สลิปเงินเดือน ของผู้เกษียณอายุราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

คลิ๊กเลือกเดือนที่ต้องการ

  ตุลาคม 2555

  พฤศจิกายน 2555

  ธันวาคม 2556

  มกราคม 2556

  กุมภาพันธ์ 2556

 มีนาคม 2556

  เมษายน 2556

 พฤษภาคม 2556

  มิถุนายน 2556

  กรกฎาคม 2556

  สิงหาคม 2556

  กันยายน 2556

  ตุลาคม 2556

 พฤศจิกายน 2556

ธันวาคม 2556