รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 42
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42
-เป็นผู้บริหารระดับสูง รองจาก ผอเขตฯ
รักษาราชการแทน ผอ.เขตฯ
-กำกับดูแล โรงเรียนเครือข่าย
-กลุ่มอำนวยการ
- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
-กลุ่มนโยบายและแผน