คลิกดูการโอนเงินในรอบปี พ.ศ. 2556 ทั้งหมดที่นี่

รายการ
ประกาศวันที่
รายละเอียดประกอบการสั่งจ่ายเงินงบประมาณ วันที่ 3 มิถุนายน 2556
3/6/56
รายละเอียดประกอบการสั่งจ่ายเงินงบประมาณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556
12/6/56
รายละเอียดประกอบการสั่งจ่ายเงินงบประมาณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2556
12/7/56
รายละเอียดประกอบการสั่งจ่ายเงินงบประมาณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2556
(ตกเบิก กรกฎาคม 56)
17/6/56
รายละเอียดประกอบการสั่งจ่ายเงินงบประมาณ วันที่ 9 สิงหาคม 2556
9/8/56
รายละเอียดประกอบการสั่งจ่ายเงินงบประมาณ วันที่ 19 สิงหาคม 2556
22/8/56
รายละเอียดประกอบการสั่งจ่ายเงินงบประมาณ วันที่ 22 สิงหาคม 2556
22/8/56
รายละเอียดประกอบการสั่งจ่ายเงินงบประมาณ วันที่ 28 สิงหาคม 2556
28/8/56
รายละเอียดประกอบการสั่งจ่ายเงินงบประมาณ วันที่ 3 กันยายน 2556
3/9/56
รายละเอียดประกอบการสั่งจ่ายเงินงบประมาณ วันที่ 6 กันยายน 2556
6/9/56
รายละเอียดประกอบการสั่งจ่ายเงินงบประมาณ วันที่ 6 กันยายน 2556
6/9/56
รายละเอียดประกอบการสั่งจ่ายเงินงบประมาณ วันที่ 11 กันยายน 2556
11/9/56
รายละเอียดประกอบการสั่งจ่ายเงินงบประมาณ วันที่ 18 กันยายน 2556
18/9/56
รายละเอียดประกอบการสั่งจ่ายเงินงบประมาณ วันที่ 18 กันยายน 2556
18/9/56
รายละเอียดประกอบการสั่งจ่ายเงินงบประมาณ วันที่ 26 กันยายน 2556
26/9/56
รายละเอียดประกอบการสั่งจ่ายเงินงบประมาณ วันที่ 26 กันยายน 2556
26/9/56
รายละเอียดประกอบการสั่งจ่ายเงินงบประมาณ วันที่ 3 ตุลาคม 2556
3/10/56
รายละเอียดประกอบการสั่งจ่ายเงินงบประมาณ วันที่ 4 ตุลาคม 2556
4/10/56
รายละเอียดประกอบการสั่งจ่ายเงินงบประมาณ วันที่ 7 ตุลาคม 2556
7/10/56
รายละเอียดประกอบการสั่งจ่ายเงินงบประมาณ วันที่ 8 ตุลาคม 2556
8/10/56
รายละเอียดประกอบการสั่งจ่ายเงินงบประมาณวันที่ 9 ตุลาคม 2556
9/10/56
แจ้งการโอนเงินวันที่ 26 กันยายน และวันที่ 4 ตุลาคม 2556
9/10/56
แจ้งการโอนเงินโบนัส ประจำปี 2554
9/10/56
รายละเอียดประกอบการสั่งจ่ายเงินงบประมาณ วันที่ 11 ตุลาคม 2556
14/10/56
รายละเอียดประกอบการสั่งจ่ายเงินงบประมาณ วันที่ 14 ตุลาคม 2556
15/10/56
รายละเอียดประกอบการสั่งจ่ายเงินงบประมาณ วันที่ 16 ตุลาคม 2556
16/10/56
รายละเอียดประกอบการสั่งจ่ายเงินงบประมาณ วันที่ 17 ตุลาคม 2556
11/11/56
รายละเอียดประกอบการสั่งจ่ายเงินงบประมาณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556
11/11/56
รายละเอียดประกอบการสั่งจ่ายเงินงบประมาณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
11/11/56
โอนค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือนกันยายน 2556
12/11/56
โอนค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือนกันยายน 2556
12/11/56
รายละเอียดการสั่งจ่ายเงินงบประมาณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
21/11/56
รายละเอียดการโอนเงินวิทยฐานะ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
25/11/56
โอนเงินค่าจ้าง ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
20/12/56
แจ้งการโอนเงินวันที่ 18 ธันวาคม 2556
23/12/56
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลประจำเดือนธันวาคม 2556
25/12/56