เว็บไซต์ โรงเรียน ในระบบ E-MES
Link Website โรงเรียนในสังกัด สพม. 42
ในระบบ E-MES ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในเขตจังหวัดนครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนในเขตจังหวัดนครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนในเขตจังหวัดนครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนในเขตจังหวัดอุทัยธานี เขต 1
โรงเรียนในเขตจังหวัดอุทัยธานี เขต 2