รายชื่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศทางการศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่งในคณะกรรมการ
1

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ประธานกรรมการ
2
นางสาวจงกล ปั้นเดช กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
3
นางสาวทัศนีย์ กรรณิกา กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
4
นายนวินัย โพธิ์ศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา
5
นางสาวณํฎฐ์กชพร ปุลินถิรพุทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย
6
นายไพฑูรย์ กงไกร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะและวัฒนธรรม
7
นายวิวรรธน์ชัย พิลึก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8
นายทศพล ธีฆะพร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล
9
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ