ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.42
ประกาศ สพม.42
เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำปี 2560
ตำแหน่ง ครู
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ผู้มีความประสงค์ขอย้าย ให้ยื่นคำร้องภายในวันที่ 24 มกราคม 2560

(1. คลิกดูเกณฑ์รายละเอียด)
( 2. คลิกดูตำแหน่งว่าง )
( 3. คลิกดู แจ้งเพิ่มเติมแก้ไขตำแหน่งว่าง )
( 4. คลิกดู แจ้งเพิ่มเติมแก้ไขตำแหน่งว่าง )
ประกาศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม สพม.42
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคมมีความประสงค์จะประมูลราคาจ้าง
ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 108ล/30 (เข็มคอนกรีตหกเหลี่ยมกลวง)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์ (e-bidding)
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม งบประมาณ 7,563,000 บาท
ติดต่อขอรายละเอียดทางอีเมล์ kritho0408@obecmail.obec.go.th
หรือโทร. 056-518091 ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2559
จะประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559
(1. คลิกดุูประกาศ .. / 2.คลิกดูร่างสัญญา.. )
สมาคมประวัติศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกับ คณะคุรุศาสตร์จุฬาฯ
จัดประชุมวิชาการเรื่อง "250 ปี กรุงธนบุรี ศรีมหาสมุทร"

ขอเชิญชวนครู อาจารย์ ผู้สอนประวัติศาสตร์ นักวิชาการประวัติศาสตร์
ร่วมประชุม พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ประวิติศาสตร์สมัยกรุงธนบรี
และประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ณ ห้องประชุมพูนทรัพย์ฯ อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย
จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
สนติดต่อสอบถาม ลงทะเบียนล่วงหน้า ที่ นายอนุเทพ 083-5153678
อีเมล์ : m_anuthep @hotmail.com / lineID : bigm0269

ข่าวประชาสัมพันธ์ กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอ เชิญชวนให้ ประชาชนทุกหมู่เหล่า
ได้ร่วมแสดงความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านโทรศัพท์มือถือ
โดยส่ง SMS พิมพ์ 9 ส่งไปยังหมายเลข 4567999
ทุกเครือข่ายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ประกาศ โรงเรียน นวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ สพม.42
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องส้วม สนามบาสเกตบอล ประจำปี2560
ผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียด ดูสถานที่ และยื่นซองสอบราคา ที่งานพัสดุ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ โทร. 056 226967 ต่อ102
ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2559
ประกาศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม สพม.42
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคมมีความประสงค์จะประมูลราคาจ้าง
ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 108ล/30 (เข็มคอนกรีตหกเหลี่ยมกลวง)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์ (e-bidding)
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม งบประมาณ 7,563,000 บาท
ติดต่อขอรายละเอียดทางอีเมล์ kritho0408@obecmail.obec.go.th
หรือโทร. 056-518091 .... ( คลิกดุูร่างประกาศ )

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
.. ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ สมัครเพื่อขอรับ
การรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ( GECC ) ประจำปี2560
หน่วยงานใดสนใจ ดาวน์โหลดคู่มือและใบสมัคร ที่เว็บไซต์
www.psc.opm.go.th
( คลิก ดูรายละเอียด )
โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 -31 มกราคม 2560

สพม.42 แจ้งโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง ให้ดาวน์โหลดเพลงพระราชนิพนธ์
ด้วย สพฐ.ได้จัดส่งซีดีเพลงพราะราชนิพนธ์ ชุด "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์"
The Musical Compositions จำนวน 4 แผ่น ซึ่งได้รวบรวม
บทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ทรงคุณค่า การนี้จึงได้ทำเป็นไฟล์ .Wav
เพื่อเผยแผ่พระบารมีและพระอัจฉริยะภาพทางด้านการดนตรี
ให้โรงเรียนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
( ทั้ง 4 ไฟล์มีขนาดใหญ่ อาจต้องใช้เวลาในการดาวน์โหลด )
( เลือกคลิกดาวน์โหลด / แผ่น1/ แผ่น2 / แผ่น3 / แผ่น4 / )

สมาคมพฤทธาจารย์ คุรุศาสตร์ จุฬาลงการ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญครู อาจารย์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ
"หลากหลายวิธีสอนในศตวรรตที่ 21"

ในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2559
ณ ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารอาชวอำรุง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค่าลงทะเบียน เอกสาร อุปกรณ์ รวมคนละ 1,800 บาท
โทรจองที่ด่วน ที่คุณ ณัฐสุดา หอมจันทร์ 02-2187025

คลิก ดูประกาศ . . . / ดูรายละเอียดโครงการ-ใบสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์
1. ขอเชิญชวนครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่สนใจเข้ารับการอบรมสะเต็มศึกษา (รุ่นที่ 2)
ใน วันที่ 23 ก.ย.59 ที่ สพม.42
สนใจสมัคร คลิกที่นี่ (ตอบรับภายใน 16 ก.ย.59)

.................................................
2. ขอเชิญชวนครูที่สนใจเข้ารับการอบรมการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
(รุ่นที่ 2) วันที่ 30 ก.ย.-1ต.ค.59 ที่ สพม.42
สนใจสมัคร คลิกที่นี่ (ตอบรับภายใน 20 ก.ย.59)


จำนวนผู้สมัครสอบครู
ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
รวมตั้งแต่ 15-21สิงหาคม2559

ภาษาไทย
122
ภาษาอังกฤษ
488
ฟิสิกส์
56
สุขศึกษา
48
ดนตรีสากล
21
ศิลปศึกษา
38
เกษตรกรรม
54
บรรณารักษ์
14
รวม
841
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่ฯ มัธยมศึกษา เขต 42
เรื่อง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง ใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เนื่องจากจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2559
ผู้มีความประสงค์ขอย้ายให้ยื่นคำร้องวันที่ 1-15 สิงหาคม 2559
- 1.คลิกดูเอกสาร .. ตำแหน่งว่างในเขตจ.นครสวรรค์

-2.คลิกดูเอกสาร ... ตำแหน่งว่างในเขตจ.อุทัยธานี
สพม.42 แจ้งโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง ให้ดาวน์โหลดเพลงพระราชนิพนธ์
ด้วย สพฐ.ได้จัดส่งซีดีเพลงพราะราชนิพนธ์ ชุด "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์"
The Musical Compositions จำนวน 4 แผ่น ซึ่งได้รวบรวม
บทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ทรงคุณค่า การนี้จึงได้ทำเป็นไฟล์ .Wav
เพื่อเผยแผ่พระบารมีและพระอัจฉริยะภาพทางด้านการดนตรี
ให้โรงเรียนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
( ทั้ง 4 ไฟล์มีขนาดใหญ่ อาจต้องใช้เวลาในการดาวน์โหลด )
( เลือกคลิกดาวน์โหลด / แผ่น1/ แผ่น2 / แผ่น3 / แผ่น4 / )

สถาบันส่งเสิมพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ
เชิญชวน ให้ชมวีดิทัศน์ การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ
"เรื่อง ฝ่าภัยแล้งด้วยแรงประชารัฐ"
เข้าชมทางเว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย (www.moi.go.th)
ที่แบนเนอร์ ฝ่าภัยแล้งด้วยแรงประชารัฐ

สพฐ. แจ้ง ทุกโรงเรียนประชาสัมพันธ์ มิวสิควิดีโอ
เชิญชม มิวสิควิดีโอเพลง ดีใจได้เรียนฟรี (ลุงตู่จัดให้)
โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.obec.go.th
เพื่อประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาและสาธารณชน ทราบต่อไป

ประกาศโรงเรียนวมินทราชูทิศ นครสวรรค์
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเพื่อจ้างเป็น ครูรายเดือน
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาภาษาจีน 1 ตำแหน่ง
ผู้สนใจเตรียมเอกสารหลักฐาน
รูปถ่าย1.5",วุฒิการศึกษา,สำเนาบัตร,ทะเบียนบ้าน,ใบประกอบวิชาชีพ,
ใบเปลี่ยนชื่อ,ทะเบียนสมรส อื่นๆฯลฯ

ยื่นสมัครในวันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2559
เวลาราชการ
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม นครสวรรค์

สอบถามรายละเอียด โทร 056 226967

ประกาศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษย์

กำหนดจัดกิจกรรม คัดเลือกคนพิการต้นแบบประจำปี 2559
เพื่อสนับสนุนให้กำลังใจคนพิการที่ประสบความสำเร็จ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมเจตคติที่ดีของสังคมต่อคนพิการ
ผู้ที่สนใจมีความประสงค์เข้ารับการคัดเลือกส่งใบสมัครได้ที่
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทุกจังหวัด
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559
( คลิกดูรายละเอียด )

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
"เรื่อง นาโนเทคโนโลยีกับแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา”
ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคาร ๑๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ) ในวันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพครู อาจารย์ ในการส่งเสริมการเรียนการสอนทางด้านนาโนเทคโนโลยี 

(คลิกดูรายละเอียด)

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ BEC TERO
นิทรรศการศิลปะดิจิตอล teamLab Islands
สวนสนุก Interactive จากประเทศญี่ปุ่น เสริมความรู้นักเรียน
วันที่ 1 พ.ค.- 31 ก.ค. 59  ที่ เดอะ สเปช ชั้น3 
ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เวิร์ลด 
รอบการแสดง Team Lab Islands Interactive Theme Park
(จำกัดรอบการเข้าชมไม่เกิน 300 คน/รอบ)
      
10.00-14.00 น.
  -   14.15-19.00 น.
ส่วนลดสำหรับกรุ๊ปนักเรียน (เฉพาะรอบวันธรรมดาเท่านั้น)
     ราคาบัตร 350 บาท/ใบ เหลือเพียง 250  บาท
สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อคุณ เกม ธีร์นริศวร์ โทร. 02-262-3912   มือถือ. 085-213-1442, 092-920-8407
แฟกซ์ : 02-262-2221 
(คลิกดูรายละเอียด)

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
และกรมหม่อนไหม จัดโครงการ
ประกวดผ้าทอจก 4 กลุ่มชาติพันธุ์
ในงาน "มหกรรมผ้าทอพื้นเมืองเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษา12สิหาคม2559
ส่งผลลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
ผู้สนใจร่วมประกวดสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
โทรสอบถาม 056-539204 (คลิกดูรายละเอียด)

ประกาศ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ได้กำหนดจัดงานวันแม่
วันที่ 12 สิหาคม 2559 เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินีนาถ
และคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่
เพื่อเข้ารับ โล่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่ ปี 2559
.. หน่วยงานใด-หรือผู้สนใจเข้ารับการพิารณา ให้กรอกแบบฟอร์ม ส่งเรื่องประวัติของผู้มีคุณสมบัติ พร้อมแผ่นซีดี6 ชุดไปที่
.. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ
257 ตึกมหิดล ถนราชเทวี กรุงเกทพ10400

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2559
โทรสอบถาม 02-3547533 - 37 ต่อ 202 หรือต่อ 304

ประกาศ สพม.42 แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด
ประกวดมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนตามนโยบาย3ดี ของสพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ 
            เรื่อง การประเมินมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42  
ให้โรงเรียนศึกษาเอกสาร มาตรฐานและเกณฑ์
(ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย)
พร้อมกับประเมินตนเองลงในแบบประเมินตนเองตามนโยบาย 3 ดี ที่ทางกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.42
ให้โรงเรียนจัดทำส่ง ภายใน 31 พฤษภาคม 2559
(คลิกดูรายละเอียด)

ประกาศ สพม.42
ประกาศผล การจัดสรรสถานที่เรียน
นักเรียนที่มีความประสงค์ให้ สพม.42 จัดสรรสถานที่เรียน
ในระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ประจำปี 2559
ประกาศเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559

..... คลิกดู รายชื่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

......คลิกดู รายชื่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ พร้อมผู้ปกครอง
ไปรายงานตัวที่โรงเรียน ตามที่ได้รับคัดเลือก
ในวันที่ 17 - 18 เมษายน2559 เวลา 09.30-16.30 น.
โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1. สำเนา ใบปพ.1 จำนวน 2 ฉบับ ,
2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1ฉบับ,
3. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา 1ฉบับ,
4. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา 1ฉบับ
5. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
6. สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 ให้เตรียมสำเนาตารางการได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคพื้นฐาน (สมุดสีชมพู)
พร้อมหน้าปกที่มีชื่อนักเรียนมามอบให้โรงเรียนในวันรายงานตัวด้วย

สพม.42 แจ้งด่วน ทุกโรงเรียน ในสังกัด

เรื่อง เปลี่ยนช่องทางเข้า E-Office รับส่งหนังสือราชการ
เพื่อให้การเข้าสู่ระบบE-Office มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จึงขอให้เจ้าหน้าที่ สพม.42 และ โรงเรียนในสังกัด สพม.42 เปลี่ยนช่องทางการเข้าสู่ระบบจากเดิม ไปที่ URL ใหม่ดังนี้ ...

http://182.93.222.157/secondary42/

หรือ เข้าเว็บไซต์ สพม.42 ก่อน แล้วจึงคลิกเข้า
E-Office
โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2559
( ควรรีบูทเครื่องคอมก่อนเข้าระบบใหม่ )
เอกสารช่วงวันที่10-17 เม.ย. 59 ที่เปิดไม่เจอ ให้ทำการส่งใหม่อีกครั้ง
หากมีข้อสงสัย ติดต่อผู้ดูและระบบ 089 9599 539

ประกาศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
ด้วยโรงเรียนบ้านไร่วิทยา มีความประสงค์ สอบราคาซื้อหนังสือเรียน
ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 137 รายการ
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการสอบราคาได้ที่โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2559
โทรสอบถาม 056-546 027 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ส.ก.ส.ค
.ก.ส
.ค. แจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์
เรื่องการสมัครเป็นสมาชิก ชพค. , ชพส. และหน้าที่ของสมาชิก
(คลิกเปิดดูรายละเอียด)
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สพม.42
การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)

(เอกสาร1) . . . . . (เอกสาร2)

ประกาศ สพฐ.
ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด การชี้แจงกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ท่านสามารถ ชมการถ่ายทอดสดได้ที่ลิงค์นี้ http://210.246.188.59/live กิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กับการทดสอบ O-NET
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผ่านสื่อโทรทัศน์ ETV
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
ณ. สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)
กำรรับชมกำรถ่ำยทอดสด 2 ช่องทาง ดังนี้
1. รับชมผ่านรายการโทรทัศน์ ETV
1.1 จำนดำวเทียมระบบ Ku-Band
True Visions ช่อง 180 หรือ 64 GMMZ ช่อง 332 (กล่อง HD)
DTV ช่อง 64 และ 252 Sunbox ช่อง 112
PSI รุ่น 2TV, OK, HDKU ช่อง 110 Samart ช่อง 46
1.2 เคเบิลทีวีท้องถิ่นทั่วประเทศ
1.3 http://www.etvthai.tv/
1.4 ระบบ IPTV (Internet Protocol Television)
1.5 Application etvthai บนระบบปฏิบัติการ Android
2. รับชมทางอินเตอร์เน็ต ทำงช่องทางดังนี้
www.obec.go.th
www.obectv.tv
www.etvthai.tv/stream/home.aspx

ประกาศ กลุ่มการเงิน ฯ สพม.42
เรื่อง
หนังสือรับรองการหักภาษี ณที่จ่าย ปี 2558
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง พนักงานราชการ
สามารถเปิดดูได้ที่ หน้าเว็บไซต์ ของสพม.42 ช่องด้านซ้ายมือ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สพม.42
กำหนดรายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ตำแหน่ง ครู )
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42

( ยื่นคำร้องระหว่าง 15 ก.พ.2558 )
คลิกเปิด ( 1.หนังสือแจ้ง )...... ( 2.เอกสารรายละเอียด)