รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 42นายบุญชอบ โตคำ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42
-เป็นผู้บริหารระดับสูง รองจาก ผอเขตฯ
รักษาราชการแทน ผอ.เขตฯ
-กำกับดูแลโรงเรียนเครือข่าย
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
-กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
-กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42
-เป็นผู้บริหารระดับสูง รองจาก ผอเขตฯ
รักษาราชการแทน ผอ.เขตฯ
-กำกับดูแล โรงเรียนเครือข่าย
-กลุ่มอำนวยการ
- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
-กลุ่มนโยบายและแผน