประกาศ สพม.42
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู
ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สควค.)
ที่เข้าศึกษาปี 2557 / 2558 / หรือจบ ปี 2560 ( บรรจุชุดที่ 1 - 2- 3 )
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
กรณีการคัดเลือกผู้มีสัญญาผูกพันธ์ตามโครงการพิเศษ
หรือ นักศึกษาโครงการรัฐบาล สังกัด สพม.42

ชุดที่ 1 ( คลิกดูรายละเอียด )..................
ชุดที่ 2 ( คลิกดูรายละเอียด )..................
ชุดที่ 3 ( คลิกดูรายละเอียด )
.....12-1-61

ประกาศ สพม.42
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง
ของสถาบันพระบรมราชชนนี กระทรวงสาธาณสุข
ประจำปี 2561 การรับตรงจากพื้นที่
ให้นำผลตรวจร่างกาย ส่ง สพม.42 ภายในวันที่ 12 มค.2561

(คลิกดูรายละเอียด)
... 1.ประกาศรรายชื่อ
2.ใบรายงานการตรวจร่างกาย (11-1-61 )

ประกาศ สพม.42
รับสมัคร คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู
ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สควค.)
ที่เข้าศึกษาปี 2557 / 2558 / หรือจบ ปี 2560 ( บรรจุชุดที่ 1 - 2- 3 )
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
กรณีการคัดเลือกผู้มีสัญญาผูกพันธ์ตามโครงการพิเศษ
หรือ นักศึกษาโครงการรัฐบาล สังกัด สพม.42

ชุดที่ 1 ( คลิกดูรายละเอียด )..................
ชุดที่ 2 ( คลิกดูรายละเอียด )..................
ชุดที่ 3 ( คลิกดูรายละเอียด )
.....29-12-60

ประกาศ สพม.42
ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
งานศิลปหัตถกรรม ครั้ที่ 67 ประจำปี 2560
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2560
1- หนังสือแจ้ง / ประกาศ (คลิก)

2- ผลการแข่งขัน storytelling (คลิก)

3- ผลการแข่งขัน multi skills competition (คลิก)

4 - ผลการแข่งขัน impromptu speech (คลิก)
25-8-60