ข้อมูลบุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

โทรสาร FAX 056 220231
call center เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 056 228846 / 056 228847ต่อเบอร์ภายใน.......
-หน้าห้องผู้อำนวยการเขตฯ 129
ผู้อำนวยการเขตฯ 132
รองผู้อำนวยการเขต 123
กลุ่มอำนวยการ 103 / จนท.121 / ห้องลูกจ้าง 119 / ห้องประชุมใหญ่ 118
กลุ่มบริหารงานการเงิน 122 / จนท. 120
กลุ่มบริหารงานบุคคล 126 / จนท.128 / นิติกร127
กลุ่ม นิเทศติดตาม 105 / จนท.104
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 117 / จนท.115
กลุ่มนโยบายและแผน 124 / จนท.125
หน่วยตรวจสอบภายใน 116
กลุ่ม ICT - 128


คณะผู้บริหาร


นายบุญชอบ โตคำ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42

089-7087748


056 228849
หน้าห้องผู้อำนวยการ


นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42
089-7027473

กลุ่มอำนวยการ
เพ็ญจันทร์  บัวแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ


099-2912946
มัณฑนา รอทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ081-7270782
ฐิตสิริ คงเมือง พนักงานธุรการ

086-9383983
สุธาสินี สารชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการ
เลขาหน้าห้อง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ
0801180752
นางสาวพิชญาภา บุตรศรี พนักงาน ธุรการ  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นงลักษณ์  เทียนสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์081-9717512
ชัญญรัชต์ พวงหมู เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน


094-06395594
นันทนา อุ่นทิวา

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

0805044411
พรรณพิศ จันทร์แจ่มศรี

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

0958869546
วรรณนิสา แก้วตา พนักงานธุรการ


080-5148925
รัศมิ์ฏิกานต์ นารถบำรุง พนักงานธุรการ
087-2053988
สุพิรัตน์ อัฒพุธ พนักงานธุรการ  
ภัชรศิฎาน์ นามแดง พนักงานธุรการ  

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ธนพล  พงศ์พัฒนศิริ
089-9599539
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สมพิศ ประเสริฐสุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
094-7375682
กลุ่มกฎหมายและคดี
  รังสิมา ภู่แปลง นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กุลนิดา ศรีสิงห์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

093-1587915
ขวัญเรือน เสนานันท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

 
พิสุทธิ์ ห่อทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 
อารมณ์ อ่วมแจง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงาน ทะเบียนประวัติ
095-6357585
มิกา ฟ้าประทานพร พนักงานธุรการ


056-221395
กัญญาภัค บุญมากประเสริฐ พนักงานธุรการ  
เขตรัช พึ่งสุเมธา พนักงานธุรการ  
บงกชธณศร สอนไวสาด เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด


081-0467523
กลุ่มนโยบายและแผน
นัยนา จันทา
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ


081-0386284
วสุ เกษสำโรง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ


089-9601734
ณฤดี เกษตรชัยรัฐ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

083-5434171
อรทัย นาคดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


087-9435554
ชวาล เชาว์ปรีชา ลูกจ้างชั่าคราว 056-228845

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 
วิระดา แก่นกระโทก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 087-2091882
สายชล ทองฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 080-5132945
  นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


E-mail : ajmetta@gmail.com

E-mail :ajarnmetta@hotmail.com
081-3793317
นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษE-mail : ajsampan@gmail.com

081-9534299
วิชิรตา หมวกเหล็ก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 061-7951661
รัชนีวรรณ์ คำเฉลียว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

0627912589

K.kooa@yahoo.com
คมกฤช แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 0983314647
นายวัชรพัฐ มะธิตะโน

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 0819966375
วิสาขา ประทุมชัย พนักงานธุรการ  

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

081-9294056
สุรางค์ แย้มจันทร์ฉาย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ


081-0382528
ปวีณ์นุช  จันทร์นวล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ


081-7852696
วรัญตรา แก้วสินชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  
ปาหนัน ชื่นชาติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
098-0893856
อภิภู ติรยาอติพร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
  สุกฤตา สนิทจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
ธิติวรรณ นันตื้อ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


056-228845
หน่วยตรวจสอบภายใน
ขนิษฐา บรรเลงกลอง นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

089-7030025
ศูนย์ประสานงาน สพม.42 อุทัยธานี โทร 056 571712
เพ็ญนิภา ยะไข่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประจำศูนย์ประสานงาน สพม.42 อุทัยธานี
0824818114


ลูกจ้างประจำ -ชั่วคราว

สาโรจน์ ไร่นุ่น

ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสีชั้น 4
กลุ่มอำนวยการ


086-9361006

 

  สมทรง ศาสตร์ศรี ลูกจ้างประจำ
กลุ่มอำนวยการ

086-9256491
ทองอยู่ บุญแก้ว


ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มอำนวยการ


089-8592820
ธรรมเดช เขตวิทย์

ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มอำนวยการ

พนักงานขับรถยนต์

088-1585529

วิจารย์ ปรีชาจารย์

ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มอำนวยการ

พนักงานขับรถยนต์

095-7349990
จริยารัตน์ บัวบุญ ลูกจ้างชั่วคราว 097-9374132
สมคิด ธูปเกตุ ลูกจ้างชั่วคราว 081-2847695
    รุ่ง บัวบุญ ลูกจ้างชั่วคราว(ยาม) 086-2054243