ทำเนียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
8 สหวิทยาเขต , 58 โรงเรียน

1.สหวิทยาเขต วิมานลอย
1.นครสวรรค์

ประธานสหวิทยาเขต
นายพันศักดิ์
ศรีทอง
2.พยุหะพิทยาคม
นายพงษ์เทพ
เจริญไทย
3.โกรกพระ
นายสังวร
ยมรัตน์
4.เขาทองพิทยาคม
นายก้านตอง
เส็งเอี่ยม
5.เขากะลาวิทยาคม
นางชรินรัตน์
แผงดี
6.บึงบอระเพ็ดวิทยา
นายบรรชา
วงศ์ซื่อ
 
2.สหวิทยาเขตอัจฉราลัย
1.สตรีนครสวรรค์

ประธานสหวิทยาเขต
นางสาวสุดสวาท
ยังแจ่ม
2.ไพศาลีวิทยา
นายทรัพย์
ดวงชอุ่ม
3.ตะคร้อพิทยา
นายทิพย์
แดงนิ่ม
4.วังข่อยพิทยา
รังสิวุฒิ
พุ่มเกิด
5.หนองบัว
นางสาวจงกล
ปั้นเดช
6.วังบ่อวิทยา
นายวิฑูรย์
งามนิธิจารุเมธี
7.ท่าตะโกพิทยาคม
นายจันทร์
เพ็ชรยิ้ม
8.พนมรอกวิทยา
นายนิทัศน์
อินทร์ฉ่ำ
 
3.ร่มเกล้า-นวมินทร์
1.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม

ประธานสหวิทยาเขต
นายสมเดช
ดีทรัพย์
3.ชุมแสงชนูทิศ
นายชาญชัย
ชนิดสะ
4.บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา
 
นายสมบัติ
ล้อจงเฮง
5.ทับกฤชพัฒนา
นายกิจจา
เอี่ยมระหงษ์
6.เก้าเลี้ยววิทยา
นายสมบูรณ์
นนท์สกุล
7.หัวดงราชพรหมาภรณ์
นายสมคิด
เจริญสุข
8.หนองกรดพิทยาคม
นายสิงหวรรธน์
มาตราช

 

9.พระบางวิทยา

นายไพบูลย์
เขียนประเสริฐ
 
4.ทุ่งหินเทิน

1.ลาดยาววิทยาคม

ประธานสหวิทยาเขต

นายอรุณ
รุ่งเรือง
2.ห้วยน้ำหอมวิทยคาร
นายเฉลิมชัย
ส่งศรี
3.เทพศาลาประชาสรรค์
นายชาญณรงค์
ยาสุทธิ
4.วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม
นายนริศ
ธรรมปรัชญา
5.บรรพตพิสัยพิทยาคม
นายวิวรรธน์ชัย
พิลึก
6.รัฐราษฎร์อนุสรณ์
ว่าที่ร้อยตรี เบญจรงค์
ทองอ่อน
7.แม่วงก์พิทยาคม
นายบรรพต
สมสวย
 
5.ตากฟ้า-ตาคลี
1.ตาคลีประชาสรรค์

ประธานสหวิทยาเขต
นายกมล
วงศ์สุทธิ์
2.ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
นายสาโรจน์
กลั่นด้วง
3.หนองโพพิทยา
 
นายสุกิจ
ดั่นเจริญ
4.จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์
นายประหัส
ปุ้มกระโทก
5.ทหารอากาศอนุสรณ์
นางสาวณัชชานนท์
ยอดทอง
6ลาดทิพรสพิทยาคม
 
นางประภาพรรณ
มั่นพรม
7อุดมธัญญาประชานุเคราะห์
นายอารมณ์
น้อยเกิด
8.ช่องแคพิทยาคม
นายจักรกฤษณ์
สนอ่วม
 
6.สะแกกรัง
1.อุทัยวิทยาคม

นายจิณณาวัฒน์
โคมบัว
2.พุทธมงคลวิทยา

นายรัตนชัย
ศรีโกมล
3.สว่างอารมณ์วิทยาคม
นายอดิศักดิ์
อินทรชื่น
4.ตลุกดู่วิทยาคม

(ประธานสหวิทยาเขต)
นายอัคคณัฐ
อัยรา
5.หนองเต่าวิทยา
นางสาวกฤติยา
พุทธโกศัย
6.บ่อยางวิทยา
นายเสวก
พันธุ์อ้น
7.ทัพทันอนุสรณ์
นายวิรัช
วิทยาภรณ์ประภาส
 
7.อู่ไท
1.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี

นายกิติศักดิ์
นิโรจน์
2.หนองฉางวิทยา
นายวิเชียร
นินเกษม
3.ลานสักวิทยา

(ประธานสหวิทยาเขต)

นายธนกฤต
นิโรจน์
4.หนองขาหย่างวิทยา
นางจารุวรรณ
เพ็ญสุข
5.บ้านทุ่งนาวิทยา
นายประเสริฐ
สุวรรณชัยเลิศ
6.ทุ่งโพวิทยา
นายเกษม
รัตนพรหม
7.ร่องตาทีวิทยา
นายภานุพงศ์
มั่นพรม

 

8.พนารักษ์
1.บ้านไร่วิทยา

ประธานสหวิทยาเขต
นายอนุกูล
กรัณย์เมธากุล
2.การุ้งวิทยา
นายปรเวธฎ์
เกษมโชค
3.ทองหลางวิทยาคม
นางศิริรัตน์
นิ่มมา
4.หนองจอกประชานุสรณ์
นายปัญญา
พรหมบุตร
5.ห้วยคตพิทยาคม
นายมนต์อิศวร
รัตนะวงศ์ไชย
6.สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
นางสาวศรีภาวรรณ
ไสโสภา
7.วังหินวิทยาคม

 

 

 

นายถวัลย์
วงษ์สาธุภาพ