รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบาย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558
(ให้โรงเรียนคลิกดาวน์โหลดที่นี่)
สรุปนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(ให้โรงเรียนคลิกดาวน์โหลดที่นี่)
จุดเน้น 10 ประการ
(ให้โรงเรียนคลิกดาวน์โหลดที่นี่)
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2559
(ให้โรงเรียนคลิกดาวน์โหลดที่นี่)
แผนปฏิบัติการ สพม42 ปี 2558 ( ให้โรงเรียนดาวน์โหลด คลิกที่นี่ )
แบบฟอร์มต่าง การเขียนโครงการ ปี 2558 ( ให้โรงเรียนดาวน์โหลด คลิกที่นี่ )
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2558( ให้โรงเรียนดาวน์โหลด คลิกที่นี่ )
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ให้โรงเรียนดาวน์โหลด คลิกที่นี่ )
นโยบายส่งเสริมการอ่าน ของประเทศไทย ( ให้โรงเรียนดาวน์โหลด คลิกที่นี่ )
แผนงานโครงการผลผลิต ปี 2558( ให้โรงเรียนดาวน์โหลด คลิกที่นี่ )
ค่านิยม 12 ประการ ( ให้โรงเรียนดาวน์โหลด คลิกที่นี่ )
แนวทางการตั้งงบประมาณ ปี 2559 ( ให้โรงเรียนดาวน์โหลด คลิกที่นี่ )

8 นโยบายรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิกา

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2557
นโยบายจุดเน้นจัดทำโครงการ 57
แบบฟอร์มโครงการ
ปกมาตรฐานเขต

แผนงานโครงการผลผลิต 2557

ร่างมาตรฐานเขต

สรุปแผน 57

จุดเน้นการพัฒนา สพม.42 (55-58)

ราคากลางวัสดุปี 2557
แผน สพฐ2557ฉบับครบถ้วน