รายชื่อ ลิงค์ เว็บไซต์ โรงเรียนในสังกัด สพม.42
โรงเรียนในเขตจังหวัดนครสวรรค์ เขต 1
นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์
บึงบอระเพ็ดวิทยา
บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา
พระบางวิทยา
เก้าเลี้ยววิทยา
หัวดงราชพรหมาภรณ์
ชุมแสงชนูทิศ
ทับกฤชพัฒนา
พยุหะพิทยาคม
เขากะลาวิทยาคม
โรงเรียนในเขตจังหวัดนครสวรรค์ เขต 2
บรรพตพิสัยพิทยาคม
รัฐราษฎร์อนุสรณ์
แม่วงก์พิทยาคม
ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร
โรงเรียนในเขตจังหวัดนครสวรรค์ เขต 3
อุดมธัญญาประชานุเคราะห์
ตาคลีประชาสรรค์
จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์
หนองโพพิทยา
ทหารอากาศอนุสรณ์
ลาดทิพรสพิทยาคม
ช่องแคพิทยาคม
พนมรอกวิทยา
ท่าตะโกพิทยาคม
วังบ่อวิทยา
โรงเรียนในเขตจังหวัดอุทัยธานี เขต 1
อุทัยวิทยาคม
พุทธมงคลวิทยา
หนองเต่าวิทยา
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
หนองขาหย่างวิทยา
ตลุกดู่วิทยาคม
สว่างอารมณ์วิทยาคม
บ่อยางวิทยา
โรงเรียนในเขตจังหวัดอุทัยธานี เขต 2
หนองฉางวิทยา
ห้วยคตวิทยาคม
สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
ลานสักวิทยา
บ้านไร่วิทยา
การุ้งวิทยาคม
ทองหลางวิทยาคม
โรงเรียนที่ต้องการเผยแพร่
เว็บไซต์ของโรงเรียน ให้แจ้ง URL
ที่กลุ่ม ประชาสัมพันธ์ สพม.42